Servizi - 387610-2022

15/07/2022    S135

Romania-Reșița: Servizi di raccolta di rifiuti

2022/S 135-387610

Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara INTERCOM Deseuri Caras Severin
Numero di identificazione nazionale: 25206066
Indirizzo postale: Strada: Piata 1 Decembrie 1918, nr. 7
Città: Resita
Codice NUTS: RO422 Caraş-Severin
Codice postale: 320084
Paese: Romania
Persona di contatto: Daniel Ioan Borduz
E-mail: adicsjuridic@gmail.com
Tel.: +40 355429724
Fax: +40 355429723
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.adics.ro
Indirizzo del profilo di committente: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://e-licitatie.ro/pub/notices/pc-notice/v2/view/100017360
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Activitati ale altor org.n.c.a- cod CAEN 9499

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Delegarea gestiunii prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor muncipale în zona 6 Oțelul Roșu

Numero di riferimento: 1/2021
II.1.2)Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Contractul va asigura prestarea continua a serviciului pe o durata de 96 luni. Durata contractului a fost stabilita conform analizei realizate la nivelul Studiului de Oportunitate, anexa la prezenta documentatie. Prin proiectul " Sistem de Management Integrat al deseurilor in judetul Caras Severin", judetul Caras Severin a primit finantarea pentru asigurarea unui sistem eficient de management al deseurilor municipale, inclusiv operarea CMID Lupac si a statiilor de transfer Resita, Bozovici, Pojejena, Oravita, Baile Herculane Si Otelu Rosu.

Prezenta Documentatie de atribuire se refera la Delegarea gestiunii prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor muncipale în zona 6 Oțelul Roșu”

Obiectul delegarii gestiunii îl reprezintă serviciul public de salubrizare menajeră a județului Caras Severin, pe zone de colectare, respectiv ZONA 6 – Oțelul Roșu, pentru următoarele activități:

(1) colectarea separată a deșeurilor menajere și reciclabile separat pe 3 fracții (hârtie și carton, plastic și metal și sticlă și transportul acestora la Stația de transfer de la Oțelul Roșu;

(2) colectarea separată a deșeurilor menajere reziduale și transportul acestora la la Stația de transfer de la Oțelul Roșu;

(3) colectarea separată a deșeurilor biodegradabile și transportul acestora la la Stația de transfer de la Oțelul Roșu

(4) colectarea separată a deșeurilor reciclabile similare de la operatorii economici și transportul acestora la Stația de transfer de la Oțelul Roșu;

(5) colectarea deșeurilor similare reziduale și transportul acestora la Stația de transfer de la Oțelul Roșu;

(6) colectarea deșeurilor similare biodegradabile și transportul acestora la Stația de transfer de la Oțelul Roșu

(7) colectarea separată și transportul deșeurilor periculoase din deșeurile menajere și transportul acestora la punctul de stocare temporară ce va fi amenajat pe amplasamentul Stației de transfer de la Oțelu Roșu;

(8) colectarea separată și transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici similare celor menajere și transportul acestora la punctul de stocare temporară ce va fi amenajat pe amplasamentul Stației de transfer de la Oțelul Roșu;

(9) colectarea separată și gestionarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală (deseuri de constructii si demolari);

(10) transportul deșeurilor reciclabile și a deșeurilor reziduale din piețe, strazi, gradini si parcuri publice (coléctate de catre autoritatile publice locale prin compartiméntele proprii sau cu firme de specialitate) la Statia de Transfer Oțelu Roșu.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 26 635 151.48 RON
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
90511100 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
90511400 Servizi di raccolta della carta
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: RO422 Caraş-Severin
Luogo principale di esecuzione:

Aria administrativa a judetului Caras Severin – zona 6 Oțelul Roșu, cuprizand UAT Otelu Rosu, Bautar, Constatin Daicoviciu, Marga, Obreja, Glimboca, Rusca Montana, Sacu si Zavoi

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri, s-au avut în vedere următoarele aspecte: numărul de locuitori la nivelul anului 2020, cantitățile de deșeuri generate, prin raportare la indicele mediu de producere a deșeurilor/locuitor astfel cum este menționat în PJGD Caraș – Severin, cursul euro, tarifele practicate de operatorul depozitului conform și a stațiilor de transfer, precum și tarifele actualizate, cuprinse în planul de evoluție al tarifelor maximale. Valoarea estimată a contractului a fost stabilită prin înmulțirea cantităților de deșeuri estimate a fi generate în zona 6 Otelu Rosu, pe tipuri de operațiuni cu costurile de operare aferente, actualizate stabilite în cadrul Aplicației de Finanțare menționate anterior actualizat (Studiul de Fezabilitate și Analiza Cost Beneficiu). La costurile de operare s-au adăugat redevența și profitul operatorului de 10%.

Informații detaliate privind cantitățile și costurile se regăsesc în cadrul documentației de atribuire. Se vor putea solicita clarificări cu cel mult 20 de zile anterior datei limită de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde tuturor clarificărilor cel putin in a 16-a zi inainte de depunerea ofertelor.

Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 26.635.151,48 Moneda: RON

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
  • Criteri: Campanii de conștientizare și informare
  • Criteri: Pretul ofertei
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata della concessione
Durata in mesi: 96
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Venituri încasate de la utilizatorii serviciului public de salubrizare

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

Cerința nr. 1

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie să se regaseasca în situatiile prevazute la art. 79, 80 si 81 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari și concesiunile de servicii.

- Toate documentele întocmite/ emise de catre ofertant în scopul participarii la procedura vor fi prezentate în original si vor fi semnate cu semnatura olografa. Pentru celelalte documente solicitate în cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/ juridice române se permite depunerea acestora în oricare din formele original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele fizice/ juridice straine, documentele se prezinta în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” și vor fi însotite de traducere autorizată în limba română. Documentele relevante ce urmeaza a fi prezentate în sustinerea îndeplinirii criteriilor de calificare/ selectie vor fi solicitate intr-o maniera echivalentă indiferent de faptul că ofertantul/ candidatul este o persoana fizica/ juridică Română sau străină.

- În cazul în care persoana care semneaza declarațiile/ formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atașa o împuternicire pentru aceasta pentru a putea prezenta procedura de atribuire.

- Documentele justificative solicitate atât ofertantului asociat, subcontractantului cât și terțului sustinator, care probeaza îndeplinirea cerintelor:

1. Declaratia prin care ofertantul certifică faptul că nu se încadrează la prevederile art. 79 din Legea nr. 100/2016 – Formularul 5.1

2.Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 80 din Legea nr. 100/2016 – Formularul 5.2

3. Declarația privind neîncadrarea la prevederile art. 81 din Legea nr. 100/2016 – Formularul 5.3

4. Declarația privind neîncadrarea la prevederile art. 44 din Legea nr. 100/2016 – Formularul 5.5

5. Certificate fiscale din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este stabilit termenul limitaă pentru depunerea ofertelor (buget local, buget de stat etc.).

6. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

7. După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 80 alin. (5), art. 81 alin. (2), art. 84 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari și concesiunile de servicii;

8. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Pesoanele cu funcție de decizie în cadrul AC: Remus Rof - presedintele asociatiei, Daniel Ioan Borduz - director executiv al asociatiei- presedinte comisia de evaluare, Manuela Uzoni- director economic al asociatiei - membru comisia de evaluare, Gabriel Claudiu Dragos- consilier juridic al asociatiei - membru al comisiei de evaluare, Stefan Silviu -Miron - consilier juridic al asociatiei - membru de rezerva al comisiei de evaluare, Cristian Negariu - inspector mediu al asociatiei - membru de rezerva al comisiei de evaluare, Eleonora Duma - economist al asociatiei - membru de rezerva al comisiei de evaluare, Dorinel Ungureanu - inspector mediu al asociatiei, Ioan Dan Pultea - expert cooptat in comisia de evaluare.

Demonstrarea capacitatii de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare precum și obiectul de activitate). Ofertantul trebuie să aibă obiect de activitate corespunzator exercitării activității profesionale pentru îndeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

În situatia unei asocieri cerințele trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizează.

Modalitatea de îndeplinire și aplicabilitatea în cadrul procedurii:

a) Persoane juridice /fizice română

- Ofertantul va prezenta Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate, denumirea completă, sediul, persoanele autorizate/administratori, în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu mentiunea «conform cu originalul»;

b) Persoane juridice /fizice străine

- Ofertantul trebuie sa prezinte documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, în copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu mentiunea « conform cu originalul ». Se vor prezenta traduceri autorizate în limba română ale acestor documente.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

Valoarea medie a cifrei de afaceri a ofertantului (ofertant unic, în asocire) pentru cel mult ultimele 3 exerciții financiare disponibile,respectiv 2019, 2020. 2021, trebuie să fie echivalentul a cel puțin 6.434.238,24 lei/an. Valoarea a fost stabilită prin raportare la valoarea contractului de concesiune în primul an de contract.Prevederile art. 76 – 78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la susținerea terțului și la asociarea de operatori economici se aplică în mod corespunzător. Conform art. 76 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, în situația utilizării unui susținător pentru demonstrarea capacității economice și financiare, acesta trebuie să completeze un angajament ferm.

