Lavori - 299279-2018

11/07/2018    S131    - - Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta 

Danimarca-Odense: Impianto solare

2018/S 131-299279

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Sæby Varmeværk a.m.b.A.
Energivej 1
Energivej 1
9300
Danimarca
Persona di contatto: Pouli S. Rugholt
Tel.: +45 29380710
E-mail: psr@saebyvarmevaerk.dk
Codice NUTS: DK050

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.saebyvarmevaerk.dk

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.projectweb.dk/Public/tender
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Rambøll (Rådgiver)
Englandsgade 25
Odense
5000
Danimarca
Persona di contatto: Benjamin Kjelkvist Larsen
Tel.: +45 51615982
E-mail: bkl@ramboll.com
Codice NUTS: DK031

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.ramboll.dk

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Sæby Varmeværk - Entreprise B Solvarmeanlæg

II.1.2)Codice CPV principale
09332000
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Projektet omfatter etablering af et ca. 30 000 m2 solvarmeanlæg som supplement til varmeproduktionen hos Sæby Varmeværk. Solvarmeanlægget omfatter solvarmepaneler, vekslerbygning, tørkøleanlæg samt forsyningsledning. Solvarmeanlægget skal etableres på Sølystvej 12, 9300 Sæby, lige umiddelbart syd for eksisterende solvarmeanlæg. Der skal etableres en ca. 250 meter forsyningsledning mellem det nye solvarmeanlæg og varmeværket beliggende på Energivej 1, 9300 Sæby.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45232140
09331100
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK050
Luogo principale di esecuzione:

Energivej 1, 9300 Sæby

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Entreprise B omfatter levering, montering og tilslutning af ca. 30 000 m2 solvarmeanlæg omfattende bl.a. forberedende jordarbejder, opstilling af solpaneler samt rør i terræn. Under samme entreprise hører desuden levering og etablering af forsyningsledning fra det nye solvarmeanlæg til eksisterende varmecentral. Arbejdet omfatter alt tilhørende gravearbejde, samt reetablering af opbrudte belægninger.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9)Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 6
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

Hvis der indkommer flere egnede ansøgere end de ønskede 6, jf. ovenfor, vil ordregiver ved udvælgelsen af de 6 ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, ud fra et sagligt og objektivt skøn, lægge vægt på de økonomiske og tekniske oplysninger, som beskrevet under pkt. III.1.2 og III.1.3, ved en vurdering af:

— De bedste og mest relevante tilsvarende referencer vurderet på grundlag af de i ESPD-dokumentet angivne referencer, med særlig vægt på referencer angående levering af bygge- og anlægsarbejder omfattende levering af tilsvarende anlæg indeholdende solvarmeanlæg, vekslerinstallation og forsyningsledning,

— Den bedste økonomiske kapacitet, vurderet på baggrund af ansøgers omsætning og egenkapital, som angivet i ESPD-dokumentet.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD-dokumentet”) i .xml og pdf format, hvori ansøger skal afgive erklæringer om, hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i:

— Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde mv.), erklæringerne herom skal også omfatte, hvorvidt medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion mv. er omfattet af disse udelukkelsesgrunde, jf. § 135, stk. 2, og

— Udbudslovens § 136, nr. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.), og

— Udbudslovens § 135, stk. 3, og § 137, stk. 1, nr. 7 (ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger), og

— Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer)

Erklæringerne Skal afgives i ESPD-dokumentet. Ordregiver kan Ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD-dokumentet.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte erklæringer,

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD-dokument som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD-dokumentet”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed),

— Ansøgers egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed).

Ved anmodning fra konsortier og anmodning med underleverandører:

Der vil ved vurdering af omsætning og resultat efter skat, ikke ske en sammenligning af enten konsortiedeltagernes eller hovedleverandøren eller dennes underleverandørs økonomiske tal med henblik på at beregne en gennemsnitlig omsætning og/eller et gennemsnitligt resultat efter skat for konsortiet i sin helhed/ hovedleverandøren og underleverandøren samlet.

Vurderingen vil derimod ske på basis af dels en vurdering af den enkelte konsortiedeltager, dels konsortiet i sin helhed. Vurderingen af hovedleverandøren og dennes underleverandør vil ske ved en vurdering dels af hovedleverandøren og underleverandøren og disse samlet set.

Erklæringerne Skal afgives i ESPD-dokumentet. Ordregiver kan IKKE tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD-dokumentet.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen (f.eks. enheder indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD-dokument som omfatter ovennævnte erklæringer. Bemærk, at det kræves, at den pågældende enhed hæfter solidarisk med ansøgeren for kontraktens gennemførelse, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 79, stk. 2.

Det forventes, at kontrakten vil indeholde vilkår om, at det er et krav fra Sæby Varmeværk, at den vindende tilbudsgiver sikrer, at ansatte, som den vindende tilbudsgiver og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på udførelse af de udbudte opgaver, har løn og ansættelsesvilkår, der gælder i henhold til kollektive overenskomster for arbejder af samme art, på den egn hvor arbejdet skal udføres.

