Lavori - 333747-2018

01/08/2018    S146    Строителство - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

2018/S 146-333747

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 128-260109)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: инж. Стоянка Тодорова
Електронна поща: st.todorova@rail-infra.bg
Телефон: +359 2932-2458
Факс: +359 2931-0663

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Модернизация на железопътен участък Елин Пелин — Костенец, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45234100 Строителни и монтажни работи на релсови пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200.

Обособена позиция 2: Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400.

Обособена позиция 3: Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/07/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 128-260109

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Вместо:
Дата: 11/06/2018
Местно време: 16:45
Да се чете:
Дата: 03/08/2018
Местно време: 16:45
Номер на раздел: IV.2.7
Вместо:
Дата: 12/06/2018
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 06/08/2018
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: