Servizi - 38572-2022

24/01/2022    S16

Cechia-Praga: Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

2022/S 016-038572

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ČR - Technologická agentura České republiky
Numero di identificazione nazionale: 72050365
Indirizzo postale: Evropská 1692/37
Città: Praha
Codice NUTS: CZ0 Česko
Codice postale: 16000
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ivana Kohoutová
E-mail: dodatecne.informace.beta@tacr.cz
Tel.: +420 234611111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tacr.cz
Indirizzo del profilo di committente: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilTACR
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Poskytování podpory projektům aplikovaného výzkumu a inovací

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice

II.1.2)Codice CPV principale
73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TIRDERU104 s názvem „Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. h) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 14 989 000.00 CZK
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ0 Česko
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Cílem je realizace projektu zaměřeného na analýzy změn tarifní struktury segmentu elektroenergetiky v ČR s ohledem na současné trendy a možný budoucí vývoj v oblasti technologických a legislativních požadavků na fungování elektroenergetiky. Realizace takového projektu tak poskytne ERÚ komplexní informační a akční základnu pro efektivní rozhodování o případném dalším vývoji tarifní struktury v českém prostředí distribučních a přenosových sítí. Předkládaný projekt by tak měl obsahovat důslednou analýzu stávajícího stavu tarifního uspořádání v ČR, vazeb subjektů a činností v elektroenergetice a analýzu relevantních legislativních předpisů, včetně předpokládané transpozice do českého prostředí i možného budoucího vývoje uvedených oblastí. Projekt by měl dále obsahovat mezinárodní benchmark tarifů a způsobů, jakými jsou dynamické tarify v obchodní i regulované část ceny provozovány v členských státech EU. Na uvedené naváže posouzení zavedení dynamizace tarifů v regulované části ceny především tak, aby mohla být umožněna dynamická tarifikace obchodní části ceny, případně aby mohly být zahrnuty nové trendy do tarifní struktury, a to na základě různých modelů implementace a na základě provedených analýz. Dopady souvisejících opatření budou náležitě vyhodnoceny a vyčísleny. Uvedené analýzy vyústí v komplexní podklad pro rozhodování o dalším vývoji tarifní struktury, včetně akčního a kriteriálního rámce postupu přechodu na novou tarifní strukturu reflektující případnou dynamizaci jednotlivých částí a nové trendy v provozu sítí a chování spotřebitelů jako jsou elektromobilita, flexibilita, akumulace či samospotřebitelé (tzv. prosumers). Cílem řešeného projektu je tak po provedení základního výzkumu v oblasti tarifikace vývoj nových metod nastavení tarifů v elektroenergetice a celkové inovování tarifního systému v segmentu elektroenergetiky v ČR.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 072-183809
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Denominazione:

Provedení analýzy aktuálních zkušeností s inovacemi tarifní struktury v elektroenergetice v zahraničí včetně detailního popisu záměrů a rozboru realizace prováděných inovativních kroků

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/12/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Svaz moderní energetiky, z.s.
Numero di identificazione nazionale: 06950175
Indirizzo postale: Korunní 810/104
Città: Praha
Codice NUTS: CZ0 Česko
Codice postale: 10100
Paese: Cechia
E-mail: kancelar@modernienergetika.cz
Tel.: +420 777603552
Indirizzo Internet: https://www.modernienergetika.cz/
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 14 989 000.00 CZK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 398 840.00 CZK
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Jedná se o souhrnné oznámení o uzavření smluv za čtvrté čtvrtletí roku 2021 v rámci veřejné zakázky Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice.

Vybraní účastníci, kteří budou na základě smlouvy o poskytnutí podpory podle ZPVV realizovat projekt, jsou povinni při jeho realizaci postupovat v souladu s rámcovou dohodou, smlouvou o poskytnutí podpory, platnou a účinnou právní úpravou a všeobecnými podmínkami Poskytovatele v.6, které jsou dostupné na adrese https://www.tacr.cz/beta/VšeobecnépodmínkyV6.pdf. Poskytovatel upozorňuje, že smlouva o poskytnutí podpory obsahuje celou řadu výluk ze všeobecných podmínek.

U této veřejné zakázky je vyplácena dotace dle zákona č. 130/2002 Sb., zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel uveřejňuje výši skutečně uhrazené dotace v informačním systému CEDR III - Centrálním registru dotací a neuveřejňuje duplicitně dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto výši na svém profilu zadavatele.

Poskytovatel v této veřejné zakázce hradí pouze způsobilé náklady dle zákona č. 130/2002 Sb., formou dotace dle zákona č. 218/2000 Sb.

Z tohoto důvodu jsou údaje v tomto formuláři, které se vztahují k hodnotě DPH, nepodstatné. DPH není pro plátce DPH způsobilým nákladem.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/01/2022