Forniture - 382921-2022

15/07/2022    S135

Polonia-Janikowo: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2022/S 135-382921

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: GMINA JANIKOWO
Numero di identificazione nazionale: RIT.ZP.271.4.2022.UE
Indirizzo postale: ul.Przemysłowa 6
Città: Janikowo
Codice NUTS: PL617 Inowrocławski
Codice postale: 88-160
Paese: Polonia
Persona di contatto: Grażyna Derkowska
E-mail: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl
Tel.: +48 523514411
Fax: +48 523513519
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.janikowo.com.pl
Indirizzo del profilo di committente: www.bip.janikowo.bipgmina.pl
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
Numero di identificazione nazionale: RIT.ZP.271.4.2022.UE
Indirizzo postale: ul. Kasprowicza 57
Città: Janikowo
Codice NUTS: PL617 Inowrocławski
Codice postale: 88-160
Paese: Polonia
Persona di contatto: Grażyna Derkowska
E-mail: zamowieniapubliczne@janikowo.com.pl
Tel.: +48 523514411
Fax: +48 523513519
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.janikowo.com.pl
Indirizzo del profilo di committente: www.bip.janikowo.bipgmina.pl
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/janikowo
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/janikowo
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

Numero di riferimento: RIT.ZP.271.4.2022.UE
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1.1. Przedmiot zamówienia stanowi: Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz

z usługą dystrybucji w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) energii elektrycznej do 123 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 5 601,84 MWh w okresie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2025r., z tego:

1) Do lokali i obiektów – 4 351,30 MWh

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego – 1 250,54 MWh.

1.2. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1a oraz Załączniku 1b do SWZ.

1.3. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
65310000 Erogazione di energia elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL617 Inowrocławski
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Janikowo

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1.1. Przedmiot zamówienia stanowi: Kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz

z usługą dystrybucji w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) energii elektrycznej do 123 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 5 601,84 MWh w okresie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2025r., z tego:

1) Do lokali i obiektów – 4 351,30 MWh

2) Dla potrzeb oświetlenia drogowego – 1 250,54 MWh.

1.2. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1a oraz Załączniku 1b do SWZ.

1.3. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora.

Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii wymienionych w Załączniku nr 1a i 1b do SWZ, zmiana nie może przekroczyć 20%.

Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający Gmina Janikowo oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. samodzielnie podpiszą z Wykonawcą stosowną umowę, w zakresie dotyczącym zgłoszonych PPE.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej, adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/janikowo w zakładce dedykowanej postępowaniu, tj. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:

- posiadanie uprawnień w zakresie obrotu energią elektryczną, tj. jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

- posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, tj. jeżeli wykonawca posiada ważną Koncesję w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

lub

jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej, to posiada ważną Umowę dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajdują się miejsca poboru energii elektrycznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ).

Uwaga:

Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte zostaną 2 umowy:

1. z Gminą Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo;

2. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,

ul. Kasprowicza 57, 88-160 Janikowo

w zakresie dotyczącym punktów poboru zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b do SWZ

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 10:05
Luogo:

1.1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 19.08.2022r. o godziny 10:05

Szczegółowy opis Rozdział III podrozdział 3.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Informacje o przebiegu postępowania Rozdział III podrozdział 2 i 3 SWZ.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

I. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Szczegółowy opis Rozdziale II podrozdział 8 SWZ.

III.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3) w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:

a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę o której mowa w art. 2 przedmiotowej ustawy ze wskazaniem zastosowania środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę,

b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę,

c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainę.

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1-3 powyżej

4) w art. 5k Rozporządzenia (UE ) 833/2014 zmienionego Rozporządzeniem (UE) 2022/576 zakazuje się udzielania zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.

IV. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania. Szczegółowy opis Rozdział I podrozdział 14.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul.Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.qov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 22457803
Indirizzo Internet: www.uzp.qov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul.Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 22587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://uzp/qov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publiczny
Indirizzo postale: ul.Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +22 4587722
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2022