Servizi - 238390-2019

22/05/2019    S98

Česko-Sušice: Sbírání odpadních vod

2019/S 098-238390

Oznámení o zahájení koncesního řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/23/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Sušice
Národní identifikační číslo: 00256129
Poštovní adresa: Náměstí Svobody 138
Obec: Sušice
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 342 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Eva Horecká, GPL-Invest, s.r.o., poradce pro zadávání veřejných zakázek
E-mail: horecka@gplinvest.cz
Tel.: +420 702186896
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mestosusice.cz/susice/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Žádosti nebo případné nabídky musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Výběr provozovatele vodohospodářského majetku města Sušice“

II.1.2)Hlavní kód CPV
90410000 Sbírání odpadních vod
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem koncesního řízení je provozování vodovodní a kanalizační sítě, úpravny vody a čistírny odpadních vod (dále jen vodohospodářský majetek) ve vlastnictví Zadavatele, a to budoucím koncesionářem (provozovatelem) a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále také jen „ZVaK“). Bližší popis předmětu je uveden v Koncesní smlouvě.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 336 180 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Tato koncese je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90410000 Sbírání odpadních vod
90420000 Čištění odpadních vod
65100000 Rozvod vody a související služby
65130000 Provoz vodovodů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění je katastrální území Sušice, Červené Dvorce, Dolní Staňkov a Velká Chmelná, vše Plzeňský kraj.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem koncesního řízení je provozování vodovodní a kanalizační sítě, úpravny vody a čistírny odpadních vod (dále jen vodohospodářský majetek) ve vlastnictví Zadavatele, a to budoucím koncesionářem (provozovatelem) a v souladu se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále také jen „ZVaK“).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Koncese se uděluje na základě kritérií uvedených v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 336 180 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání koncese
Začátek: 01/01/2020
Konec: 31/12/2029
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek, uvedení požadovaných informací a dokumentace:

— dle § 77 odst. 1 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

— dle § 77 odst. 2 písm. a) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (živnost provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody).

— dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona: doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována, a to dokladem prokazujícím kvalifikaci odpovídající požadavkům k provozování vodovodů a kanalizací podle § 6 odst. 2 písm. c) bod 2 ZVaK.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky týkající se koncese
III.2.2)Podmínky provádění koncese:

Technické podmínky vymezující předmět koncesního řízení, obchodní nebo jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu koncese a další zvláštní podmínky plnění koncese, jsou stanoveny v návrhu Koncesní smlouvy a jeho přílohách obsažených v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci koncese
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců pověřených realizací koncese

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro podání žádostí o účast nebo doručení nabídek
Datum: 11/07/2019
Místní čas: 10:00
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/05/2019