Da oggi 2.11.2022 il sito TED accoglie i formulari elettronici (eForms). La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata

Forniture - 348982-2021

09/07/2021    S131

Magyarország-Győr: Kapcsolóberendezések

2021/S 131-348982

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 10741980208
Postai cím: Kandó Kálmán utca 11–13.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyarné Pap Júlia
E-mail: magyarne.pap.julia@electool.com
Telefon: +36 202364592
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eon.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000525262021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000525262021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kapcsoló berendezések szállítása II.

Hivatkozási szám: EKR000525262021
II.1.2)Fő CPV-kód
31214000 Kapcsolóberendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya kábelköri SF6 gázszigetelésű, fém tokozású motorizált hajtással rendelkező 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezések szállítása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
31214000 Kapcsolóberendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya összességében legfeljebb 100 db SF6 gázszigetelésű, fém tokozású 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezés (ezen belül az egyedi megrendelés alapján: tervezetten 30 db KKT, tervezetten 2 db KKTT, tervezetten 18 db KKKT, tervezetten 30 db KKL, tervezetten 18 db KKKL és tervezetten 2 db KKLL) szállítása (TMKK), a közbeszerzési dokumentumokban és a jelen felhívásban meghatározottak szerint.

SF6 gázszigetelésű, fém tokozású motorizált hajtással rendelkező 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezések telemechanizálásra előkészített állapotban: kapcsoló, motorizált hajtás, visszajelzések, segédérintkezők, állásjelzések. A telemechanika vezérlés nem tárgya a szállítási terjedelemnek.

Ajánlatkérő a Keretmegállapodás alapján összességében legfeljebb 100 db kapcsoló berendezést (TMKK) tervez vásárolni a Keretmegállapodás terhére azzal, hogy a pontos típus (KKT/KKKT/KKL/KKKL/KKLL) az egyedi megrendelések során, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerül meghatározásra (konkrét megrendelés keretében). Ajánlatkérő a fenti mennyiséget (az egyedi megrendelés alapján: tervezetten 30 db KKT, tervezetten 2 db KKTT, tervezetten 18 db KKKT, tervezetten 30 db KKL, tervezetten 18 db KKKL és tervezetten 2 db KKLL) tehát becsült mennyiségként ismerteti, amelytől a keretmegállapodás második szakaszában összességében legfeljebb 100 db SF6 gázszigetelésű, fém tokozású 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezés mértékig eltérhet.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.”

A szállítás műszaki terjedelme:

A szállítás műszaki terjedelme a kapcsolókészülék, mint 1 db szállítandó termék műszaki tartalmának pontos meghatározása. A szállítás műszaki terjedelme magában foglal minden olyan - a szállítandó termék műszaki tartalmi részét képező - komponenst, részegységet, kiegészítőt és tartozékot, amelyek összessége ajánlattétel szempontjából egy adott kapcsolókészülék alatt értelmezendő és ennek megfelelően szállítandó.

A termék műszaki értékelését és elfogadását követően Ajánlatkérő a gyártó/forgalmazó részére - erre vonatkozó igénye alapján - kiállítja a termék alkalmazási rendszerengedélyét. A szállítás műszaki terjedelme e dokumentumban lesz rögzítve.

Amennyiben a beszállított berendezés üzemeltetés, karbantartás és műszaki tartalom szempontjából új típust képvisel az E.ON Hungária kábelhálózatán, annak kezeléséről és működéséről oktatást kell tartani a megrendelő igénye szerint legfeljebb 3 helyszínen 3 alkalommal max. alkalmanként 20 fő részére. Az oktatási anyagot a megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.

A részletes műszaki specifikációt a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 50
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Danube InGrid projekt, 10.7-0008-SKHU-W-M-20

II.2.14)További információk

A felhívás VI.3) pontja szerint.

Értékelés módszere: Kbt. 76. § (2) bek. a) alapján.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap - Kezdő időpont: a jelen ajánlati felhívás feladási időpontja év/hó/nap. Befejező időpont: A kezdő időponttól visszafelé számított 72. hónap hó/napja. - során teljesített legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22 § szerint igazolva, az igazolásban, illetve nyilatkozatban megjelölve:

— a teljesítés ideje (kezdő időpont év/hónap/nap és befejező időpont év/hónap/nap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya, mennyisége, helye

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szállításokat vegye figyelembe.

