Servizi - 304098-2019

Submission deadline has been amended by: 425295-2019
01/07/2019    S124    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Romania-Bucarest: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

2019/S 124-304098

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Metrorex S.A.
RO 13863739
Str. Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Romania
Persona di contatto: Cătălin Ilie
Tel.: +40 213193601
E-mail: catalin.ilie@metrorex.ro
Fax: +40 213125149
Codice NUTS: RO321

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.metrorex.ro

Indirizzo del profilo di committente: www.sicap-prod.e-licitatie.ro

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.e-licitatie.ro
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente obiectivului Magistrala 5 (Drumul Taberei – Pantelimon), Secțiunea Eroilor (PS Operă) – Piața Iancului

Numero di riferimento: 13863739_2019_PAAPD1049919
II.1.2)Codice CPV principale
71322000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente obiectivului Magistrala 5 (Drumul Taberei – Pantelimon), Secțiunea EROILOR (PS Operă) – Piața Iancului.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Termenul limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, este în ziua a 11-a înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 70 000 000.00 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
71241000
71356200
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO321
Luogo principale di esecuzione:

Bucuresti.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Obiectivul specific al achiziției este de a oferi Metrorex S.A. soluția tehnică optimă pt realizarea secțiunii 2 Eroilor-Iancului a viitoarei magistrale de metrou 5, pe baza indicatorilor tehnico-economici aprobați de Guvern pentru realizarea acestei investiții și facilitarea executării proiectului în conformitate cu funcționalitățile aprobate ale acestuia, cu calendarul de realizare, costurile, standardul de calitate, protecția mediului și a monumentelor istorice, condițiile de siguranță și siguranța în executarea lucrărilor atât pentru executanți cât și pentru public.

Achiziția are ca scop angajarea unui Proiectant ale cărui servicii, conf Caietului Sarcini vor consta în:

— Revizuire rezultatelor Studiului de Fezabilitate, pus la dispozitie de Beneficiar, prin actualizarea Analizei Opțiunilor si a prognozei cererii de transport călători,

— Întocmirea documentatiei pt PUZ și evaluarea strategică de mediu,

— Întocmirea documentatiei pt obținerea acordului de mediu (pt intreg proiectul),

— Întocmirea Raportului de Schimbări Climatice,

— Întocmirea Proiecte tehnice pe specialități sau grupe de specialități înrudite, asigurând coordonarea acestora,

— Servicii necesare pentru obținerea aprobărilor/vizelor necesare de la Autorități, întocmirea DTCU, a DTAA, a DTAC,

— Asistenta tehnică pentru depunerea cererii de finanțare din fonduri de coeziune,

— Întocmirea doc tehnice și doc de achiziție, care să permită Metrorex S.A. să lanseze și să gestioneze licitațiile pentru construcții civile, arhitectura si finisaje, cale de rulare, echipamentele electro-mecanice de siguranță/confort, material rulant, siguranță și automatizare a traficului, echipamentele de sistem și tehnologiile pentru operațiunile de transport, informare și publicitate proiect,

— Asistenta tehnică pt selectarea și atribuirea contractului,

— Asistenta tehnică în timpul implementării,

— Asistenta tehnică după finalizarea implementării.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Denumire factor evaluare: PEE – Punctajul privind experiența experților / Ponderazione: 34
Criterio di qualità - Nome: Denumire factor evaluare: POM – Punctajul privind modul de organizare a activităților / Ponderazione: 36
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Informazioni complementari

Finanțarea proiectului este asigurată de la bugetul de stat şi fonduri externe nerambursabile.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Cerința nr. 1 – Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 177, 178 alin. (1) și (2) și art. 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se completează DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației acestora. Acest document va fi completat de fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractanți propuși/terț susținător.

La solicitarea entității contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea de către operatorii economici a celor declarate în DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertantul clasat pe primul loc.

Documentele justificative pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere, de supraveghere al respectivului operator economic, a celor ce au putere de reprezentare, de decizie, de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale,

— alte documente edificatoare, după caz.

Atenționări speciale:

Nedepunerea (necompletarea) DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant) atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă.

Odată cu depunerea ofertei și a DUAE, ofertantul are obligația depunerii acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere.

Operatorii economici persoane juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor/taxelor/contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, în conformitate cu legislația din țara de rezidență.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevăzute la primul alineat sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180, se va accepta o declarație pe propria răspundere a operatorului economic sau, în cazul în care în țara respectivă nu există prevedere legale privind declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele vor fi însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi, în sensul prevederilor alin. (3) al art. 184 din Legea 99/2016, care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (4) și (5) ale aceluiași articol.

