Forniture - 352614-2022

01/07/2022    S125

Bulgaria-Sofia: Elettricità

2022/S 125-352614

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: TERITORIALNA DIREKTsIYa NA NATsIONALNA AGENTsIYa ZA PRIHODITE - SOFIYa
Numero di identificazione nazionale: 1310631880221
Indirizzo postale: ul. AKSAKOV No..21
Città: gr.Sofiya
Codice NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Bilyana Pesheva/Daniel Petrova
E-mail: b.pesheva@ro22.nra.bg
Tel.: +359 298593766/+359 298593826
Fax: +359 29864728
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://nra.bg/
Indirizzo del profilo di committente: https://app.eop.bg/buyer/2423
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.eop.bg/today/220525
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.eop.bg/today/220525
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Affari economici e finanziari

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП София“ в две обособени позиции"

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП София“ в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение“;

Обособена позиция № 2 - „Доставка на активна нетна електрическа енергия средно напрежение“.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 000 000.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП София“ в две обособени позиции“

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Codice NUTS: BG412 София / Sofia
Codice NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Codice NUTS: BG414 Перник / Pernik
Codice NUTS: BG415 Кюстендил / Kyustendil
Luogo principale di esecuzione:

гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил, гр. Благоевград, гр. Самоков, гр. Ихтиман, гр. Ботевград, гр. Костинброд и гр. Своге

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП София” в две обособени позиции:

 Обособена позиция № 1 - „Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение“;

Обособена позиция № 2 - „Доставка на активна нетна електрическа енергия средно напрежение“.

Избраният за изпълнител, по всяка от обособените позиции, доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група следва да осигури изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, а именно:

1. Изготвяне на документите, необходими за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия и извършване на тяхната регистрация;

2. Включване на обектите на възложителя към балансиращата група на изпълнителя, без такса за регистрация или участие;

3. Доставка на договорените и измерени, реално потребени количества активна нетна електрическа енергия при спазване на разпоредбите на Закона за енергетика и наредбите към него, Правилата за търговия с електрическа енергия, Правилата за измерване на количеството електрическа енергия и всички приложими нормативни разпоредби;

4. Доставка на нетна електрическа енергия (ниско напрежение по обособена позиция № 1) с единна за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) цена за доставка на 1 MWh, която се формира от среднопретеглената месечна цена, съгласно Българската независима енергийна борса на пазарен сегмент „Ден напред“ в лева без ДДС, увеличена с предложената в Ценовото предложение на участника надбавка към среднопретеглената месечна цена за доставка на 1 MWh (в лева без ДДС), състояща се от две компоненти: променлива (ПК) и фиксирана (ФК).

5. Доставка на прогнозни количества електрическа енергия (ниско напрежение) с необходимото качество, на посочените места на изпълнение на обществената поръчка, като осигурява непрекъсваемост на електроснабдяването.

6. Включване на възложителя в пазара на електрическа енергия, като участник в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща такса за участие;

7. Осигуряване на прогнозиране на потреблението на обектите на възложителя, планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия съгласно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ);

8. Изготвяне на почасови дневни 24-часови графици за доставка на електрическа енергия, и изпращането им за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система;

9. Координиране и балансиране на количествата електрическа енергия, като се уреждат отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент;

10. Изпращане и потвърждаване от името на възложителя на почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система;

11. Осигуряване на отговорността при балансиране, чрез уреждане на отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя, са за сметка на доставчика, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг;

12. Издаване на оригинални фактури, съгласно изискванията на възложителя, за реално потребените количества нетна електрическа енергия, отчетена от средствата за търговско измерване, монтирани на границата на собственост на обектите на възложителя в съответствие с Правилата за измерване на електрическата енергия (ПИККЕ) и Правилника за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Всички разходи по балансирането са за сметка на изпълнителя по всяка обособена позиция.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 933 333.33 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП София“ в две обособени позиции"

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Luogo principale di esecuzione:

гр. София, ул. "6-ти Септември" № 10

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП София” в две обособени позиции:

 Обособена позиция № 1 - „Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение“;

Обособена позиция № 2 - „Доставка на активна нетна електрическа енергия средно напрежение“.

Избраният за изпълнител, по всяка от обособените позиции, доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група следва да осигури изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, а именно:

1. Изготвяне на документите, необходими за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия и извършване на тяхната регистрация;

2. Включване на обектите на възложителя към балансиращата група на изпълнителя, без такса за регистрация или участие;

3. Доставка на договорените и измерени, реално потребени количества активна нетна електрическа енергия при спазване на разпоредбите на Закона за енергетика и наредбите към него, Правилата за търговия с електрическа енергия, Правилата за измерване на количеството електрическа енергия и всички приложими нормативни разпоредби;

4. Доставка на нетна електрическа енергия (средно напрежение по обособена позиция № 2) с единна за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) цена за доставка на 1 MWh, която се формира от среднопретеглената месечна цена, съгласно Българската независима енергийна борса на пазарен сегмент „Ден напред“ в лева без ДДС, увеличена с предложената в Ценовото предложение на участника надбавка към среднопретеглената месечна цена за доставка на 1 MWh (в лева без ДДС), състояща се от две компоненти: променлива (ПК) и фиксирана (ФК).

