Forniture - 382878-2022

15/07/2022    S135

Polonia-Wieliczka: Gas naturale

2022/S 135-382878

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Numero di identificazione nazionale: 6830003427
Indirizzo postale: Park Kingi 1
Città: Wieliczka
Codice NUTS: PL21 Małopolskie
Codice postale: 32-020
Paese: Polonia
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Tel.: +48 12278-71-11
Fax: +48 12278-71-10
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Spółka Akcyjna
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Górnictwo

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Dostawa paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji gazu dla obiektów Kopalni Soli "Wieliczka"”

Numero di riferimento: KSW/2022/SIP/78
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego tj. gazu ziemnego wysokometanowego typu E (GZ-50) do 3 punktów poboru poprzez istniejące przyłącza gazowe, oraz świadczenie usług dystrybucji dla obiektów należących do Kopalni Soli Wieliczka. Sumaryczna szacunkowa ilość gazu zużywanego przez Kopalnię w ciągu roku wynosi 9 400 MWh.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
65210000 Erogazione di gas
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL21 Małopolskie
Luogo principale di esecuzione:

Wieliczka

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przyłącze nr 1:

Wieliczka Park Kingi 1 - moc zamówiona 2743 kWh/h szacunkowa ilość

zużywanego gazu: 7 000 MWh dla potrzeb 3 kotłowni gazowych zlokalizowanych na terenie Kopalni Soli Wieliczka S.A.:

a) kotłownia „Kuźnia”, wyposażona w dwa kotły kondensacyjne Vitomax 200 HW Viessmann o mocy jednego kotła 1850 kW

b) kotłownia „Nowe Asortymenty” wyposażona w dwa kotły kondensacyjne Vitocrossal 300 HW Viessmann o mocy jednego kotła 345 kW

c) kotłownia Daniłowicz wyposażona w dwa kotły kondensacyjne Vitomax 200 HW Viessmann o mocy jednego kotła 785 kW

Kopalnia prognozuje zużycie paliwa gazowego dla przyłącza nr 1 w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego, w ilości:

Prognozowane zużycie gazu ziemnego w poszczególnych miesiącach każdego roku [kWh]

październik 400 000

listopad 700 000

grudzień 1 100 000

styczeń 1 200 000

luty 1 100 000

marzec 900 000

kwiecień 500 000

maj 300 000

czerwiec 200 000

lipiec 200 000

sierpień 200 000

wrzesień 200 000

suma 7 000 000

Przyłącze nr 2:

Wieliczka Park Kingi 1 - moc zamówiona 713 kWh/h, szacunkowa ilość zużywanego gazu 1 500 MWh na potrzeby 2 wytwornic pary zlokalizowanych w budynku Warzelni - 2 wytwornice pary LOOS typ DF 600x20.

Kopalnia prognozuje zużycie paliwa gazowego dla przyłącza nr 2 w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego, w ilości:

Prognozowane zużycie gazu ziemnego w poszczególnych miesiącach każdego roku [kWh]

październik 130 000

listopad 130 000

grudzień 130 000

styczeń 130 000

luty 140 000

marzec 120 000

kwiecień 120 000

maj 120 000

czerwiec 120 000

lipiec 120 000

sierpień 120 000

wrzesień 120 000

suma 1 500 000

Wieliczka Plac Kościuszki 10 - moc zamówiona 400 kWh/h szacunkowa ilość zużywanego gazu 900 MWh na potrzeby kotłowni zlokalizowanej w budynku Nadszybia Szybu Regis - kotłownia „Regis” wyposażona w kocioł kondensacyjny firmy De Dietrich typu C 230-170 o mocy 170 kW oraz kocioł Viessman Vitoplex 200 o mocy 440 kW.

Kopalnia prognozuje zużycie paliwa gazowego dla przyłącza nr 3 w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego, w ilości:

Prognozowane zużycie gazu ziemnego w poszczególnych miesiącach każdego roku [kWh]

październik 90 000

listopad 110 000

grudzień 120 000

styczeń 140 000

luty 140 000

marzec 110 000

kwiecień 60 000

maj 40 000

czerwiec 25 000

lipiec 25 000

sierpień 20 000

wrzesień 20 000

suma900 000

Dla Przyłącza nr 1,2 i 3: Zamawiający nie jest zwolniony z akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 864).

Prognoza zużyć gazu dla poszczególnych przyłączy służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości.

Dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowy kompleksowej) i będzie wykonywana na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 j.t.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie

Rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych zlokalizowanych w następujących miejscach:

a) przyłącze nr 1: Wieliczka Park Kingi 1 (zasila w gaz obiekty Kopalni z wyjątkiem Warzelni soli)

b) przyłącze nr 2: Wieliczka Park Kingi 1 (zasila w gaz obiekty Warzelni soli)

c) przyłącze nr 3: Wieliczka Plac Kościuszki 10.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały w ogólnych warunkach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/10/2022
Fine: 30/09/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

I. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresemhttps://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl:

1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;

3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

Szczegółowe informacje dotyczące o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w okresie od dnia 01.10.2022 r., do dnia 30.09.2023 r.

2. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.10.2022 roku, lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia najwyższej staranności przy przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie wymagane w tym celu informacje i dokumenty oraz udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

XI. Wadium

1. Wadium w wysokości: 30 000,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIV specyfikacji.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Bank Pekao Spółka Akcyjna

Konto: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501

Z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2022/SIP/78

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

a) wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Operatorem Systemu Dystrybucyjnego,

c) aktualna umowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Udokumentowanie należytego wykonania, bądź wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw gazu ziemnego o wartości każdej z nich co najmniej 500 000,00 zł brutto.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 1) w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w zakresie wykonawców prowadzących działalność gospodarczą:

a) dokumentu potwierdzającego wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

2) w odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej przez Wykonawcę:

a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej

c) oświadczenia o posiadaniu umowy lub aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej

3) w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

a) wykazu wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw gazu ziemnego o wartości każdej z nich co najmniej 500 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz ten dotyczy usług w których wykonywaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej, w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, a Wykonawca potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ogólne warunki realizacji zamówienia zostały zapisane w załączniku nr 8 do SIWZ

Zamieszczonej na stronie: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/08/2022
Ora locale: 11:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 20/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/08/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:

1. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/ informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, poniżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – oświadczenia składanego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako JEDZ). JEDZ składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Instrukcja wypełniania JEDZ stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W tym przypadku JEDZ składa się w formie elektronicznej (odrębny plik dla każdego z Wykonawców występujących wspólnie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla każdego z Wykonawców.

JEDZ powinien być sporządzony przez Wykonawcę na podstawie standardowego formularza, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. Wykonawca może wykorzystać dokument JEDZ złożony w odrębnym postepowaniu jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4 Ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia jej złożenia;

b) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także sposobu ich złożenia, został opisany w SWZ zamieszczonej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl.
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie, w dziale IX Środki ochrony prawnej, tj.:

1) art. 505-512 ustawy – przepisy ogólne,

2) art. 513-578 ustawy – odwołanie,

3) art. 579-590 ustawy – skarga do sądu.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2022