Forniture - 376892-2016

27/10/2016    S208

Ungheria-Budapest: Autobus e pullman

2016/S 208-376892

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Volánbusz Zrt.
Numero di identificazione nazionale: AK08487
Indirizzo postale: Üllői út 131.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU101 Budapest
Codice postale: 1091
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Egész Emil
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Tel.: +36 14655757
Fax: +36 14557904
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.volanbusz.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.volanbusz.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://ratkynet.com/kozbeszerzes
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Indirizzo postale: Ady Endre utca 19. A.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU101 Budapest
Codice postale: 1024
Paese: Ungheria
Persona di contatto: dr. Miklós Katalin
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Tel.: +36 16312294
Fax: +36 13502394
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ratkynet.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ratkynet.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Indirizzo postale: Ady Endre utca 19. A.
Città: Budapest
Codice postale: 1024
Paese: Ungheria
Persona di contatto: dr. Miklós Katalin
Tel.: +36 16312294
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 3502394
Codice NUTS: HU101 Budapest
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ratkynet.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ratkynet.com
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi szerződéssel.

II.1.2)Codice CPV principale
34121000 Autobus e pullman
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

180 db új, csuklós autóbusz beszerzése adásvételi ügylet keretében, a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
34121000 Autobus e pullman
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU101 Budapest
Luogo principale di esecuzione:

Budapest.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

180 db új, háromtengelyes, csuklós autóbusz beszerzése adásvétel formájában.

Kizárólag új – azaz első alkalommal forgalomba helyezett – autóbusz megajánlására van lehetőség. Az autóbuszok részletes leírását a dokumentációban található „Részletes Műszaki Követelmények” tartalmazza. Csak azonos típusú autóbuszok megajánlására van lehetőség, így a részajánlattétel lehetősége ellentétes volna a gazdasági célszerűség követelményével (Kbt. 50. § (2) bek.).

Jótállás (Garancia): Ajánlatkérő az autóbuszokra az átadás-átvételtől számított teljes körű, „kilométer-korlátozás” nélküli-, kötelezően 24 havi jótállás vállalását írja elő. A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

Fődarabok: motor, nyomatékváltó, futóművek, kormánymű, csuklószerkezet.

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglalt tételeknek megfelelő időtartamra (10 évre) szavatol azért, hogy – a felépítmény vázszerkezete, a karosszéria, és a külső burkolatok esetében nem keletkezik beázás, szilárdsági és korróziós okból törés, vagy javítást igénylő hiba; burkolatcsere, vázelem-csere, padlócsere, – a korrózióvédelem és a zajcsillapítás védőanyagai nem válnak le, – a szerelőfedelek rögzítésének működőképessége nem változik, továbbá a felsorolt szerelvények főjavítása, vagy cseréje a jótállási időn túl, az elvárt időtartam lejártáig vagy futásteljesítmény eléréséig nem válik szükségessé.

Ajánlatkérő az Ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát akkor érvényesítheti az Ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan Ajánlattevő hibájából keletkezett. A szerződéses kötelezettségvállalást megerősítő mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Ajánlattevő, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

Feltételes közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bek. szerint.

Ha Ajánlatkérő beszerzési igényének fedezetét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium nem tudja biztosítani, ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja alapján, valamint a Kbt. 131. § (9) bek. és a Kbt. 135. § (12) bek. alapján jár el.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: (MK1) Garantált üzemképességi mutató vállalása a 24 hónap garanciális időszak alatt / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: (MK2) Az autóbuszok garanciális időszakon belüli, karbantartásra, javításra alkalmas szerelő álláshelyek száma a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, (min. 1 db max. 50 db) / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: (MK3) Az oldalablakok nyithatóságának mértéke, az összes oldalüveg felület %-ában / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: (MK4) Az utasok által dobogó nélkül elérhető (közvetlenül az alacsony padlón elhelyezett) ülőhelyek száma (min. 8 db) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: (MK5) A legkisebb utasfolyosó szélesség 450 mm-t meghaladó része / Ponderazione: 4
Costo - Nome: (KK1) 180 db autóbusz nettó vételára összesen / Ponderazione: 40
Costo - Nome: (KK2) A karbantartáshoz, javításhoz szükséges pótalkatrészek költsége és munkadíja ajánlatkérő által műszaki dokumentációban megadott mintatáblázat szerint / Ponderazione: 20
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 7
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Eljáró tanácsadó: dr. Miklós Katalin (faksz. lajtromszáma: 00442).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §–16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ajánlatkérő által -a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján-, a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. és IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ajánlattevő a pénzügyi alkalmasságát a következőképpen igazolhatja:

Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet II. Fejezet 19. § (2) bekezdésnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P1) ajánlattevő valamennyi – cégkivonatában szereplő- számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:

— mióta vezeti az ajánlattevő bankszámláját,

— a vezetett bankszámlaszám(ok) megjelölése,

— az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafele számított 12 hónapos időtartamban volt-e 30 napot meghaladó, 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás valamelyik vezetett számláján;

P2) amennyiben ajánlattevő a mérlegét közzétette, úgy erről szóló nyilatkozattal és az elektronikus elérési útvonal nyilatkozatban történő megadásával.

A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha

Pl) bármelyik, a cégkivonatában szereplő bankszámláján a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatban foglaltak alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan 30 napot meghaladóan 1 000 000 HUF-nál nagyobb összegű sorban állás fordul elő.

Ajánlatkérő sorban álláson a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában foglaltakat érti;

P2) az utolsó lezárt üzleti évről közzétett mérlegében szereplő saját tőke értéke nem éri el az 500 000 000 HUF-ot (azaz ötszáz millió forintot).

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők közül a P1 és P2 pont vonatkozásában elegendő egy ajánlattevőnek megfelelnie (Kbt. 65. § (6) bek.)

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért, ezért ajánlattevő ajánlatában e szervezet címét, telefonszámát és elektronikus levélcímét is köteles megadni.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését.

M1) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (l) bek. b)pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben egy vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 35 darab új vagy használt autóbusz értékesítése szállítási vagy adásvételi szerződéssel és/vagy jármű tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 2 000 000 000 HUF-ot (azaz kétmilliárd forintot) (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti igazolás vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— a teljesítés ideje,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, telefonszáma, fax-száma, elektronikus levélcíme),

— a referencia tárgya, mennyisége,

— az ellenszolgáltatás összege,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e.

Közös ajánlattevők az Ml) pontban foglalt követelménynek együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.

M2) A megajánlott autóbusz jogszabályban előírt emissziós paraméterei legalább az EURO 6 szintet teljesítik, továbbá az autóbusz SORT 1 ciklus szerint mért fogyasztása nem haladja meg a 64 l/100 km értéket. A megajánlott jármű megfelelőségét alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.

Az alkalmasság igazolása a megajánlott autóbusz érvényes típusbizonyítványának benyújtásával és akkreditált műhely által kibocsájtott SORT 1 mérési módszerrel elvégzett üzemanyag fogyasztási jegyzőkönyv becsatolásával történik.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére ha:

M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben egy, vagy több szerződő féltől származó, összesen legalább 35 darab új autóbusz értékesítésére vonatkozó szállítási, vagy adásvételi szerződéssel és/vagy gépjármű tartós bérletére (operatív lízingjére) és/vagy pénzügyi lízingjére, mint a beszerzés tárgyára vonatkozó,- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő teljesítésről szóló igazolással, vagy nyilatkozattal alátámasztott referenciával, amelynek értéke összesen elérte legalább az általános forgalmi adó nélkül számított 2 000 000 000 (kétmilliárd) HUF-ot (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a.) pont);

M2) az általa megajánlott autóbusz motorjának jogszabályban előírt emissziós paraméterei nem teljesítik legalább az EURO 6 szintet, valamint amennyiben a megajánlott autóbusz SORT 1 mérési módszerrel mért üzemanyag fogyasztása meghaladja a 64 liter/100 km-t.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

A teljesítési határidő (az utolsóként átadott autóbusz átadás-átvételének napja) a szerződéskötés napjától számítva maximum 210 nap.

