Servizi - 265739-2019

07/06/2019    S109

Polska-Jarocin: Usługi gospodarki odpadami

2019/S 109-265739

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Adres pocztowy: Witaszyczki 1a
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Liberek
E-mail: sekretariat@zgo-jarocin.pl
Tel.: +48 627472456
Faks: +48 627472456

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zgo-jarocin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zgo-jarocin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. T. Kościuszki 15B
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Szymczak
E-mail: szymczak@jarjarocin.pl
Tel.: +48 627400295
Faks: +48 627400295

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zgo-jarocin.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej w ilości do 1 500 Mg”

Numer referencyjny: ZGO/ZP/13/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, z których zostają wydzielone frakcje komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) oznaczone kodem: 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w postaci zbelowanej w ilości do 1 500 Mg.

Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie do 1 500 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

„ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, z których zostają wydzielone frakcje komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) oznaczone kodem: 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w postaci zbelowanej w ilości do 1 500 Mg.

Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie do 1 500 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701, ze zm.; zwaną dalej „ustawą o odpadach”).

Komponenty do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej beli, wiązanej drutem stalowym. Wymiary sprasowanych beli wynoszą: 80 x 110 x 90-120. Średnia waga jednej beli wynosi około 400 - 700 kg.

Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) odbywał się będzie z terenu „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, POLSKA w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 19.00. Ilości transportowe będą każdorazowo określane w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem) do Wykonawcy na 2 dni przed odbiorem. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Załadunek komponentu jest po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego. Zamawiający będzie wystawiał karty przekazania odpadu dla komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF), odebranych w danym miesiącu, na podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w Zakładzie Zamawiającego. Karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego oraz po 2 egzemplarze dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest po każdym miesiącu wykonywania usługi przedstawiać Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie ich zagospodarowania ze wskazaniem procesu odzysku wyszczególnionego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach.

Wykonawca musi wskazać w umowie instalację, w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku. W każdym półroczu wykonywania usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wynik z badania odbieranych komponentów do produkcji RDF o kodzie 19 12 12, w tym: morfologii (struktury składu) odpadów odebranych od Zamawiającego, wilgotności, zawartości chloru w ww. odpadach, ciepła spalania oraz wartości opałowej, zawartości siarki, węgla i wodoru. Koszty wykonywania badań ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w Zakładzie w Witaszyczkach. Zamawiający informuje, że możliwość dokonania wizji lokalnej istnieje w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym.

Maksymalna ilość transportów do odbioru dziennie – do 8 szt., co odpowiada maksymalnemu dziennemu tonażowi odpadów do odbioru - do ok 192 Mg.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, pozostałe informacje zawarto w SIWZ Tom I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności FV / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 10.000 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z wym. określ. w pkt. 16 SIWZ Tom I.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

4. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art.67 ust 1 pkt 6

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

b) aktualne i ważne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem, że usługę będącą przedmiotem zamówienia może świadczyć jedynie firma posiadająca w/w zezwolenia.

W związku z powyższym, jeśli w ramach konsorcjum w/w usługę świadczyć będzie więcej niż 1 członek konsorcjum warunek, o którym mowa w pkt 7.2.1 lit. a) i b) spełnić musi każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który w trakcie realizacji zamówienia będzie wykonywał czynności, co do których przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takiego zezwolenia.

Jeśli członkowie konsorcjum rozdzielą pomiędzy siebie transport i zbieranie/ przetwarzanie odpadów, wówczas każdy z konsorcjantów musi okazać się wymaganym zezwoleniem w zakresie, jakim będzie świadczyć usługę.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

— wpis do rejestru, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, - aktualne i ważne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.).

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wystąpi okoliczność z art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN brutto (słownie brutto: sto tysięcy złotych 00/10).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) minimum 1 instalacją do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia w procesie ich odzysku i/lub recyklingu,

b) minimum 2 samochodami o ładowności minimum 60 m3 każdy, które są dostosowane do transportu odpadów oraz posiadają trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

W przypadku przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia w instalacji zagospodarowania odpadów należącej do podmiotu trzeciego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, umowę regulującą współpracę pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim w zakresie przetwarzania odpadów.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24ust. 5 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 9.6.1) IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2) SIWZ Tom I IDW:

1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.8.1) IDW i pkt. 9.8.2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.8. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9.9.IDW stosuje się.

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z zapisami pkt. 14.10 i 14.11 SIWZ (Formularz 3.1. JEDZ).

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych

Lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6.2) SIWZ Tom I.

11. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Tom II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.

2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986).

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ Tom I i II.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/07/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, POLSKA.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i następ. bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen,terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej podpisane certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument, sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 700, ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

3) JEDZ,

4) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków udziału.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu oraz stan. SIWZ TOM IV.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, dla których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego - zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 22.5. Terminy wniesienia odwołania: 22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz.1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2019