Forniture - 260376-2018

Mostra versione ridotta

16/06/2018    S114

Polonia-Kołobrzeg: Elettricità

2018/S 114-260376

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu
Indirizzo postale: ul. Artyleryjska 3
Città: Kołobrzeg
Codice postale: 78-100
Paese: Polonia
Persona di contatto: MWiK Kołobrzeg Sp. z o.o.
Posta elettronica: janusz.kubek@mwik.kolobrzeg.pl
Telefono: +48 943067455
Fax: +48 943067401

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Indirizzo del profilo di committente: http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Ambiente
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì

Denominazione ufficiale: Część nr 2 Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard
Città: Białogard
Codice postale: 78-200
Paese: Polonia

Denominazione ufficiale: Część nr 3 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek
Città: Szczecinek
Codice postale: 78-400
Paese: Polonia

Denominazione ufficiale: Część nr 1 „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3
Città: Kołobrzeg
Codice postale: 78-100
Paese: Polonia

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
„Sprzedaż energii elektrycznej dla 3 spółek wodociągowych" postępowanie nr En/ZP/S/2018
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Cz. 1 Kołobrzeg.
Cz. 2 Białogard.
Cz. 3 Szczecinek.

Codice NUTS PL POLSKA

II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów 3 spółek wodociągowych. Zamówienie składa się z 3 części.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

09310000 Elettricità

II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
47 486,09 Mwh
Valore stimato, IVA esclusa: 3 111 260,16 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.1.2019. conclusione 31.12.2020

Informazioni sui lotti

Lotto n.: 1 Denominazione: Część nr 1 Kołobrzeg
1)Breve descrizione
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r. wynosi: 47 486,09 kWh:
• w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. – 23 743,045 kWh.
• w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. – 23 743,045 kWh.
W tym:
• - część nr 1 - MWiK Kołobrzeg – 10 914,50 kWh /1 rok.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

09310000 Elettricità

3)Quantitativo o entità
10 914,50 Mwh/1 rok
Valore stimato, IVA esclusa: 1 430 223,00 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2 Denominazione: Część nr 2 Białogard
1)Breve descrizione
Część nr 2.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r. wynosi: 47 486,09 kWh:
• w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. – 23 743,045 kWh.
• w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. – 23 743,045 kWh.
W tym:
• - część nr 2 - RWiK Białogard – 7 260 kWh/1 rok.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

09310000 Elettricità

3)Quantitativo o entità
14520 Mwh
Valore stimato, IVA esclusa: 951 341,70 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 3 Denominazione: Część nr 3 Szczecinek
1)Breve descrizione
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ szacunkowe zapotrzebowaniu energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r. wynosi: 47 486,09 kWh:
• w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r.– 23 743,045 kWh.
• w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. – 23 743,045 kWh.
W tym:
• - część nr 3 – PWiK Szczecinek - 5 568,545 kWh/1 rok.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

09310000 Elettricità

3)Quantitativo o entità
11 137,09 Mwh
Valore stimato, IVA esclusa: 729 695,46 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Wadium dla części nr 1 Kołobrzeg - 40 000,00 PLN.
Wadium dla części nr 2 Białogard - 20 000,00 PLN.
Wadium dla części nr 3 Szczecinek - 20 000,00 PLN.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Zostały określone w SIWZ i projekcie umowy.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Zostały określone w SIWZ i projekcie umowy.
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 4.2.1. Aktualną koncesję na wykonywanie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220).
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 4.2.4. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100).
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Zostały określone w SIWZ
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
En/ZP/S/2018
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 12.7.2018 - 15:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
23.7.2018 - 11:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 60 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23.7.2018

Luogo:

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. (Pom 14, świetlica) 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: no

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Telefono: +48 224587801

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13.6.2018