Servizi - 270741-2018

23/06/2018    S119    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Ungheria-Budapest: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2018/S 119-270741

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
EKRSZ_47638985
Alföldi utca 7.
Budapest
1081
Ungheria
Persona di contatto: Kulcsár Krisztina
Tel.: +36 14596940
E-mail: kulcsarkr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Codice NUTS: HU110

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.fkf.hu

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000221412018/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000221412018/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

K1908 Éghető hulladék elszállítása

Numero di riferimento: EKR000221412018
II.1.2)Codice CPV principale
90500000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

K1908 Éghető hulladék elszállítása ártalmatlanításra

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU120
Luogo principale di esecuzione:

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ; 2039 Pusztazámor, külterület 073. hrsz.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ II. depóniájának felületén tárolt 24 500 tonna előválogatott hulladék 80 mm feletti frakciójából álló EWC 191210 éghető hulladék ártalmatlanítása termikus hasznosításra való elszállítással. Nyertes ajánlattevő a hulladék elszállítását köteles úgy megszervezni, hogy a szerződés időtartama alatt három havonta legalább 5 800 tonna hulladék elszállításra kerüljön.

A Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontként kerül alkalmazásra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek csak a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés megkötésének napja a felhívás II.2.7) pontjában foglaltakhoz képest az eljárás lefolytatásának időigényére tekintettel későbbi időpontra is eshet. Ebben azesetben a szerződés hatályának kezdőnapja a szerződés megkötésének napja.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/08/2018
Fine: 31/07/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ - 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében.

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.

A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.

A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1/ Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik EWC 191210 kódszámú éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) szállítására vonatkozó hatályos környezetvédelmi hatósági hulladékgazdálkodási engedéllyel.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:

SZ.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés a hatályos környezetvédelmi hatósági engedély/ek másolati példányának benyújtásával igazolható.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

AT a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében – amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés nélkül, jelen felhívás megküldését megelőző három beszámolóval lezárt üzleti év vonatkozásában.

Ha a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetők, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

P.1/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján adózás előtti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három beszámolóval lezárt üzleti évben két egymást követő évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hulladék szállítása) származó árbevétele nem éri el nettó 77 000 000 Ft-ot

A P.1/ pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel. [Kbt. 65. § (6) bekezdés]

Az előírt alkalmassági követelményeknek az árbevétel tekintetében közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő mérleg szerinti eredményéről vagy adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1/ A Kbt. 65. § (1) b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,

— szolgáltatások nevesítését és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),

— a szerződés teljesítésének (kezdésének és befejezésének) időpontját /év, hónap, nap/,

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M.1/ Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év összességében a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített összességében legalább 18 000 tonna éghető hulladék elszállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.

A III.1.2.) pont folytatása:

Ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.

Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (hulladék szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Áfa nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia a jelen felhívásban meghatározott értéket. [Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdése]

Ha az Ajánlattevő a P.1/ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely miatt beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az érintett Ajánlattevő ilyen esetben, a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése]

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Hibás teljesítési kötbér: 1 000 Ft/tonna (amennyiben három hónap alatt nem kerül leszállításra legalább 5 800 tonna hulladék, a hiányzó mennyiségig).

Meghiúsulási kötbér: 20 %.

Nyertes ajánlattevő a kiadott teljesítésigazolás alapján havonta nyújthat be számlát.

A kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) (6) bekezdéseiben foglaltak, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdései, valamint a 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.

A részletes fizetési feltételeket és a szerződést biztosító kötelezettségek részletszabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/07/2018
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 26/08/2018
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/07/2018
Ora locale: 12:00
Luogo:

Elektronikus közbeszerzési rendszer

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton

3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. AK élhet a 71. § (6) szerinti korlátozással

4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges

5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni

6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint

7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.

8) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában

9) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7), a 66.§ (2) bekezdés (EHR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó

10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 47.§ (2) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani

11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), III.1.3) pontjaiban

12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani

13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a regisztrált gazdasági szereplők részére elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.

14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap)

17) Amennyiben Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, akkor nyilatkozni köteles, hogy melyik tényt, adatot kíván így igazolni, és hogy mi az ezen tényt, adatot tartalmazó ingyenes, a magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége

18) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók

19) FAKSZ: dr. Hetzl Norbert (lajstromszám: 00038).

20) AK a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és amelynek az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke 1 000 000 HUF. Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a dokumentációban meghatározott módokon.

21) Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig köteles AK részére bemutatni az elszállított hulladék kezelésre történő átvételére vonatkozó befogadó nyilatkozatot a kezelő részéről, aki rendelkezik az elszállítandó mennyiségre vonatkozóan megfelelő hasznosítási engedéllyel. A nyilatkozat bemutatásának elmaradását AK a Kbt. 131. § (4) alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásának tekinti.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungheria
Tel.: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

További információk a felhívás VI.3) 20) pontjához:

Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:

— Az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10102093-05086900-05000005 (IBAN: HU11-10102093-05086900-05000005 SWIFT: BUDAHUHB) számú számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz befizetésével vagy átutalással (Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ebben az esetben az ajánlatkérő számlájára történő könyvelés dátuma minősül a biztosíték rendelkezésre bocsátása időpontjának),

— feltétel nélküli, visszavonhatatlan, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,

— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:

— befizetést/átutalást igazoló dokumentum EKR-be való csatolása,

— garancia biztosításával való teljesítés esetén a garancia levélnek, készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló dokumentumnak; biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvénynek elektronikus okiratként való EKR-be csatolása, mely okiratnak meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungheria
Tel.: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/06/2018