Lavori - 285653-2020

19/06/2020    S118

Cechia-Praga: Ferrovie interurbane

2020/S 118-285653

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Správa železnic, státní organizace
Numero di identificazione nazionale: 70994234
Indirizzo postale: Dlážděná 1003/7
Città: Praha 1-Nové Město
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 110 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Martin Kosmál
E-mail: kosmal@szdc.cz
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.szdc.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://zakazky.szdc.cz

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Modernizace trati Sudoměřice - Votice - dodatek č. 11 k SOD

II.1.2)Codice CPV principale
45234110 Ferrovie interurbane
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45221242 Lavori di costruzione di gallerie ferroviarie
45221112 Lavori di costruzione di ponti ferroviari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Codice NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj

II.2.4)Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích, dvou tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne jedna nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí.

II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione
Durata in mesi: 46
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Operační program Doprava

Sezione IV: Procedura

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 064-143378

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 14738/2018-SŽDC-SSZ-OVZ
Denominazione:

Modernizace trati Sudoměřice - Votice - dodatek č. 11 k SOD

V.2)Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:
20/03/2018
V.2.2)Informazioni sulle offerte
L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: OHL ŽS, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 46342796
Indirizzo postale: Burešova 938/17
Città: Brno, Veveří
Codice NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Codice postale: 602 00
Paese: Cechia
Il contraente/concessionario è una PMI: no
V.2.4)Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto;IVA esclusa)
Valore totale dell’appalto: 4 378 022 292.81 CZK

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
16/06/2020

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1)Descrizione dell'appalto dopo le modifiche
VII.1.1)Codice CPV principale
45234110 Ferrovie interurbane
VII.1.2)Codici CPV supplementari
45221242 Lavori di costruzione di gallerie ferroviarie
45221112 Lavori di costruzione di ponti ferroviari
VII.1.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Codice NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Luogo principale di esecuzione:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj

VII.1.4)Descrizione dell'appalto:

Předmětem dodatku č. 11 k SOD jsou vícepráce dle ZL č. 19, 26 a 36 takto: vícepráce 9 891 050,71 CZK, méněpráce 3 387 046,70 CZK, celkem v součtu 6 504 004,01 CZK, absolutní hodnota změny činí 13 278 097,41 CZK. Veškeré hodnoty jsou uvedeny bez DPH. Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ.

VII.1.5)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione
Durata in mesi: 55
VII.1.6)Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 13 278 097.41 CZK
VII.1.7)Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
Denominazione ufficiale: OHL ŽS, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 46342796
Indirizzo postale: Burešova 938/17
Città: Brno, Veveří
Codice NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Codice postale: 602 00
Paese: Cechia
Il contraente/concessionario è una PMI: no
VII.2)Informazioni relative alle modifiche
VII.2.1)Descrizione delle modifiche
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

Předmětem dodatku č. 11 k SOD jsou vícepráce dle ZL č. 19, 26 a 36 takto: vícepráce 9 891 050,71 CZK, méněpráce 3 387 046,70 CZK, celkem v součtu 6 504 004,01 CZK, absolutní hodnota změny činí 13 278 097,41 CZK. Veškeré hodnoty jsou uvedeny bez DPH. Změna dle §222 odst. 6 ZZVZ.

VII.2.2)Motivi della modifica
Necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

Změnové listy č. 19, 26 a 36.

VII.2.3)Aumento del prezzo
Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)
Valore, IVA esclusa: 4 767 172 246.48 CZK
Valore totale dell'appalto dopo le modifiche
Valore, IVA esclusa: 4 773 676 250.49 CZK