Servizi - 297430-2019

26/06/2019    S121    Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Gliwice: Servizi di trasporto di rifiuti

2019/S 121-297430

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Rybnicka 47
Città: Gliwice
Codice NUTS: PL229 Gliwicki
Codice postale: 44-100
Paese: Polonia
E-mail: przetargi@pwik.gliwice.pl
Tel.: +48 322321706
Fax: +48 322323135

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.pwik.gliwice.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pwik_gliwice
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Transport i przetwarzanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska.

Numero di riferimento: 01/30/2019
II.1.2)Codice CPV principale
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska, w ilości 16 000 t rocznie z COŚ i 500 t rocznie z oczyszczalni w Smolnicy. 2.Zamawiający nie dopuszcza odzysku osadów polegającego na ich stosowaniu metodami określonymi w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701; dalej „u.o”), tj. procesu odzysku R10. 3.Wskazane powyżej ilości osadów są ilościami maksymalnymi.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL229 Gliwicki
Luogo principale di esecuzione:

Gliwice, POLSKA

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska, w ilości 16 000 t rocznie z COŚ i 500 t rocznie z oczyszczalni w Smolnicy.

2.Zamawiający nie dopuszcza odzysku osadów polegającego na ich stosowaniu metodami określonymi w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701; dalej „u.o”), tj. procesu odzysku R10.

3.Wskazane powyżej ilości osadów są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia odbioru mniejszej (o nie więcej niż 20 %) liczby ton osadów niż określona w Formularzu Cenowym. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentach wchodzących w skład SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do SIWZ: nr 7 - Jakość wytwarzanych osadów ściekowych w PWiK Gliwice, nr 8 – Wzór Umowy oraz nr 9 – Opis Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy wykaz ilości odpadów zawiera Formularz Cenowy stanowiący Załącznik 1 do Formularza Oferty.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 630 000.00 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/12/2019
Fine: 01/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykonawca:

i. wpisany jest do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie transportu odpadów o kodach: 19 08 05 oraz

ii. uprawniony jest do przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 w oparciu o decyzję wydaną na podstawie u.o. lub w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane na podstawie ustawy z 27.4.2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zmianami), w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 w ilości co najmniej 16 500 t rocznie oraz wpisany jest do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05.

Na wezwanie Zamawiającego, złożone w trybie art. 26 ust. 1 Pzp lub art. 26 ust. 2f Pzp (tj. nie wraz z ofertą) wykonawca składa następujące dokumenty:

— potwierdzenie nadania numeru w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,

— aktualną decyzję wydaną na podstawie u.o. lub aktualne pozwolenie zintegrowane wydane na podstawie ustawy z 27.4.2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zmianami),

— potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku, o którym mowa w art. 10 lub 14 ustawy z dnia 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592) wraz z potwierdzeniem złożenia tego wniosku właściwemu organowi administracji – jeżeli wykonawca na dzień złożenia oferty dysponuje takim wnioskiem.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli, wykonawca wykaże, że:

i. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100).

W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanego w pkt 8.1. lit. c) ppkt i. powyżej będą wskazywać wysokość środków finansowych lub zdolności kredytowej w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć kwoty w walucie obcej przy zastosowaniu kursu średniego NBP danej waluty w stosunku do PLN publikowanego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

ii. osiągnął w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - przychody ze sprzedaży netto w łącznej wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych 00/100).

W przypadku wykonawców uzyskujących przychody netto ze sprzedaży w walucie innej niż PLN, należy przeliczyć przychody netto ze sprzedaży z danego roku obrotowego przy zastosowaniu kursu będącego średnią ze średniego kursu NBP danej waluty w stosunku do PLN z początku i końca danego roku obrotowego.

Na wezwanie Zamawiającego, złożone w trybie art. 26 ust. 1 Pzp lub art. 26 ust. 2f Pzp (tj. nie wraz z ofertą) wykonawca składa następujące dokumenty:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

— rachunek zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - inne dokumenty określające przychody, z których wynikać będą roczne przychody netto za okres jak w zdaniu poprzednim.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże:

i. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na transporcie i przetwarzaniu osadów ściekowych w systemie „na bieżąco” (codziennie) w ilości minimum 10 000 ton rocznie, gdzie każda z usług wykonywana była przez okres nie krótszy niż 1 rok,

ii. dysponowanie co najmniej dwoma samochodami bramowymi służących do odbioru komunalnych osadów ściekowych, wyposażonymi w system lokalizacji i monitoringu GPS z bieżącym monitoringiem obecności kontenerów na pojeździe, pozwalającym na ich stałą lokalizację przez Zamawiającego, spełniającymi warunki emisji spalin określone dla normy co najmniej EURO 4;

iii. dysponowanie co najmniej jednym samochodem bramowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 9 ton, służącym do odbioru komunalnych osadów ściekowych, wyposażonym w system lokalizacji i monitoringu GPS z bieżącym monitoringiem obecności kontenerów na pojeździe, pozwalającym na ich stałą lokalizację przez Zamawiającego, spełniającym warunki emisji spalin określone dla normy co najmniej EURO 4.

Na wezwanie Zamawiającego, złożone w trybie art. 26 ust. 1 Pzp lub art. 26 ust. 2f Pzp (tj. nie wraz z ofertą) wykonawca składa następujące dokumenty:

— wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,

— wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami. Wzór wykazu pojazdów stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Szczegółowe warunki finansowe zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c), art. 24 ust. 1 pkt 14 odnośnie przestępstw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c), art. 24 ust. 1 pkt 15 do 23 i ust. 5 Pzp, natomiast spełnianie warunku udziału w postępowaniu następuje zgodnie z zasadami określonymi w pkt 8 SIWZ.

3. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał od tych wykonawców umowy regulującej ich współpracę.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określone zostały we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/08/2019
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/08/2019
Ora locale: 12:00
Luogo:

Sala konferencyjna parter w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, POLSKA

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kwartał 2020 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12; art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c); art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c); art. 24 ust. 1 pkt 15 do 23 ustawy Pzp. Ponadto, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, jakie można wprowadzić do niniejszego ogłoszenia Zamawiający wskazuje, iż wykaz oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został szczegółowo określony w SIWZ.

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

4. Wymagania dotyczące formy ofert oraz zasad składania ofert, oświadczeń i dokumentów zostały określone w SIWZ.

5. Zamawiający będzie korzystał z procedury odwróconej, przewidzianej w art. 24aa Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

7. Termin wykonania zamówienia tj. odbioru, transportu i przetwarzania komunalnych osadów ściekowych – od 1.12.2019 r. do 1.12.2020 r. lub do dnia wyczerpania kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 4 ust. 3 Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, w zależności od tego co nastąpi szybciej.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. Pzp (Dział VI). Środki mogą zostać wniesione w terminach wskazanych w tych przepisach.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a, budynek Adgar Plaza
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/06/2019