Servizi - 384724-2022

15/07/2022    S135

Polonia-Hajnówka: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2022/S 135-384724

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numero di identificazione nazionale: 543-10-02-087
Indirizzo postale: ul. Łowcza 4
Città: Hajnówka
Codice NUTS: PL841 Białostocki
Codice postale: 17-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: Elżbieta Kośko
E-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
Tel.: +48 856822357
Fax: +48 856822357
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.puk-hajnowka.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadówo kodach: 19 12 10, 19 12 12, 20 03 07 w podziale na 3 części

Numero di riferimento: PUK/PN/6/OO/2022
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze, transporcie i dalszym zagospodarowaniu odpadów wytworzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce w podziale na 3 pakiety.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

19 12 10 - paliwo alternatywne RDF (odpady palne) o kaloryczności pow. 6MJ/kg

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513300 Servizi di incenerimento dei rifiuti
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL842 Łomżyński
Luogo principale di esecuzione:

Odpady będące przedmiotem zamówienia pochodzą z Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Szosa Kleszczelowska 35 w Hajnówce.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - paliwo alternatywne RDF (odpady palne) o kaloryczności pow. 6MJ/kg;

Podstawowa ilość [Mg] - 2000 mg

Ilość odpadów podlegająca prawu opcji 1000 Mg

Łączna ilość odpadów w okresie obowiązywania umowy 3000 Mg

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w okresie obowiązywania umowy z prawa opcji w postaci zwiększenia o 1 000 Mg zamówienia podstawowego, tj. łączna ilość odpadów może zwiększyć się do 3 000 Mg.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z wymienionego uprawnienia, Wykonawcy nie przysługuję żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia finansowe. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

19 12 12 tj. inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmiotu) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513300 Servizi di incenerimento dei rifiuti
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL842 Łomżyński
Luogo principale di esecuzione:

Odpady będące przedmiotem zamówienia pochodzą z Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Szosa Kleszczelowska 35 w Hajnówce.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmiotu) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Podstawowa ilość [Mg] - 3000 mg

Ilość odpadów podlegająca prawu opcji 2000 Mg

Łączna ilość odpadów w okresie obowiązywania umowy 5000 Mg

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w okresie obowiązywania umowy z prawa opcji w postaci zwiększenia o 1 000 Mg zamówienia podstawowego, tj. łączna ilość odpadów może zwiększyć się do 5 000 Mg.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z wymienionego uprawnienia, Wykonawcy nie przysługuję żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia finansowe. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

20 03 07 i 19 12 12 - odpady wielkogabarytowe

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513300 Servizi di incenerimento dei rifiuti
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL842 Łomżyński
Luogo principale di esecuzione:

Odpady będące przedmiotem zamówienia pochodzą z Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Szosa Kleszczelowska 35 w Hajnówce.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór, transport i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 i 19 12 12 - odpady wielkogabarytowe

Podstawowa ilość [Mg] - 500 mg

Ilość odpadów podlegająca prawu opcji 200 Mg

Łączna ilość odpadów w okresie obowiązywania umowy 700 Mg

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w okresie obowiązywania umowy z prawa opcji w postaci zwiększenia o 1 000 Mg zamówienia podstawowego, tj. łączna ilość odpadów może zwiększyć się do 5 000 Mg.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z wymienionego uprawnienia, Wykonawcy nie przysługuję żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia finansowe. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem:

a) uprawnień do zbierania lub przetwarzania odpadów (procesy odzysku R1 i/lub R12 ) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 t.j.), w szczególności: zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 t.j.) i/lub pozwolenie zintegrowane wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.) z dopuszczonymi do przetwarzania ilościami odpadów objętych przedmiotem zamówienia na poziomie nie mniejszym niż łączna ilość odpadów dla Części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę, tj.:

• gdy oferta dotyczy Części I zamówienia: odpadów o kodzie 19 12 10 w ilości nie mniejszej niż 3000 Mg/rok,

• gdy oferta dotyczy Części II zamówienia: odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości nie mniejszej niż 5000 Mg/rok,

• gdy oferta dotyczy Części III zamówienia: odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 i 19 12 12 w ilości nie mniejszej niż 700 Mg/rok.

b) aktualnego wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonej przez właściwego marszałka województwa w zakresie dotyczącym przedkładanej decyzji.

Uwaga: Wykonawca posiadający instalację, w której planuje przetwarzać odpady objęte niniejszym zamówieniem, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji wystawione w kraju, w którym ta instalacja się znajduje.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (JEDZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (JEDZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

szczegółowe warunki realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 21/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/08/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Cały proces odszyfrowania odbywa się na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

j.w.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

kwiecień 2023

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakr. braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., tj.:

W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert ośw., że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie JEDZ (ESPD),

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo ośw.o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

4) Informacja z KRK w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5)Dokumenty potwierdzające uprawnienia do zbierania ( wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku przedłużającego ważność posiadanych decyzji) lub przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia (procesy odzysku R1 i/lub R12 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 t.j.), w szczególności: zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów i/lub pozwolenie zintegrowane z dopuszczonymi do przetwarzania ilościami odpadów objętych przedmiotem zamówienia na poziomie nie mniejszym niż łączna ilość odpadów objętych przedmiotem zamówienia dla danej Części zamówienia

6) Aktualny wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonej przez właściwego marszałka województwa w zakresie dotyczącym przedkładanej decyzji.

5. Dokumenty podm. zagranicznych zostały opisane w dz.IX ust. 4 SWZ.

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Postanowienia dot ochrony danych osobowych zawarte są w dziale II SWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odowławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-672
Paese: Polonia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odowławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-672
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-672
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11/07/2022