Lavori - 379166-2019

12/08/2019    S154

Česko-Praha: Výstavba meziměstských železničních drah

2019/S 154-379166

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Poštovní adresa: Dlážděná 1003/7
Obec: Praha 1-Nové Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martin Kosmál
E-mail: kosmal@szdc.cz
Tel.: +420 972244865
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.szdc.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace trati Sudoměřice - Votice - dodatek č.4 k SOD, část 2/2

II.1.2)Hlavní kód CPV
45234110 Výstavba meziměstských železničních drah
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45221242 Výstavba železničních tunelů
45221112 Výstavba železničních mostů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou

Geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Rozhodujícími

Stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního

Svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích,

Dvou tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a

Odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne jedna nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 46
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Operační program Doprava

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 064-143378

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 14738/2018-SŽDC-SSZ-OVZ
Název:

Modernizace trati Sudoměřice - Votice - dodatek č.4 k SOD, část 2/2

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
20/03/2018
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: OHL ŽS, a.s.
Národní identifikační číslo: 46342796
Poštovní adresa: Burešova 938/17
Obec: Brno, Veveří
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 4 378 022 292.81 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/08/2019

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45234110 Výstavba meziměstských železničních drah
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45221242 Výstavba železničních tunelů
45221112 Výstavba železničních mostů
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Kód NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj

VII.1.4)Popis zakázky:

Předmětem dodatku č.4 k SOD jsou mimo jiné také vícepráce a méněpráce dle ZL č. 3, 7, 8, 9, 11 a 12 dle §222 odst. 6 ZZVZ takto:

ZL č.3:

Vícepráce 2 435 664,06 CZK, absolutní hodnota změny 2 435 664,06

ZL č.7:

Vícepráce 1 100 491,14 CZK, méněpráce 181 467,00 CZK, celkem v součtu 919 024,14 Kč, absolutní hodnota změny 1 281 958,14 CZK

ZL č.8:

Vícepráce 45 299 524,21, méněpráce 45 400 466,35 CZK, celkem v součtu -100 942,14 CZK, absolutní hodnota změny 90 699 990,56 CZK

ZL č.9:

Vícepráce 196 575,81 CZK, absolutní hodnota změny 196 575,81 CZK

ZL č.11:

Vícepráce 52 058 608,62 CZK, méněpráce 10 081 854,64 CZK, celkem v součtu 41 976 753,98 CZK, absolutní hodnota změny 62 140 463,26 CZK

ZL č.12:

Vícepráce 4 560 512,36 CZK, méněpráce 1 036 152,09 CZK, celkem v součtu 3 524 360,27 CZK, absolutní hodnota změny 5 596 664,45 CZK

V součtu celkem za uvedené ZL činí navýšení ceny 48 951 436,12 CZK. Absolutní hodnota změny celkem za uvedené ZL činí 162 351 316,28 CZK.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 46
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 162 351 316.28 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: OHL ŽS, a.s.
Národní identifikační číslo: 46342796
Poštovní adresa: Burešova 938/17
Obec: Brno, Veveří
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Předmětem dodatku č.4 k SOD jsou mimo jiné také vícepráce a méněpráce dle ZL č. 3, 7, 8, 9, 11 a 12 dle §222 odst. 6 ZZVZ takto:

ZL č.3:

Vícepráce 2 435 664,06 CZK, absolutní hodnota změny 2 435 664,06

ZL č.7:

Vícepráce 1 100 491,14 CZK, méněpráce 181 467,00 CZK, celkem v součtu 919 024,14 CZK, absolutní hodnota změny 1 281 958,14 CZK

ZL č.8:

Vícepráce 45 299 524,21, méněpráce 45 400 466,35 CZK, celkem v součtu -100 942,14 CZK, absolutní hodnota změny 90 699 990,56 CZK

ZL č.9:

Vícepráce 196 575,81 CZK, absolutní hodnota změny 196 575,81 CZK

ZL č.11:

Vícepráce 52 058 608,62 CZK, méněpráce 10 081 854,64 CZK, celkem v součtu 41 976 753,98 CZK, absolutní hodnota změny 62 140 463,26 CZK

ZL č.12:

Vícepráce 4 560 512,36 CZK, méněpráce 1 036 152,09 CZK, celkem v součtu 3 524 360,27 CZK, absolutní hodnota změny 5 596 664,45 CZK

V součtu celkem za uvedené ZL činí navýšení ceny 48 951 436,12 CZK. Absolutní hodnota změny celkem za uvedené ZL činí 162 351 316,28 CZK.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Změnové listy č. 3, 7, 8, 9, 11 a 12.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 4 398 762 343.15 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 4 447 713 779.27 CZK