Lavori - 220007-2022

Submission deadline has been amended by:  310106-2022
27/04/2022    S82

Polonia-Chorzów: Lavori di costruzione di teleferiche

2022/S 082-220007

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Park Śląski Spółka Akcyjna
Indirizzo postale: Aleja Różana 2
Città: Chorzów
Codice NUTS: PL22A Katowicki
Codice postale: 41-501
Paese: Polonia
Persona di contatto: Michalina Grzebyta, Rafał Kamiński
E-mail: zamowienia.publiczne@parkslaski.pl
Tel.: +48 666031123
Fax: +48 327905376
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.parkslaski.pl
Indirizzo del profilo di committente: http://www.wpkiw.4bip.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://parkslaski.logintrade.net/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Spółka Akcyjna, w której ponad 50% akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych
I.5)Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„BUDOWA NOWEGO ODCINKA KOLEI LINOWEJ NA TRASIE WESOŁE MIASTECZKO-PLANETARIUM NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE”

Numero di riferimento: 12/PN/RB/2022/MG
II.1.2)Codice CPV principale
45234250 Lavori di costruzione di teleferiche
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „BUDOWA NOWEGO ODCINKA KOLEI LINOWEJ NA TRASIE WESOŁE MIASTECZKO-PLANETARIUM NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE”, zwanej dalej: „Inwestycją”.

2. Inwestycja polega na budowie linii kolei linowej (trasa Wesołe Miasteczko – Planetarium), budowie stacji Planetarium oraz rozbudowie stacji Wesołe Miasteczko.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ Załącznik nr 3 do SWZ) zawiera Projekt budowlany wraz z załącznikami.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45111213 Lavori di sgombero
45111300 Lavori di smantellamento
45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
45233222 Lavori di lastricatura e asfaltatura
45311000 Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
45330000 Lavori di idraulica
77211600 Seminagione di piante
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22 Śląskie
Luogo principale di esecuzione:

Park Śląski S.A., woj. śląskie, POLSKA

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „BUDOWA NOWEGO ODCINKA KOLEI LINOWEJ NA TRASIE WESOŁE MIASTECZKO-PLANETARIUM NA TERENIE PARKU ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE”, zwanej dalej: „Inwestycją”.

2. Inwestycja polega na budowie linii kolei linowej (trasa Wesołe Miasteczko – Planetarium), budowie stacji Planetarium oraz rozbudowie stacji Wesołe Miasteczko.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ Załącznik nr 3 do SWZ) zawiera Projekt budowlany wraz z załącznikami.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Do pkt II.2.7)

Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Zakończenie wykonania robót budowlanych z dopuszczeniem do użytkowania nastąpi w terminie do 8 miesięcy od przekazania placu budowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 000 000,00 zł.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1.Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (łącznie z podatkiem VAT). Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w pkt XVIII SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/06/2022
Ora locale: 11:15
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 29/08/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/06/2022
Ora locale: 12:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Pozostałe informacje dotyczące zamówienia, w tym sposób składania ofert, podstaw wykluczenia, informacji o warunkach udziału w postępowaniu, wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz form dokumentów, ze

względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w SWZ – dostępnej na stronie https://parkslaski.logintrade.net/

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1).

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zwanym dalej Dz. Urz. UE) lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dz. Urz. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz. Urz. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 działu IX ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

15. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
22/04/2022