5. Доставка на прогнозни количества електрическа енергия (средно напрежение) с необходимото качество, на посочените места на изпълнение на обществената поръчка, като осигурява непрекъсваемост на електроснабдяването.

6. Включване на възложителя в пазара на електрическа енергия, като участник в стандартна балансираща група, без възложителят да заплаща такса за участие;

7. Осигуряване на прогнозиране на потреблението на обектите на възложителя, планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия съгласно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ);

8. Изготвяне на почасови дневни 24-часови графици за доставка на електрическа енергия, и изпращането им за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система;

9. Координиране и балансиране на количествата електрическа енергия, като се уреждат отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент;

10. Изпращане и потвърждаване от името на възложителя на почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система;

11. Осигуряване на отговорността при балансиране, чрез уреждане на отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на Възложителя, са за сметка на доставчика, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг;

12. Издаване на оригинални фактури, съгласно изискванията на възложителя, за реално потребените количества нетна електрическа енергия, отчетена от средствата за търговско измерване, монтирани на границата на собственост на обектите на възложителя в съответствие с Правилата за измерване на електрическата енергия (ПИККЕ) и Правилника за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

Всички разходи по балансирането са за сметка на изпълнителя по всяка обособена позиция

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 66 666.67 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, на основание чл. 60, ал. 1 от ЗОП: Участниците следва да притежават права за търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група в съответствие с изискванията на Закона за енергетика /ЗЕ/.

Минимално изискване:

1.1.1 Участниците следва да са вписани в Регистъра на лицензираните лица, с обхват на лицензията „Търговия с електрическа енергия“, воден от КЕВР, с посочен номер и срок на действие, като в съответната лицензия са записани правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група

1.1.2. Участниците следва да са вписани в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи, воден от ЕСО ЕАД, с посочен кодов номер и статус „А-активен“.

При подаване на оферти, участниците по всяка обособена позиция, декларират съответствието с горните критерии за подбор, чрез попълване на информацията в част ІV, б. „А: Годност“, „Вписване в съответен професионален регистър“, на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай, че съответният документ е на разположение в електронен формат, следва да бъде посочен и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Възложителя не поставя изисквания

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Технически и професионални способности на основание чл. чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) доставки, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката през последните три години.

Забележка: „изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.

Деклариране наличието на изискуемия от възложителя опит за изпълнение на поръчката, се извършва чрез представяне на информация за доставките, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал. 1 т. 1, б „б“ от ЗОП. Информацията следва да съдържа описание на извършените дейности, стойността, датата, на която е започнало и е приключило изпълнението, мястото, видът, обемът и получателите на доставката.

Като „сходни“ с предмета на настоящата обществена поръчка, се приемат дейности, свързани с доставката на електрическа енергия на обекти, присъединени към електроенергийната мрежа на страна ниско напрежение за обособена позиция № 1 и на страна средно напрежение за обособена позиция № 2, при свободно договорени цени.

Под доставки със сходен обем следва да се разбират доставки на електрическа енергия, с количества, близки или съизмерими с количествата електрическа енергия, консумирани от обектите на възложителя, включени в предмета на настоящата поръчка по съответната обособена позиция.

При подаване на офертата, информацията се попълва в част ІV, раздел „В“: „Технически и професионални способности“, „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

В цената за доставка на 1 MWh нетна електрическа енергия ниско или средно напрежение, не се включват регулаторно определените цени за мрежови услуги, както и определената с решение на КЕВР такса /цена/ „задължения към обществото“ и акциз по чл. 20, ал. 2, т.17 от ЗАДС и ДДС.

Възложителят заплаща на Изпълнителя по всяка обособена позиция (координатора на балансиращата група), на основание чл.20, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ПТЕЕ стойността на мрежовите услуги само за обектите ниско или средно напрежение, с приложени (причислени) стандартизирани товарови профили (СТП). Мрежовите услуги ще се заплащат по регулаторно определените цени за мрежови услуги, утвърдени от КЕВР и при условията на чл.31 от ПТЕЕ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
Ora locale: 23:59
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/08/2022
Ora locale: 14:00
Luogo:

В системата

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54,ал.1 от ЗОП,

така и тези по чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3, т. 4 и т. 5, и чл. 107 от ЗОП, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, както и когато се установи, че участникът е дружество,

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или

някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен

ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните

действителни собственици.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. Витоша № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Tel.: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност,

включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни

изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко

заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
28/06/2022