Sæby Varmeværk kan kræve dokumentation herfor.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav:

- At ansøger har en omsætning på minimum 70 000 000 DKK i gennemsnit de seneste 3 regnskabsår inden for entreprise/byggearbejder,

- at ansøger har en egenkapital på minimum 5 000 000 DKK i seneste regnskabsår.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation aflevere et ”fælles europæisk udbudsdokument” (også kaldet ”ESPD-dokumentet”), hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

Liste med de 5 mest relevante og betydeligste tilsvarende bygge- og anlægsarbejder, som ansøger har udført indenfor de seneste 5 år. Der lægges vægt på erfaring med levering af solvarmeanlæg og forsyningsledning (jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.9), hvorfor dette bør fremgå af referencerne. Der gøres særligt opmærksomhed på, at ansøger ved udfyldelsen af sine referencer i ESPD-dokumentet skal sørge for, at beskrivelsen af de enkelte referencer er fyldig og fyldestgørende, således at ordregiver kan vurdere, i hvilket omfang referencerne er udtryk for tilsvarende bygge- og anlægsarbejder. Hver reference bør indeholde følgende:

- Kundens navn,

- Kontaktperson ved kunden, inkl. dennes kontaktoplysninger,

- Tidspunkt for opgavens udførelse,

- Opgavens værdi (beløb for kontraktsum),

- Udførlig beskrivelse af opgavens art og omfang.

Der lægges vægt på erfaring med levering af solvarmeanlæg og forsyningssledning, hvorfor dette bør fremgå af referencerne.

Erklæringerne Skal afgives i ESPD-dokumentet. Referencerne kan yderligere afleveres som pdf-dokumenter og ved uoverensstemelser er det ESPD’en, der har forrang. Ordregiver kan Ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD-dokumentet.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD-dokument, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders teknisk/faglige formåen (f.eks. enheder indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD- dokument som omfatter ovennævnte erklæringer.

Bemærk, hvis ansøger baserer sig på en anden enheds uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet, Skal de konkrete dele af bygge- og anlægsarbejdet udføres af den enhed, som ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivet art. 79, stk. 2. Det bør derfor angives klart i anmodningen, hvilken teknisk og faglig formåen, underleverandøren stiller til rådighed.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1 relevant reference, som omfatter levering og opstilling af solfangere.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Se III.1.1, III.1.2, III.1.3.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Eventuelle krav til sikkerhedsstillelse og garantier vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, som Sæby Varmeværk med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftale med.

Det skal tydeligt fremgå af prækvalifikationsanmodningen, at der er tale om en sammenslutning.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura ristretta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/08/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Danese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Fristen i pkt. IV.2.2 er fristen for modtagelse af anmodning om prækvalifikation. Fristen for modtagelse af

A) Tilbud, fremgår af udbudsmaterialet.

B) Hver ansøger kan alene indsende én anmodning om prækvalifikation.

C) Udbudsmaterialet er stillet frit, direkte og elektronisk til rådighed på Projectweb-Udbudsportal under "Offentligt udbudsmateriale" via det link, der er angivet i udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3. For download af materialet gøres følgende:

1) Indsæt URL adresse (se pkt. 1.3) i browser = adgang til Projectwebs udbudsprotal;

2) Under punktet "Offentligt udbudsmateriale": Klik på link til Sæby Solvarmeanlæg – Prækvalifikation - Udbudsmateriale;

3) Angiv mail-adresse og få tilsendt login til udbudsmaterialet;

4) Klik på tilsendte link = adgang til udbudsmaterialet;

5) For download af udbudsmaterialet: Følg Guide_Udbud i mappen ”Vejledning”.

D) Anmodning om prækvalifikation skal sendes elektronisk (pr. mail) til mailadressen angivet i udbudsbekendtgørelsen pkt. I.3.

E) Til udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.1: En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven § § 135-136 og/eller de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, finder anvendelse, med mindre Udbudsloven giver mulighed for at undlade at udelukke ansøgeren (jf. herunder lovens § 138).

G) Til udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1: Ordregiver kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren anmode ansøger om at fremlægge (endelig) dokumentation for de forhold, der er blevet erklæret i ESPD-dokumentet, jf. Udbudslovens § 151, stk. 2. Dokumentation vedrørende udelukkelsesgrunde, der ved ordregivers anmodning, skal fremsendes til ordregiver, fremgår af udbudsbetingelserne. Ordregiver kan endvidere anmode ansøger om at supplere eller præcisere modtaget dokumentation. Den efterspurgte dokumentation skal fremsendes inden en kortere tidsfrist, der fastsættes af ordregiver. Ordregiver skal udelukke en ansøger, hvis ansøger afgiver groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter.

H) Såfremt ansøgning indgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), skal konsortiet påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere, som Sæby Varmeværk med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå totalentrepriseaftale med.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Klagenævn for udbud
Tolboden 2
Viborg
8800
Danimarca
Tel.: +45 72405708

Indirizzo Internet: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Der gælder visse lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klage over udbud, der ikke vedrører prækvalifikation, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danimarca
Tel.: +45 41715000

Indirizzo Internet: www.kfst.dk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/07/2018