Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 191912-2021

Submission deadline has been amended by:  248108-2021
19/04/2021    S75

Polonia-Brzesko: Servizi di raccolta di rifiuti

2021/S 075-191912

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Burmistrz Brzeska
Indirizzo postale: ul. Głowackiego 51
Città: Brzesko
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 32-800
Paese: Polonia
Persona di contatto: Zbigniew Matras
E-mail: zbigniew.matras@um.brzesko.pl
Tel.: +48 146863100-156
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.brzesko.pl
Indirizzo del profilo di committente: http://www.brzesko.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.brzesko.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Gmina Brzesko
Indirizzo postale: ul. Bartosza Głowackiego 51
Città: Brzesko
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Codice postale: 32-800
Paese: Polonia
Persona di contatto: Ilona Pajonk
E-mail: zam_pub@brzesko.pl
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.brzesko.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Numero di riferimento: ZP.271.2.4.2021.IP
II.1.2)Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 046 238.89 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL217 Tarnowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Brzesko

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Brzesko, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r, poz. 1439 z późn. zm.), zapisami Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016–2022” oraz uchwały nr XXXVI/543/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 rok w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016–2022” oraz uchwały nr XLII/644/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016–2022”, oraz przepisami uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzesko oraz uchwały Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Brzesko.

2) Do zakresu zamówienia wlicza się odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Brzesku, ul. Przemysłowa 11, z wyłączeniem odbioru następujących rodzajów odpadów:

a) przeterminowane leki i odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

b) tekstylia i odzież.

3) Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Brzesko nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości odpadów mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne dlatego też należy założyć wzrost ilości odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 046 238.89 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/07/2021
Fine: 31/12/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy tj. od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).

b) Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.).

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

Wymagane dokumenty na potwierdzenie warunku:

a) wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Burmistrza Brzeska w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

b) posiadanie wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami zwanej BDO prowadzonej przez Marszałka Województwa.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeni a działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości usługi min. 2 000 0000,00 PLN brutto;

b) dysponowanie potencjałem technicznym tj.:

Bazą magazynowo-transportową usytuowaną w gminie Brzesko lub w odległości nie większej niż 60 km od granic Gminy, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013.122 z późn. zm.):

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej jednym pojazdem do obierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do warunków określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Wymagane dokumenty na potwierdzenie warunku:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do SWZ;

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Umowa będzie realizowana zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/05/2021
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/08/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie złożonych ofert.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj.

1.1. zakres przewidywanych usług do udzielenia|: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego niniejszym postępowaniem;

1.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenie może wynieść maksymalnie do 15 % wartości zamówienia podstawowego;

1.3. warunki na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:

— w przypadku wykorzystania kwoty umowy przeznaczonej na realizację zamówienia,

— w przypadku przedłużenia się procedury udzielania kolejnego zamówienia w procedurze otwartej.

Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Kwota wynagrodzenia za wykonanie zamówienia powtórzonego będzie polegała negocjacji.

Wycena zamówienia oparta będzie o wskaźniki cenotwórcze zadania podstawowego.

Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie jednostkowa cena ryczałtowa za realizację usługi pomnożona przez ilość wywiezionych odpadów.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Indirizzo postale: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Città: Warszawa
Codice postale: 00-522
Paese: Polonia
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Indirizzo Internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Szczegółowe zasady określają przepisy działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 00-522
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
14/04/2021