Forniture - 319808-2018

24/07/2018    S140    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Slovacchia-Košice: Elettricità

2018/S 140-319808

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Numero di identificazione nazionale: 00606707
Indirizzo postale: Rastislavova 43
Città: Košice-mestská časť Juh
Codice NUTS: SK042
Codice postale: 041 90
Paese: Slovacchia
Persona di contatto: Ing. Miroslav Kučera, MPH
E-mail: logtradesro@gmail.com
Tel.: +421 905868883

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://ww.unlp.sk

Indirizzo del profilo di committente: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://josephine.proebiz.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Numero di identificazione nazionale: 00606707
Indirizzo postale: Rastislavova 43
Città: Košice
Codice postale: 040 01
Paese: Slovacchia
Persona di contatto: podateľňa
Tel.: +421 556153111
E-mail: logtradesro@gmail.com
Codice NUTS: SK042

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.unlp.sk

Indirizzo del profilo di committente: http://https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dodávka elektrickej energie pre Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice 2018

Numero di riferimento: UNLP-2018-01-NZ-VS-Elektrina
II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Dodávka silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou pre objekty verejného obstarávateľa v jednotarife.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 388 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK042
Luogo principale di esecuzione:

Miesta plnenia sú uvedené v Prílohe č. 5 súťažných podkladov Zoznam odberných miest.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predpokladané množstvo:

Predpokladaný celkový odber za 12 mesiacov: 14 800 MWh

Predpokladaný celkový odber za 24 mesiacov: 29 600 MWh

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 388 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Štruktúra predpokladanej hodnoty zákazky za 24 mesiacov (v EUR bez DPH):

— dodávka silovej elektrickej energie: 1 270 000 EUR bez DPH,

— distribúcia elektriny a ostatné platby: 2 118 000 EUR bez DPH.

Spolu:3 388 000 EUR bez DPH

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

III.1.1.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.

III.1.1.2) Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, alebo predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO (vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia).

Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.

III.1.1.3) Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na uplatnenie § 152 ods. 4 ZVO oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.

III.1.1.4) Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

III.1.1.5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.1.6) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED).

Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je uverejnená ako súčasť dokumentov poskytovaných k zákazke elektronickými prostriedkami podľa bodu I.3) a bodu VI.3.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD) uverejnil Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu (http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1445/JED-prirucka_ESPD). Pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu uverejnil ÚVO manuál verzia 2 (https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html).

Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

III.1.1.7) Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením ÚVO Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov, uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html.

III.1.1.8) Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) ZVO.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

III.1.2.1)§ 33 ods. 1 písm. d) ZVO: Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti

Uchádzač predloží:

III.1.2.1.a) Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Požadovaná forma dokumentov:

Listinne, v originálnom vyhotovení alebo overenej fotokópii, alebo uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete).

III.1.2.1.b) Vyhlásenie uchádzača o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v ktorom uvedie údaje za jednotlivé hospodárske roky a údaje za požadované hospodárske roky spolu. Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie).

Obdobím 3 predchádzajúcich hospodárskych rokov (v zmysle definície hospodárskeho roku uvedenej v § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) sa rozumejú 3 ukončené hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.2.1) § 33 ods. 1 písm. d) ZVO

Požadovaný dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške 3 000 000,00 EUR bez DPH.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:

Požiadavka mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného partnera.

III.1.2.2) Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

III.1.2.3) Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

III.1.2.4) Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 33 ZVO musí byť zrejmé splnenie každej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom v rámci týchto podmienok účasti.

III.1.2.5) V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.

Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje podľa § 33 ods. 3 ZVO, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

III.1.2.6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 ZVO.

III.1.2.7) Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.

III.1.2.8) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu JED. Podrobnejšie informácie sú uvedené v rámci bodu III.1.1).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

III.1.3.1) § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, dodaných za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania.

Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie. (ďalej len rozhodný dátum).

Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia podľa § 12 ZVO.

Zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

— identifikáciu zmluvy, predávajúceho, kupujúceho a kontakt na overenie plnenia zmluvy,

— lehotu dodania, druh a množstvo dodaného tovaru,

— celkovú zmluvnú cenu, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za dodanie tovaru (ďalej len "cena"); ak sa preukázaná fakturovaná cena líši od zmluvnej ceny, bude akceptovaná fakturovaná cena,

— alikvotnú hodnotu z ceny pre dodávku tovaru len v rozhodnom období (ak je to uplatniteľné),

— alikvotnú hodnotu z ceny pre dodávku tovaru len rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),

— alikvotnú hodnotu z ceny pre dodávku tovaru len podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné).

Cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne.

Mena pre cenu: EUR. Ak je celková zmluvná cena uvedená v inej mene ako je EUR, je potrebné uviesť cenu v pôvodnej mene, cenu v EUR, prepočítanú z pôvodnej meny priemerným ročným kurzom stanoveným Európskou centrálnou bankou (ECB) na daný rok, v ktorom sa dodávka uskutočnila, alebo prepočítanú kurzom stanoveným ECB pre rozhodný dátum, ak sa dodávka uskutočnila v roku, pre ktorý ešte nie je stanovený priemerný ročný kurz ECB. Ak sa dodávka tovaru viaže na viac rokov, uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú časť dodávky tovaru daného obdobia. Prepočet ceny takejto dodávky tovaru sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých rokov.

III.1.3.2) § 34 ods. 1 písm. d) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 pre oblasť predmetu zákazky, uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:

Požiadavka sleduje nájsť dodávateľa, ktorý sa zaoberá kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, aby bol schopný uspokojovať potreby zákazníkov za primeranú cenu.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: III.1.3.1)

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Uchádzač musí predloženým zoznamom a predloženými referenciami preukázať, že dodával elektrickú energiu korporátnym odberateľom (nie domácnostiam).

Súčet cien dodávok tovaru musí byť rovný alebo vyšší ako 3 000 000 EUR bez DPH.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:

Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti s dodávkami tovaru rovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.

III.1.3.3) Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie každej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom v rámci týchto podmienok účasti.

III.1.3.4) V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

III.1.3.5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 ZVO.

III.1.3.6) Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.

III.1.3.7) Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu JED. Podrobnejšie informácie sú uvedené v rámci bodu III.1.1).

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Viď. časť A3 - Príprava ponuky body 16.3 až 16.7 súťažných podkladov.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/08/2018
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Slovacco, Ceco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 18/01/2019
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/08/2018
Ora locale: 13:30
Luogo:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otváranie ponúk bude neverejné (bez účasti uchádzačov), pretože v postupe verejného obstarávania bude použitá elektronická aukcia.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

VI.3.1) K súťažným podkladom je umožnený prístup elektronickými prostriedkami v systéme Josephine na adrese https://josephine.proebiz.com v lehote podľa bodu IV.2.2.

VI.3.2) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie): Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: elektronickými prostriedkami v systéme Josephine na adrese https://josephine.proebiz.com. Odporúča sa záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní po prihlásení sa do systému, zaklikli tlačidlo Zaujíma ma to.

VI.3.3) Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov VI.3.1 a VI.3.2 komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme.

VI.3.4) Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky: Viď. body A16.3 - 16.7 súťažných podkladov.

VI.3.5) Dokumenty, pre ktoré je vyžadované, aby boli podpísané uchádzačom, musia byť podpísané:

a) uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo

b) zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu.

VI.3.6) V súlade s § 38 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ uvádza, že uplatňuje podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g).

VI.3.7) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

VI.3.8) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000 EUR. Zábezpeku je možné zložiť poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.9) Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Città: Bratislava
Codice postale: 820 05
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Città: Bratislava
Codice postale: 820 05
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2018