A referencianyilatkozatokat/igazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapon belül teljesített:

— legalább 7 db SF6 gázszigetelésű, fém tokozású 22(24)kV-os kábelköri kapcsolókészülék (TMKK), Európai Unió és/vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiba irányuló és szerződésnek megfelelő szállításra vonatkozó referenciával, amely szerint a szállított berendezés(ek) sikeres üzembe helyezése megtörtént, és amely szállítások szerződésszerűen valósult meg.

A referencia előírásnak megfelelés több szerződés teljesítésének a bemutatásával együttesen is igazolható.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A nyertes Ajánlattevő (Eladó) késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett a keretmegállapodás-tervezetben meghatározottak szerint.

— Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett Áru(k) nettó szerződéses árának napi 1 (egy) %-a, de maximum 20 (húsz) % az adott késedelmes teljesítésre vonatkoztatva,

— Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett Áru(k) nettó szerződéses árának 20 (húsz) %-a,

— Meghiúsulási kötbér: mértéke 30 (harminc) %, az alapja a meghiúsulással érintett Áru(k) nettó szerződéses ára.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos, az Árubeszerzésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) a rendelkezéseit alkalmazza.

Jótállás: a teljes berendezésre az üzembehelyezéstől számított 60 hónap

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés - a szerződés-tervezetben meghatározott módon és tartalommal- a teljesítésigazolásokkal ellátott számla ellenében banki átutalással történik a Kbt. 135. § (1) és (6) alapján, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)-ban meghatározott feltételek mellett a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: EUR

Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja.

A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2015.évi CXLIII. tv., 272/2014. (XI. 5.) Kr, 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. (Ptk.). Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48. § -a az irányadó.

Forrás: Danube InGrid projekt, utófinanszírozás, támogatási intenzitás: 35 %

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Több Ajánlattevő közös ajánlata esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását a nyertes Ajánlattevőktől.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlati dokumentációban csatolt keretmegállapodás és az árubeszerzésre vonatkozó E.ON Hungária Csoport Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) alapján, valamint a PTK 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (6) szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

Az elektronikus árlejtés részletes szabályait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő élhet a 424/2017 Kr. 26. § (2) bekezdésében előírtakkal.

IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/08/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/08/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c) bekezdésekben foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

2. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése szerint kizárja az eljárásból az(oka)t az ajánlattevőt (ket), aki(k) árubeszerzés esetében ajánlatában olyan származású árut ajánl(anak), amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

3. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

4. Ajánlatkérő az értékelés során a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Az ajánlatkérő igényeinek csak konkrétan, a műszaki specifikációban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

5. Az egy (1) ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 18. §-a és a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.

6. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:

— Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

— Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

— Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat – EEKD)

— Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek,

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat fordításról

— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

— Aláírási címpéldány, aláírás minta

— Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben)

— Meghatalmazás (adott esetben)

— Kitöltött ártáblázat az abban meghatározott adattartalommal,

— Nyilatkozat az egyenértékűségről. Ajánlattevőnek a műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlatában fel kell tüntetnie a megajánlott termék konkrét típusmegjelölését, a gyártóját, valamint a származási helyét,

— Nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján

— Ajánlati adatlap

— Típusvizsgálati jegyzőkönyvek

— Műszaki specifikációnak való megfelelési nyilatkozat

— Magyar nyelvű termékismertető minimum a műszaki specifikáció 5. pontjában előírt tartalommal

— Nyilatkozat a kommunikációs protokollal összefüggésben

— Nyilatkozat ISO tanúsítványokról

7. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerrel (ISO 9001 és ISO 14001, vagy azzal egyenértékű) illetve ezekkel egyenértékű a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. Fentiekről Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

10. Ajánlatkérő az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.

11. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

12. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet,valamint a 307/2015.(X.27.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései.

13. AK nem teszi lehetővé a részajánlattételt. Indoklás: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és úgy ítélte meg, hogy a közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A szerződés tárgyának természetéből adódóan a gazdasági észszerűség és a műszaki egyenszilárdság, valamint a jótállási és garanciális feltételek szem előtt tartása nem biztosítható a beszerzés tárgyának részekre bontásával.

14. FAKSZ: Németh Krisztina, 00210, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

15. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).

16. A Közbeszerzési Dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására igénybevett szervezetek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/07/2021