Forniture - 261157-2018

19/06/2018    S115    - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Ungheria-Mohács: Elettricità

2018/S 115-261157

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_92969317
Budapesti országút 1.
Mohács
7700
Ungheria
Persona di contatto: Domokos István
Tel.: +36 302044286
E-mail: domokos.istvan@baranyaviz.hu
Fax: +36 69311448
Codice NUTS: HU231

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://baranyaviz.hu/

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000084172018/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000084172018/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Víziközmű Szolgáltató
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Villamosenergia beszerzése 2019

Numero di riferimento: EKR000084172018
II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Villamos energia vásárlásra árubeszerzés 2019. évben 1.1.2019. 00:00 CET – 31.12.2019. 24:00 CET közötti időszakban.

Beszerzés mennyisége összesen: 9 899 GWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott beszerzési mennyiségtől pozitív irányba opcionálisan 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 162 838 550.00 HUF
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU231
Luogo principale di esecuzione:

A Kereskedő villamosenergia-szállítási és -átadási kötelezettségeinek teljesítési helye a Magyar Villamos Energia Rendszer (VER) Átviteli Hálózata.

A Baranya-Víz Zrt. működési területe.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Villamos energia vásárlásra árubeszerzés 2019. évben 1.1.2019. 00:00 CET – 31.12.2019. 24:00 CET közötti időszakban.

Beszerzés mennyisége összesen: 9 899 GWh mennyiségben. Az ajánlatkérő a megadott beszerzési mennyiségtől pozitív irányba opcionálisan 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 162 838 550.00 HUF
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2019
Fine: 31/12/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Az ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott beszerzési mennyiségtől pozitív irányba opcionálisan 30 %-kal pótdíjmentesen eltérhet.

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Kizáró okok:

K/1: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik;

K/2: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-ban foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárni az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fentiekben meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet korábbi az ajánlattételi felhívás napjánál.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ában foglaltak szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, amelyeket szerint nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.) ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattevőnek bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint az ajánlattevő bármelyik számláján a felhívás feladásától visszafelé számított 2 éven belül egynél több esetben 60 napot meghaladó lejárt határidejű sorban állás volt.

Ajánlatkérő a sorban állás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti;

P/2.) alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző 3 lezárt üzleti évben villamos energia értékesítéséből származó legalább nettó 108 750 000 HUF árbevétellel.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolniuk alkalmasságukat:

P/1.) a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek ajánlatában be kell csatolnia valamennyi – a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot a felhívás feladásától visszafelé számított 2 év tekintetében arról, hogy mióta vezeti Ajánlattevő bankszámláját, sorban állás volt-e az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 2 éven belül, ha igen hány alkalommal 60 napot meghaladó, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;

P/2.) az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről – adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt –, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat megtalálható, úgy beküldése nem szükséges.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-a.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (5.1 2016.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) legalább 7 GWh mennyiségű (vagy azt meghaladó) villamos energia értékesítéséről szóló referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veheti figyelembe.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az alábbiak szerint kötelesek igazolniuk alkalmasságukat:

M1: A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozzon az eljárást megindító felhívás feladásának VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (teljes ellátás alapú villamos energia értékesítése) teljesített szerződéseire vonatkozóan legalább a következőknek:

A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni a teljesítés kezdő és befejező idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát (különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel) és mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 3. § alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (5.1 2016.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/07/2018
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/07/2018
Ora locale: 11:00
Luogo:

EKR.

Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint történik.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

A beszerzéssel kapcsolatos további információkat a rendelkezésre álló karakterek korláta miatt külön mellékletként csatoltuk.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A beszerzendő árú nem bontható részekre annak jellegénél fogva.

Ajánlatkérő nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bőhl Attila (Lajstromszám: 00937).

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

Eredménytelen az eljárás, ha az eljárás ajánlattételi szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungheria
Tel.: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungheria
Tel.: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/06/2018