Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Servizi - 356566-2021

14/07/2021    S134

Polonia-Iwierzyce: Servizi di gestione discariche di rifiuti

2021/S 134-356566

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Iwierzyce
Numero di identificazione nazionale: 8181584835
Indirizzo postale: Iwierzyce 80
Città: Iwierzyce
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Codice postale: 39-124
Paese: Polonia
Persona di contatto: Magdalena Gil, Paulina Adamska
E-mail: magdalena.gil@iwierzyce.pl
Tel.: +48 177455950
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.iwierzyce.pl
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bip.iwierzyce.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bip.iwierzyce.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://przetargi.iwierzyce.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iwierzyce w 2022 r.”

Numero di riferimento: BID.271.4.2021.PA
II.1.2)Codice CPV principale
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Iwierzyce, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 235 574.00 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Luogo principale di esecuzione:

gmina Iwierzyce

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Iwierzyce, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Liczba gospodarstw domowych, z których należy odebrać odpady to około 1 900. Powierzchnia gminy wynosi 65,58 km2, w jej skład wchodzi 9 sołectw. Zamówienie obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach wystawianych na trasie odbioru, w ilości około 450 Mg,

2) segregowanych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny takich jak: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, popiołów z gospodarstw domowych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach wystawianych na trasie odbioru, oraz segregowanych odpadów komunalnych zbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwany dalej PSZOK) zlokalizowanego obok Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Iwierzycach 125 A, takich jak: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady, w ilości około 450 Mg,

3) pozostałych odpadów komunalnych to jest: zużyte opony, odpady wielkogabarytowe (np. meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, przeterminowane farby, lakiery, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w wyniku remontów w gospodarstwach domowych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych we własnym zakresie) odbieranych z PSZOK-u, w łącznej ilości około 205 (Mg).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych na trasie / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: edukacja ekologiczna / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli przedstawi odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centrali Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub wskaże stronę internetową gdzie jest dostępny wymagany dokument.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności na podstawie:

a) wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Iwierzyce w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

b) wpisu do Rejestru Bazy Danych o Odpadach w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,

c) zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie umożliwiającym w pełni realizację zamówienia.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych: zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym spełniającym wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), w postaci:

— co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

— bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w gminie Iwierzyce lub odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy;

b) wykaz usług, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę bądź usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w łącznej ilości co najmniej 700 Mg w ciągu jednego roku, załączając jednocześnie dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców oceniane będzie ich łączne doświadczenie).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy – zgodnie ze wzorem umowy (zał. nr 9 do SWZ) stanowiący integralną część zamówienia. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/08/2021
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 17/11/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/08/2021
Ora locale: 09:15
Luogo:

Za pośrednictwem platformy zamówień publicznych Zeto Pzp: https://przetargi.iwierzyce.pl

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych)

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 288).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W przypadku wyboru pieniężnej formy, wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp., Odział w Iwierzycach, na nr 87 9172 1013 0260 0202 2000 0020, z dopiskiem; Wadium na zadanie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iwierzyce w 2022 r.”

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisanej przez jej wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do 17.11.2021.

7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) którego oferta została odrzucona;

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

9. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

13. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 97 i 98.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje od:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania Odwołujący przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt 1.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – https://przetargi.iwierzyce.pl

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6, 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 505 do 590.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
09/07/2021