Da oggi 2.11.2022 il sito TED accoglie i formulari elettronici (eForms). La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata

Forniture - 320644-2022

15/06/2022    S114

Nederland-Amersfoort: Aardgas

2022/S 114-320644

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amersfoort
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3811LM
Land: Nederland
Contactpersoon: Gemeente Amersfoort p/a Hellemans Consultancy
E-mail: kuiper@hellemansconsultancy.nl
Telefoon: +31 630073945
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hellemansconsultancy.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189274
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Bergen op Zoom
Postadres: Jacob Obrechtlaan 4
Plaats: Bergen op Zoom
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4611AR
Land: Nederland
Contactpersoon: Gemeente Bergen op Zoom p/a Hellemans Consultancy
E-mail: kuiper@hellemansconsultancy.nl
Telefoon: +31 630073945
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hellemansconsultancy.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189274
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Roosendaal
Postadres: Kloosterstraat 2
Plaats: Roosendaal
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4701KK
Land: Nederland
Contactpersoon: Gemeente Roosendaal p/a Hellemans Consultancy
E-mail: kuiper@hellemansconsultancy.nl
Telefoon: +31 630073945
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hellemansconsultancy.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189274
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Bergen (NH)
Postadres: Jan Ligthartstraat 4
Plaats: Alkmaar
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1817MR
Land: Nederland
Contactpersoon: Gemeente Bergen (NH) p/a Hellemans Consultancy
E-mail: kuiper@hellemansconsultancy.nl
Telefoon: +31 630073945
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hellemansconsultancy.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189274
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189274
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Energie voor Gemeenten Levering Aardgas 2023-2028

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Collectief Energie voor Gemeenten besteedt met deze procedure de levering van aardgas inclusief GS-VER's voor de periode van 1 januari 2023; 06:00 uur tot 1 januari 2025; 06:00 uur aan. De opdracht betreft de levering van aardgas voor alle aansluitingen van de deelnemende gemeenten. De te verwachten totale leveringsomvang aan Aanbestedende dienst bedraagt circa 1,9 miljoen Nm³ per jaar. De opgegeven volumes zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbestedende dienst wil met één Leverancier een Leveringsovereenkomst aardgas afsluiten voor de voornoemde periode.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Collectief Energie voor Gemeenten besteedt met deze procedure de levering van aardgas inclusief GS-VER's voor de periode van 1 januari 2023; 06:00 uur tot 1 januari 2025; 06:00 uur aan. De opdracht betreft de levering van aardgas voor alle aansluitingen van de deelnemende gemeenten. De te verwachten totale leveringsomvang aan Aanbestedende dienst bedraagt circa 1,9 miljoen Nm³ per jaar. De opgegeven volumes zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbestedende dienst wil met één Leverancier een Leveringsovereenkomst aardgas afsluiten voor de voornoemde periode.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/08/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/08/2022
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/06/2022