Lavori - 288788-2019

21/06/2019    S118

Nederland-Heerhugowaard: Zonne-energie

2019/S 118-288788

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Nationaal identificatienummer: 58668320
Postadres: Stationsplein 136
Plaats: Heerhugowaard
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1703 WC
Land: Nederland
Contactpersoon: Ernst Moerman
E-mail: info@hhnk.nl
Telefoon: +31 725828282
Fax: +31 725827010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hhnk.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a744d3df97c6d4ee9a70ae9edb0fea75
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a744d3df97c6d4ee9a70ae9edb0fea75
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: De website van TenderNed.
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren, plaatsen en onderhouden pv-installaties op de rwzi's Beemster, Geestmerambacht (fase 2), Heiloo en Wevershoof

Referentienummer: HHNK-19.1040611
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09330000 Zonne-energie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor leveringen en diensten bestaande uit het leveren, plaatsen en onderhouden van pv-installaties in veldopstellingen op de volgende rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in het beheergebied van aanbesteder:

— Beemster,

— Geestmerambacht,

— Heiloo,

— Wervershoof.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL32 Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Beemster, Warmenhuizen, Heiloo en Wervershoof

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aard van de opdracht bestaat uit het (eventueel) bouwrijp maken van de locaties, het leveren, installeren, beproeven en bedrijfsklaar opleveren van pv-installaties op terreinen van vier rwzi's. Streven is een maximaal rendabele installatie waarbij rendabel staat voor het gegarandeerd behalen van een vastgestelde minimale kWh-opbrengst over een periode van 15 jaar, tegen de laagste integrale systeemkosten.

Behalve realisatie van de levering, dient de opdrachtnemer de installaties tegen een vaste prijs te beheren en te onderhouden gedurende 15 jaar na oplevering, waarbij per locatie een vastgestelde minimale opbrengst wordt gegarandeerd.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/09/2019
Einde: 16/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Financieel Economische Draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Technische bekwaamheid (ervaring)

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Kantoor van het hoogheemraadschap aan Stationsplein 136 te Heerhugowaard.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Inlichtingen kunnen tot en met 17.7.2019 worden gevraagd via het Dashboard van Uw aanbestedingen onder het kopje "Vragen en antwoorden (aanmeldfase).

Een aanwijzing vindt wel plaats. Zie de inschrijvingsleidraad paragraaf 3.3.1 voor de data een aanvullende informatie.

Het is mogelijk om vragen te stellen vanaf de dag van aankondiging tot bovengenoemde datum. Geadviseerd wordt niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van vragen.

***********************************************LET OP!**************************************************************************

Met betrekking tot invullen van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) wil de opdrachtgever het volgende melden:

U dient de UEA in het dashboard van de aanbesteding in te vullen, zie https://www.tenderned.nl/verbeteringen-augustus-uea-module-tenderned:

"De onderneming opent het betreffende UEA via de UEA-module, vult het in en voegt het bestand via de module toe aan de inschrijving. Ook hiervan genereert TenderNed automatisch een XML- en Pdf-bestand". Ondervindt u hierbij problemen of heeft u nadere uitleg nodig, raadpleeg dan de helpdesk van TenderNed: 0800-8363376 of servicedesk@TenderNed.nl.

***********************************************************************************************************************************

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Postbus 1621
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Land: Nederland
E-mail: kortgeding.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611172
Fax: +31 883610152

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Postbus 1621
Plaats: Haarlem
Postcode: 2003 BR
Land: Nederland
E-mail: kortgeding.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611172
Fax: +31 883610152

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019