Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Servizi - 194677-2021

20/04/2021    S76

Polonia-Pawłowice: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

2021/S 076-194677

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Pawłowice
Indirizzo postale: ul. Zjednoczenia 60
Città: Pawłowice
Codice NUTS: PL22C Tyski
Codice postale: 43-250
Paese: Polonia
E-mail: a.sojka@pawlowice.pl
Tel.: +48 324756300
Fax: +48 324756301
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.pawlowice.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-zp.pawlowice.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://e-zp.pawlowice.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pawłowice

Numero di riferimento: OR.271.12.2021
II.1.2)Codice CPV principale
90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pawłowice z podziałem na zadania:

— zadanie I – sektor I: Pielgrzymowice; Jarząbkowice; Golasowice; Pawłowice: ul. Wspólna, ul. Rolników, ul. Młyńska i ul. Radosna,

— zadanie II – sektor II: Pawłowice, z wyłączeniem ul. Wspólnej, ul. Rolników, ul. Młyńskiej i ul. Radosnej; osiedle Pawłowice; Pniówek: nieruchomości oznaczone numerami ul. Polna 54 i 56; Warszowice: ul. Granica, ul. Szybowa, ul. Borki i ul. ks. A. Czembora,

— zadanie III – sektor III: Warszowice, z wyłączeniem ul. Granica, ul. Szybowej, ul. Borki i ul. ks. A. Czembora; Krzyżowice; Pniówek, z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych numerami ul. Polna 54 i 56.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie I – sektor I: Pielgrzymowice; Jarząbkowice; Golasowice; Pawłowice: ul. Wspólna, ul. Rolników, ul. Młyńska i ul. Radosna

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22C Tyski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Pawłowice, POLSKA

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.2. Zakres prac obejmuje wykonanie:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pawłowice;

b) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych stanowiących zabudowę wielorodzinną pojedynczą w pojemniki na odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i szkło;

c) wyposażenie w pojemniki na odpady wyznaczonych dodatkowych miejsc – punktów zbiórki odpadów oraz ich bieżąca konserwacja;

d) dostarczanie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych worków z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (na wymianę).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/07/2021
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

13.1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 10 % wartości umowy w nawiązaniu do art. 455 ust. 2 ustawy.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie II – sektor II: Pawłowice, z wyłączeniem ul. Wspólnej, Rolników, Młyńskiej, Radosnej; osiedle Pawłowice; Pniówek: ul. Polna 54 i 56; Warszowice: ul. Granica, Szybowa, Borki, ks. A. Czembora

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22C Tyski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Pawłowice, POLSKA

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.2. Zakres prac obejmuje wykonanie:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pawłowice;

b) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych stanowiących zabudowę wielorodzinną pojedynczą w pojemniki na odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i szkło;

c) wyposażenie w pojemniki na odpady wyznaczonych dodatkowych miejsc – punktów zbiórki odpadów oraz ich bieżąca konserwacja;

d) dostarczanie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych worków z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (na wymianę);

e) wyposażenie w kontenery i obsługę gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych łącznie z zagospodarowaniem zebranych odpadów (dotyczy zadania nr 2 – sektor II);

f) wyposażenie w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz segregowane punktów zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej zwartej oraz mycie tych pojemników (dotyczy zadania nr 2 – sektor II).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/07/2021
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

13.1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 10 % wartości umowy w nawiązaniu do art. 455 ust. 2 ustawy.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Zadanie III – sektor III: Warszowice, z wyłączeniem ul. Granica, ul. Szybowej, ul. Borki i ul. ks. A. Czembora; Krzyżowice; Pniówek, z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych numerami ul. Polna 54 i 56

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Codice NUTS: PL22C Tyski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Pawłowice, POLSKA

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.2. Zakres prac obejmuje wykonanie:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Pawłowice;

b) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych stanowiących zabudowę wielorodzinną pojedynczą w pojemniki na odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i szkło;

c) wyposażenie w pojemniki na odpady wyznaczonych dodatkowych miejsc – punktów zbiórki odpadów oraz ich bieżąca konserwacja;

d) dostarczanie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych worków z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (na wymianę).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/07/2021
Fine: 30/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

13.1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 10 % wartości umowy w nawiązaniu do art. 455 ust. 2 ustawy.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) odpowiednie zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Następnie na wezwanie najwyżej oceniony dostarczy w ciągu 10 dni:

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości na terenie gminy Pawłowice,

— zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 992 ze zm.) prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego, na podstawie którego Zamawiający zweryfikuje w Bazie danych o odpadach (BDO) posiadane zezwolenia w zakresie objętym zamówieniem.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. wykonaniem a w przypadku świadczeń ciągłych wykonywaniem: min. 1 usługi obejmującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych (zbiórka selektywna), realizowanej w ramach jednego zamówienia od minimum 4 000 mieszkańców i w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy.

Uwaga

a) W stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia nie dopuszcza się łącznego spełniania ww. warunku przez Wykonawców – co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać ww. warunek samodzielnie.

b) Zamawiający wskazuje, że na podstawie wyroku TSUE z dnia 4 maja 2017 r. nie dopuszcza, aby Wykonawca biorący udział indywidualnie w postępowaniu polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji. Jeżeli Wykonawca będzie polegał indywidualnie na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, Zamawiający dokona oceny nabytego doświadczenia w wykonaniu danego zamówienia publicznego (czy Wykonawca wykonał zakres wystarczający do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu);

1.2. dysponuje:

a) co najmniej dwoma pojazdami typu śmieciarka, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym jedna śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe;

b) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w systemie workowym oraz do obioru odpadów wielkogabarytowych, w tym co najmniej jeden pojazd przystosowany do odbioru odpadów z pojemników typu „dzwon” – wyposażony w HDS.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/05/2021
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/07/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/05/2021
Ora locale: 09:05
Luogo:

Poprzez automatyczne rozszyfrowanie ofert na platformie e-zp.pawlowice

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

I kwartał 2022.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia) określonych w rozdziale IV SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, w tym dokładne informacje dotyczące terminów składania odwołań, określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/04/2021