Késedelmi kötbér: a késedelem minden napjára számítva a késedelmesen átadott autóbuszonként 150 000 HUF/nap, kötbérmaximum: 90 napi tétel.

Meghiúsulási kötbér: a nettó gépérték 20 %-a.

Üzemképességi szint kötbér:az Ajánlattevő által ajánlatában vállalt üzemképességi szint alatti üzemképességi mutató esetén %-onként és naponta 30 000 HUF.

Jótállás: kötelezően 24 hónap.

A kicserélt vagy kijavított fődarabokra vonatkozóan a jótállási és szavatossági idő újrakezdődik azon a napon, amikor az Ajánlatkérő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik.

(Fődarabok: motor, nyomatékváltó, futóművek, kormánymű, csuklószerkezet_.)

Szavatossági felelősség: az Ajánlattevő a műszaki előírásban található „Élettartam elvárások” elnevezésű táblázatban foglaltak szerint.

A mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (1) bekezdésében, valamint az (5) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolt teljesítések után jogosult számlázásra, az eljárás lezárásaként megkötendő szerződésben foglalt feltételek szerint. Az ellenérték megfizetése Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése, valamint az ART 36/a. § szerint történik.

A kifizetés pénzneme a magyar forint.

Ajánlatkérő (vevő) biztosítékot nem nyújt.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak irányadók.

Egyebekben a fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumokban található szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Az autóbuszoknak meg kell felelniük az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM és a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben rögzített előírásoknak, valamint az üzemeltetés helyén és az üzembe helyezésekor hatályos jogszabályi előírásoknak, az érvényes műszaki szabványoknak, a vonatkozó európai közösségi irányelveknek, rendeleteknek, és egyéb előírásoknak. Valamennyi – a 6/1990. KÖHÉM rendeletben rögzített/hivatkozott – jóváhagyási kötelezettség alá tartozó járműalkatrész, tartozékok és tulajdonság rendelkezzen ENSZ-EGB előírás szerinti jóváhagyással.

További joganyag:

— 77/2009. (XII.15.) KHEM-ÍRM-KHVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól,

— 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,

— 2012. évi XLI törvény a személyszállítási szolgáltatásokról,

— 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

— 48/2011. (III.30.) Kormányrendelet, a környezetkímélő és energia hatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/12/2016
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/12/2016
Ora locale: 11:00
Luogo:

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.

Felhívjuk a figyelmet a környéken előforduló parkolási nehézségekre.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege is. A bontási jkv-et a bontástól számított 5 napon belül küldi meg ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőnek. További információ a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)–(4), (6) bek. szerint.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 7. § (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.

2. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (25 000 000 HUF azaz huszonötmillió forint) adásához köti. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt átvételi elismervény visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az átvételi elismervényt elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- a kozbeszerzes@ratkynet.hu és a beszerzes@volanbusz.hu címekre kell megküldeni.

3. Az ajánlatokat munkanapokon (H–CS) 9:00–16:00 óráig, P (munkanap) SZ 9:00–12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 az ajánlattételi határidő lejártáig lehet benyújtani.

4. Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

— ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozata eredetiben, vagy hiteles másolatban,

— ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bek. szerint,

— felolvasólap, a Kbt. 68. § (4) bek. szerint,

— ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat,

— ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő) szükség esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot,

— azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – közjegyző által hitelesített aláírási minta,

— adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,

— közös ajánlattevők megállapodását a Kbt. 35. § szerint.

5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

6. Az ajánlatban szereplő valamennyi költség típusú adatot HUF-ban kell megadni.

7. A részszempontok értékelése során adható pontszám 1–100, ahol az 1. pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere a KK1 (ár), valamint az KK2 értékelési szempont esetében fordított arányosítás, míg az MK3 értékelési szempont esetében egyenes arányosítás a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint. Az MK1, MK2, MK4, MK5 szempont esetében sávos.

8. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bek., kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)], továbbá a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat.

10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevő viseli.

11. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

12. E felhívásban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei,továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

13. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

14. Ajánlatkérő a kizáró okokat és az alkalmassági feltételeket a Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban határozta meg.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u.5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
25/10/2016