Forniture - 376510-2018

29/08/2018    S165    Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Bulgaria-Sofia: Elettricità

2018/S 165-376510

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Minno-geolozhki universitet „Sv. Ivan Rilski“
Numero di identificazione nazionale: 000670659
Indirizzo postale: „Studentski grad“, ul. „Prof. Boyan Kamenov“
Città: Sofiya
Codice NUTS: BG411
Codice postale: 1700
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: inzh. Borislav Milanov Krushkin
E-mail: asd@mgu.bg
Tel.: +359 28060433
Fax: +359 29624940

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://mgu.bg

Indirizzo del profilo di committente: http://www.mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=115

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.mgu.bg/main.php?menu=1&submenu=115
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група

II.1.2)Codice CPV principale
09310000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 359 220.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG411
Luogo principale di esecuzione:

гр. София

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Минно-геоложки Университет „Свети Иван Рилски“, гр. София и избор на координатор на стандартна балансираща група

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 359 220.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Участникът трябва да притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група“, в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), или еквивалент.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. През последните 3 приключили финансови години участникът следва да е реализирал оборот в сферата, попадащ в предмета на поръчката, не по- малко от 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди) BGN без ДДС.

2. Участникът попълва раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

3. Преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП — доказателства за реализирания оборот, като представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, и годишните финансови отчети за последните 3 приключили финансови години.

Забележка:

Под „оборот в сферата, попадащ в предмета на поръчката“ следва да се разбира реализиран оборот от „продажба на ел. енергия“.

4. Участникът следва да има:

4.1. Коефициент на обща ликвидност (Текущи активи/Текущи задължения)?1,5 (да е равен или по-голям от едно цяло и пет десети) за последната приключила финансова година.

4.2. Коефициент за бърза ликвидност (Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства/Краткосрочни задължения) ?1 (да е равен или по-голям от единица) за последната приключила финансова година.

Участникът попълва раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като при изчисленията на коефициентите спазва методиката по приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП — доказателства за наличието на декларираните данни и обстоятелства относно посочените коефициенти — годишни финансови отчети или техни съставни части за последната приключила финансова година.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да се възползва от правото си да поиска от участниците да представят всички или части от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката, а именно дейности по доставка на електрическа енергия в общ обем не по-малко от 4300 MWh електрическа енергия.

При подаване на офертата съответствието с изискването участникът декларира в еЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор“, раздел В информация за изпълнените доставки.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП обстоятелството се доказва с представяне на документи съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Участникът следва да разполага с сертификат ISO 9001:2015 или еквивалентен за срока на изпълнение на поръчката.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/10/2018
Ora locale: 17:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/10/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:

гр. София 1700, „Студентски град“, ул. „Проф. Боян Каменов“, МГУ „Свети Иван Рилски“, ректорат, ет. 2, 68-а зала

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

На отварянето на офертите на участниците могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. „Витоша“ № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Tel.: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Жалби се подават пред КЗК в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
27/08/2018