Forniture - 383075-2022

15/07/2022    S135

Polonia-Tychy: Elettricità

2022/S 135-383075

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Tyski Sport S.A.
Numero di identificazione nazionale: 6462906643
Indirizzo postale: ul. Edukacji 7
Città: Tychy
Codice NUTS: PL22C Tyski
Codice postale: 43-100 Tychy
Paese: Polonia
Persona di contatto: Joanna Grzywacz
E-mail: zamowienia@tyski-sport.pl
Tel.: +48 322275045
Fax: +48 322275045
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tyski-sport.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://tyski-sport.logintrade.net
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://tyski-sport.logintrade.net
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://tyski-sport.logintrade.net/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: działalność sportowa

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Stadionu Miejskiego Tychy

Numero di riferimento: ZP 5/2022/TS
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 2 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 1200 MWh (po 600MWh dla każdego punktu poboru)

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL22C Tyski
Luogo principale di esecuzione:

Stadion Miejski Tychy ul. Edukacji 7

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, do 2 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 1200 MWh (po 600MWh dla każdego punktu poboru)

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży)

energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia

1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) (obowiązującą przez cały okres realizacji

niniejszego zamówienia

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 19/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/08/2022
Ora locale: 09:15
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2022r. o godz. 9:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Joanna Grzywacz-Kieca, tel. 506384482, zamowienia@tyski-sport.pl

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z możliwości przewidzianej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Powód niedokonania podziału zamówienia na części: Dzielenie zamówienia mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz powodować nadmierne trudności techniczne wykonania zadania.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8. Zamawiaj nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

10. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej.

1. Dokumenty składane wraz z ofertą:

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SWZ).

b) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy - załącznik nr 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

d) Oświadczenie dotyczące usług/dostaw/robót budowlanych jakie wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy - załącznik nr 8)

e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa

f) w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, zgodnie z zapisami SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zam. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zam. przez Wykonawcę. Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego – na zasadach określonych w SWZ.

Załączniki do SWZ stanowią jego integralną część.

Uwaga: W związku z ograniczeniami technicznymi formularza ogłoszenia, treść jest niepełna. Pełna treść dostępna jest na platformie Zamawiającego

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ze względu na ograniczenia formularza

szczegółowe informacje znajdują się SWZ

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2022