Operatorii economici pot ridica certificatele și pot obține informații cu privire la impozite și taxe către bugetul de stat consolidat/bugetul local de la Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice și respectiv de la Primăriile de care aparțin.

Cerința nr. 2 – În scopul efectuării verificărilor prevăzute la art. 71, art. 72 și art. 73 din Legea nr. 99/2016 se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 73 lit. d) și e) din Legea nr. 99/2016, conform modelului din secțiunea „Formulare”.

Declarația va fi completată de fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț sus [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat:

A) Ofertanții vor face dovada că în ultimii 5 ani au prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei procedurii de achiziție. În acest sens, ofertanții vor face dovada că în ultimii 5 ani au realizat activități/servicii duse la bun sfârșit în cadrul unuia sau mai multor contracte de natură similară celui ce face obiectul prezentei proceduri, respectiv având ca obiect:

— expertiza în evaluarea impactului lucrărilor de metrou subteran asupra clădirilor și

— servicii de proiectare infrastructură de transport feroviar urban subteran pentru stații, tunele, galerii si alte construcții speciale (centrale de ventilație, stații de pompare) însumând minimum 3 stații de metrou (sau 170 000 m3 volum pentru lucrări subterane) și 3 km tunel cale dublă (fără a lua în considerare lungimea stației), pentru lucrări de structura de rezistență și respectiv cale de rulare, finisaje, instalații. Activitățile menționate mai sus pot fi prezentate în contracte diferite. În evaluarea cerinței acestea vor fi considerate prin cumulare. Pentru demonstrarea experienței privind serviciile de proiectare infrastructură de transport feroviar urban subteran pentru stații, tunele, galerii și alte construcții speciale (centrale de ventilație, stații de pompare), vor fi luate în considerare doar Proiectele Tehnice de Execuție aprobate de beneficiari. Documentele justificative pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime privind experiența similara:

— certificate/documente (ex.: recomandări/procese-verbale/documente constatatoare etc.) emise sau contrasemnate de beneficiarii contractelor, din care să rezulte îndeplinirea cerinței minime privind experiența similară. Documentele vor cuprinde informații care să permită verificarea îndeplinirii cerințelor minime privind experiența similară, respectiv: numărul si data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, perioada de derulare, beneficiarul, data si numărul documentului de recepție, activitățile realizate în contract (detaliate pentru a permite verificarea îndeplinirii cerinței solicitate privind serviciile similare), ponderea realizată în cadrul contractului, calitatea în cadrul contractului respectiv (contractant unic/asociat/subcontractant), modul în care au fost îndeplinite obligațiile contractuale etc.;

B) Capacitatea tehnică și profesională a unui ofertant sau a unui grup de ofertanti, poate fi susținută de o terță persoană, fizică sau juridică, indiferent de relațiile juridice existente între aceasta și ofertant. În acest caz, ofertantul are obligația de a dovedi că luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând în acest sens un angajament ferm al terțului/terților susținător/susținători, în sensul și în condițiile art. 196 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 și art. 55 din H.G. nr. 394/2016. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să se constituie ca instrument juridic care să asigure dreptul autorității contractante de a solicita în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligații de către persoana susținătoare, autoritatea contractantă având posibilitatea de acțiune directă împotriva susținătorului în cazul în care se produc prejudicii ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Persoana care asigură susținerea nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de art. 73 alin. (d), art. 177, art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Proportia de subcontractare Informații privind subcontractanții Ofertanții vor prezenta, dacă este cazul, o declarație cu precizarea părții/părților din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze, cu nominalizarea fiecărui subcontractant, a părții / părților și valorii aferente acesteia/acestora, precum și acordul acestora.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

A) Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară, operatorii economici participanți vor completa DUAE cu informațiile aferente situației acestora. În acest sens, la nivelul DUAE vor fi precizate informații privind: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, activitățile realizate în contract (detaliate pentru a permite verificarea îndeplinirii cerinței solicitate privind serviciile similare), ponderea realizată în cadrul contractului, calitatea în cadrul contractului respectiv (contractant unic/asociat/subcontractant) etc. Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, precizat în anunțul de participare. Se solicită îndeplinirea și finalizarea (inclusiv în mod partial) în bune condiții, în ultimii 5 ani a unuia sau mai multe contracte de natură similară celui ce face obiectul prezentei proceduri. La solicitările entității contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire. În cazul în care contractele prezentate au fost realizate în asociere sau în calitate de subcontractant, se vor prezenta documente edificatoare privind partea îndeplinită de acesta. În cazul unei asocieri cerința minimă trebuie îndeplinită în mod cumulativ;

B) În DUAE completat de ofertanți se vor include informațiile cu privire la existenta unei susțineri de terță parte, la care se atașează angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. În ceea ce privește îndeplinirea cerințelor referitoare la calificările educaționale și profesionale prevăzute pentru personal, ofertanții au dreptul de a invoca susținerea unui/unor terț/terți, doar dacă terțul va desfășura efectiv serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 198 din Legea nr. 99/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție sectorială. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Entitatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea entității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea tehnică și profesională. Angajamentul ferm al terțului susținător se va depune odată cu oferta și cu DUAE.

Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Împreună cu DUAE va fi prezentat obligatoriu și acordul/contractul de subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea entității contractante. Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Cuantumul garanției de participare este 650 000 RON.

1) Perioada de valabilitate a garanției pentru participare va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile de la data limită de primire a ofertelor;

2) Garanția pentru participare se poate constitui prin virament bancar în contul RO29BTRLRONCRT00U4637101 deschis la Banca Transilvania – Sucursala Victoriei/Agenția Gara de Nord, sector 1 sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii.

Aceasta trebuie să prevadă în mod expres dreptul achizitorului de a reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare din următoarele situații:

(a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție,

(c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei;

3) Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;

4) Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă;

5) În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare trebuie să nominalizeze toți membrii asocierii;

6) Echivalența pentru o garanție de participare depusă în altă valută se va face la cursul comunicat de BNR cu 5 zile anterior datei limită de depunere a ofertelor.

Dacă instrumentul de garantare este emis în altă limbă, acesta va fi însoțit de o traducere autorizată/legalizată în limba română.

1) Ofertantul invitat de către achizitor să încheie contractul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a cărei valoare va fi de 10 % din prețul fără TVA al contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului;

2) Garanția de bună execuție a contractului se constituie în una din formele prevăzute la art. 46 din H.G. nr. 394/2016 cu modificările și completările ulterioare.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Asociere conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/08/2019
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 05/12/2019
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/08/2019
Ora locale: 15:00
Luogo:

In SEAP.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1) Ofertantul depune oferta elaborată în conformitate cu informațiile și cerințele prevăzute în documentele achiziției, însoțită de garanția de participare și DUAE completat. Înainte de atribuirea contractului, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE;

2) DUAE este atașat la anunțul de participare împreună cu celelalte documente ale achiziției;

3) DUAE este configurat direct în aplicația SEAP și va fi accesat în vederea completării de către op. ec. interesați direct în aplicația SEAP. În acest sens ofertanții vor regăsi detalii privind întocmirea DUAE în „Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice” disponibilă pe site-ul ANAP și a ghidului de completare Documentul Unic de Achiziție European disponibil în SEAP după autentificarea în sistem;

4) În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți;

5) În Anexa la documentația de atribuire: Factori de evaluare, sunt menționate detaliile privind modalitatea de acordare a punctajelor aferente factorilor de evaluare;

6) În cazul în care, în urma evaluării ofertelor, 2 sau mai multe oferte se clasează pe locul 1, având același punctaj total, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, entitatea contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică;

7) În cazul unei asocieri, oferta trebuie să cuprindă un acord preliminar de asociere. Prin acordul de asociere se va menționa că toți asociații își asumă răspunderea solidară pentru execuția contractului, că liderul asocierii este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv si că liderul asocierii este responsabil pentru execuția contractului, inclusiv plățile. Înțelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea, că toți asociații sunt obligați să rămână în asociere pe întreaga durată a contractului. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociere la care participă mai mulți op. ec., va semna o declarație prin care se obligă că în cazul în care oferta comună este declarată câștigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, în original, înainte de data semnării contractului. Modelul Acordului de asociere este prezentat în Secțiunea Formulare;

8) Un ofertant nu are dreptul ca în cadrul aceleiași proceduri:

(a) Să depună 2 sau mai multe oferte individuale și/sau comune sub sancțiunea excluderii din competiție a tuturor ofertelor în cauză,

(b) Să depună ofertă individuală/comună și să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancțiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat;

9) Solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea referitoare la prezenta documentație de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea dedicată în acest sens din cadrul anunțului de participare, entitatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită prin documentația de atribuire. Prin urmare, pentru transmiterea solicitărilor de clarificări în legătură cu documentația de atribuire, op. ec. trebuie să se înregistreze în SEAP.

Solicitările de clarificări se vor transmite în termenul stabilit de entitatea contractantă conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate până la termenul limită stabilit.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Romania
Tel.: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
26/06/2019