Servizi - 319803-2017

12/08/2017    S154

Repubblica ceca-Praga: Servizi di gestione gallerie

2017/S 154-319803

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Numero di identificazione nazionale: 65993390
Indirizzo postale: Na Pankráci 546/56
Città: Praha 4
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 140 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Pavel Jeřábek
E-mail: pavel.jerabek@rsd.cz
Tel.: +420 601122422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.rsd.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.2)Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Numero di identificazione nazionale: 65993390
Indirizzo postale: Čerčanská 2023/12
Città: Praha 4
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Codice postale: 140 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Pavel Jeřábek
E-mail: pavel.jerabek@rsd.cz
Tel.: +420 601122422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.rsd.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Numero di identificazione nazionale: 65993390
Indirizzo postale: Čerčanská 2023/12
Città: Praha 4
Codice postale: 140 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ing. Pavel Jeřábek
Tel.: +420 601122422
E-mail: pavel.jerabek@rsd.cz
Codice NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.rsd.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: výstavba a údržba silnic dálnic

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zajištění servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení, stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků.

II.1.2)Codice CPV principale
63712320 Servizi di gestione gallerie
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuálního servisu, údržby a poruchové služby u tunelů na dálnici D8, technologického a softwarového vybavení, stavebně-technické části tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků Řehlovice a Petrovice, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 286 245 000.00 CZK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
63712320 Servizi di gestione gallerie
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Luogo principale di esecuzione:

Na dálnici D8, včetně tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků Řehlovice a Petrovice.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Jedná se o zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D8, včetně tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků Řehlovice a Petrovice. Součástí zakázky jsou také dodávky náhradních dílů a spotřebního materiálu. Cílem resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D8, včetně tunelů Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice a dispečinků Řehlovice a Petrovice, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení uvedených úseků a objektů, a tedy naplnění shora uvedeného cíle, resp. potřeby. Zakázka bude plněna a cíle bude dosahováno průběžně po celou dobu trvání smlouvy.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 286 245 000.00 CZK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2018
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.

Kopie platného oprávnění k podnikání

Dodavatel předloží výpisy z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání v oboru:

— Poskytování technických služeb;

— Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;

— Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály;

— Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí.

Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).

V případě států, kde nejsou výše uvedená, resp. obdobná profesní způsobilost vyžadována, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením, v němž prohlásí, že právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují, tudíž objektivně není schopen zadavatelem požadovaný doklad předložit.

Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační složce.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/09/2017
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ceco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/09/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:

ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, Zasedací místnost č. 409.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otevírání nabídek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci (max. 1 zástupce za každého účastníka). Zadavatel požaduje, aby zástupce účastníka přítomný na otevírání nabídek prokázal svou totožnost a oprávnění jednat jménem/za účastníka při otevírání nabídek a aby svou účast stvrdil podpisem v listině přítomných účastníků.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: http://www.compet.cz
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od

odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jdeli o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: http://www.compet.cz
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
10/08/2017