Forniture - 343312-2022

Submission deadline has been amended by:  515032-2022
27/06/2022    S121

Polonia-Sokołów Małopolski: Elettricità

2022/S 121-343312

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Sokołów Małopolski
Indirizzo postale: ul. Rynek 1
Città: Sokołów Małopolski
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Codice postale: 36-050
Paese: Polonia
Persona di contatto: Zofia Nycz
E-mail: ugim@sokolow-mlp.pl
Tel.: +48 177729019
Fax: +48 177729019
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sokolow-mlp.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://bip.sokolow-mlp.pl
I.3)Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Gmina Sokołów Małopolski
Numero di identificazione nazionale: 5170121981
Indirizzo postale: Sokołów Małopolski
Città: Sokołów Małopolski
Codice postale: 36-050
Paese: Polonia
Persona di contatto: Zofia Nycz
Tel.: +48 177729019
E-mail: zofia.nycz@e-sokolow-mlp.pl
Codice NUTS: PL Polska
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sokolow-mlp.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://bip.sokolow-mlp.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej Gminy Sokołów Małopolski

Numero di riferimento: RG.ZP.271.5.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2023-2024 dla potrzeb grupy zakupowej Gminy Sokołów Małopolski w ilości 6352 MWh.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Sokołów Małopolski

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2023-2024, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Gminy sokołów Małopolski.

2. Szacunkowa zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi 6352 MWh.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej są punkty poboru wyszczególnione w załączniku nr 1 do SWZ.

3.Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie. na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.) rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ((Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm. ), Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 503 z późn. zm.) z zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami SWZ oraz cena energii elektrycznej przedstawionej w ofercie oraz z cenami parametrów dystrybucyjnych zgodnymi z aktualnymi taryfami operatora sieci dystrybucyjnej, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z którym Wykonawca ma zawartą umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych.

4.W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Zamawiający przedstawił szacunkową ilość zużycia energii elektrycznej i przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy. Tym samym wskazane szacunkowe zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości.

5. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających ze złożonej oferty oraz Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Taryfy Sprzedawcy.

6.Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego lub oświadczenie, że posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającą świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy.

7. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy PZP zostały określone w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach.

8.Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej w ramach obowiązujących przepisów i w zakresie obustronnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Wykonawca posiada aktualną na okres realizacji zamówienia koncesję na obrót energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2. Wykonawca posiada (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej ) podpisana umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub posiada (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci (dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia szczegółowych szczegółowych wymagań w spełnieniu tego warunku

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

W przypadku udostępnienia zasobów, warunki w całości ma spełnić podmiot udostępniający (lub podmioty udostępniające łącznie).

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Istotne postanowienia i dopuszczalne zmiany umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/08/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, pokój nr 10

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z oświadczeniem JEDZ 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z oświadczeniem JEDZ

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1) Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2) W przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej oświadczenie o

posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie

usług dystrybucji energii elektrycznej lub (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci (dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki- wzór oświadczenia wykonawców nie będących właścicielami sieci

dystrybucyjnej załącznik nr 9 do SWZ,

4) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

5) Informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed jej złożeniem w zakresie:

a) art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

b) art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

6. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust.1 ustawy Pzp.

b) art. 109 ust.1 pkt 1, 4, 5, 7 ustawy Pzp., ,

c) oraz art.7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 r. poz. 834) zwanej dalej „ustawy sankcyjnej”- załącznik nr 6 do SWZ;

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

28.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy pzp.

28.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

28.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

28.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

28.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

28.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

28.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

28.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

28.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

28.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

28.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

28.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
22/06/2022