Forniture - 290063-2014

Mostra versione ridotta

26/08/2014    S162

Repubblica ceca-České Budějovice: Moduli fotovoltaici solari

2014/S 162-290063

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Numero di identificazione nazionale: 28080581
Indirizzo postale: U Zimního stadionu 1952/2
Città: České Budějovice
Codice postale: 370 76
Paese: Cechia
Persona di contatto: Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
All'attenzione di: Kristýna Soukupová
Posta elettronica: soukupova@stav-poradna.cz
Telefono: +420 387330460
Fax: +420 387330460

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.jvtp.cz

Indirizzo del profilo di committente: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJVTP

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: akciová společnost
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Rozvoj JVTP etapa IIA – dodávka chytrého energetického bodu.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: k.ú. České Budějovice 2

Codice NUTS CZ031 Jihočeský kraj

II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Dodávka chytrého energetického bodu (průtočná baterie, fotovoltaika), která je technicky definována zpracovanou projektovou dokumentací ve stupni pro změnu územního rozhodnutí a dále Technickou specifikací předmětu plnění.
Součástí předmětu plnění je dále poskytnutí souvisejících služeb (vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a ve stupni pro provádění stavby vč. autorského dozoru, zhotovení plánu BOZP a zajištění všech inženýrských činností za účelem vydání stavebního povolení, resp. dalších příslušných povolení vč. zajištění vyjádření E.ON Distribuce, a.s., kterou zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. pro napojení do sítě – připojení zařízení k distribuční soustavě NN tj. připojení nového paralelního zdroje), předání veškerých podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí a geodetického zaměření.
Součástí díla je rovněž dodávka 2 ks kamer, které budou monitorovat prostor baterie.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

09331200 Moduli fotovoltaici solari, 31400000 Accumulatori, pile e batterie primarie, 71300000 Servizi di ingegneria, 45000000 Lavori di costruzione

II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Předmětem plnění je doplnění stavby JVTP IIA o „chytrý energetický bod“, tj. centrálního úložiště elektrické energie s využitím průtočné baterie a umístění zařízení technologie fotovoltaické elektrárny ve formě fotovoltaických panelů na ploché střeše a jižní fasádě objektu JVTP IIA; průtočná baterie (akumulátor) bude situován v úrovni terénu při jihozápadním nároží objektu, součástí stavby je kabelové zemní vedení mezi objektem a akumulátorem.
Z důvodu doplnění stávající stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil kompatibilitu mezi stávajícím systémem měření a regulace a nově dodávaným systémem.
Součástí díla jsou všechny nezbytné dodávky, práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky.
Valore stimato, IVA esclusa: 12 820 000 CZK
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione
conclusione 30.4.2015

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni relative all'appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
V souladu s 67 odst. 1 zákona 137/2006 Sb. jistota ve výši 250 000 CZK formou bankovní záruky, pojištění záruky nebo složením částky na účet č. 220255849/0300, variabilní symbol = IČ dodavatele
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Objednatel nebude poskytovat zálohy. Odsouhlasené dodávky, služby a práce budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených příslušných účetních dokladů, jejichž součástí bude soupis provedených prací, k nimž je faktura vystavena.
Z poslední faktury bude pozastaveno 10 % z celkové ceny díla (bez DPH).
Tato část ze sjednané ceny díla bude objednatelem uhrazena až po předání a převzetí díla, resp. po odstranění vad a nedodělků. Splatnost faktur 30 kalendářních dnů.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Zadavatel požaduje, aby měl vybraný zhotovitel uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 10 000 000 CZK.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 způsobem dle odst. 3; profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), podle § 54 písm. b) doklad o oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě, pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování, podle § 54 písm. d) osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
§ 56 odst. 1 písm. a)
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Seznam min. 3 významných dodávek srovnatelného charakteru, jejichž předmětem byla výstavba a uvedení do provozu fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu min. 200 kW, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech + přílohy v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. a) body 1 – 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (v osvědčení musí být uveden rozsah a doba plnění).
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Avviso di preinformazione

Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 88-153518 del 7.5.2014

IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: sì
Prezzo: 50 CZK
Condizioni e modalità di pagamento: Cena je uvedena bez DPH; platba hotově při osobním převzetí, při zaslání poštou (formou dobírky) bude dále účtován manipulační poplatek 50 CZK + poštovné dle ceníku České pošty s.p. + DPH v době zdanitelného plnění.
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
13.10.2014 - 13:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
ceco.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 13.10.2014 - 13:00

Luogo:

Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, zasedací místnost

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Osoby určené zadavatelem, zástupci poskytovatele dotace a po jednom zástupci za uchazeče.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)
VI.3)Informazioni complementari
Na profilu zadavatele je v souladu s § 48 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zveřejněna pouze textová část zadávací dokumentace.
K bodu II.3) sdělujeme, že termín dokončení díla je vč. uvedení díla do zkušebního provozu, který je stanoven na 10 kalendářních dní.
Nabídka bude předložena ve DVOU vyhotoveních (1x originál a 1x kopie).
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
Posta elettronica: posta@compet.cz
Telefono: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Indirizzo internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
21.8.2014