Bonitate/acces la resurseAvând în vedere că este vorba despre un contract de concesiune, unde riscurile sunt transferate operatorului, ofertantul trebuie să demonstreze că, la data de începere a contractului, va avea access sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru realizarea cash – flow-ul de pentru primele 3 luni de derulare a contractului, în valoare de 804.279,78 lei. Valoarea a fost stabilită în raport cu valoarea anuală estimată a primului de an de contract, împărțită la 12 și înmulțită cu 3.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ofertantul va face dovada îndeplinirii cerinței referitoare la cifra de afaceri, prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarelor informații și documente: a) prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațiile financiare, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic;c) o declarație privind cifra totală de afaceri a operatorului economic, pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile, în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic, în măsura în care informațiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.

Pentru dovedirea cerinței ofertanții vor prezenta scrisoare din partea băncilor/societăților finanțatoare sau alte documente echivalente prin care ofertantul atestă că deție accesul la o finanțare corespunzătoare pentru 3 luni de executare a contractului. Pentru demonstrarea posibilității de acces la resurse financiare necesare derulării contractului pentru primele 3 luni, ofertantul poate utiliza, dar fără a se limita, următoarele opțiuni: resurse reale negrevate de datorii care vor fi exclusive folosite pentru derularea contractuluo, linii de credit confirmate de bănci, alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash – flow – ul.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:

I. Experiența similarăCerința nr. 1 Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Ofertantul va face dovada că are experiență în prestarea de activitati având ca obiect colectarea deseurilor menajere la nivelul a maxim 5 contracte, în valoare cumulată de cel putin 3.217.119 de lei. Valoarea estimată a fost stabilită în raport cu valoarea anuală a estimată a primului an de contract. Se vor completa formularele 5.7 si 5.8 din sectiunea formulare. . Modul de calcul al perioadei se va extinde corespunzator cu zilele de decalare si perioada aferenta experientei similare. Valoarea solicitată pentru experienta similară a fost stabilită prin raportare la valoarea estimată a contractului pe un an de zile, prin acest fapt s-a urmărit posibilitatea de a putea participa la procedură un număr cat mai mare de operatori care să îndeplinească acestă valoare minimă a experienței similare. Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experienței similare, în copie cu mențiunea” conform cu originalul”, certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar. Din aceste documente trebuie să reiasă: beneficiarul contractului; tipul serviciilor prestate; tipuri de deșeuri gestionate; perioada de derulare a contractului; modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale.Pentru persoanele juridice străine, documentele se prezintă în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizată în limba Română.În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, aceștia răspunzând în mod solidar. Prevederile art. 76-78 din Legea 100/2016 referitoare la susținerea terțului și la asocierea de operatori economici se aplică în mod corespunzator. În cazul în care ofertantul iși demonstrează îndeplinirea criteriului de calificare invocând susținerea unui terț, atunci operatorul economic va prezenta un angajament în acest sens din partea terțului susținător. Terțul susținător nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevazute la art.79-81 din Legea nr. 100/2016, în caz contrar entitatea contractantă va solicita, o singură dată, ca ofertantul să înlocuiască terțul sustinator.

Informatii privind subcontractarea. Dacă este cazul, ofertantul are obligația de a preciza partea/parțile din contract pe care urmează să le subcontracteze, procentul din valoarea contractului care va fi îndeplinit de subcontractanți și datele de recunoaștere a subcontractanților propusi. Informatii necesare: - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractant și specializarea acestoraInformații privind asocierea (dacă este cazul). În cazul în care oferta este depusă de un grup de operatori, aceasta va cuprinde și acordul de asociere în care va fi nominalizat liderul asocierii, proporția din contract care revine fiecarui asociat în parte precum și faptul că liderul asociatiei este resposabil cu executia contractului inclusiv plățile.

Numărul mediu anual de personal:Se va prezenta o declarație cu privire la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări și numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani;; se vor completa și prezenta formularele 6.2.

Detinerea autorizațiilor necesare exercitării activității profesionale pentru îndeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri

Cerinta nr. 1:Asigurarea unui nivel corespunzător al calității – Certificarea sistemului de management al calității - ISO 9001 sau echivalent pentru activități de salubrizare, valabil la termenul limita de depunere a ofertelor. Informații necesare:

Cerinta nr. 2: Asigurarea unui nivel corespunzator al protecției mediului – Certificarea sistemului de management în domeniul protecției mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent pentru activități de salubrizare, valabil la termenul limita de depunere a ofertelor.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Se vor prezenta următoarele formulare: - formular 4.4, - formularele 5.9i, 5.9ii, 5.10i, 5.10ii, 5.10iii Pentru tert susținător, dacă este cazul.

- Formularul 4.4. Formularele se depun doar în situatia în care la nivelul ofertei exista subcontractanti.Acordul de asociere - Formularul 4.2.În cazul ofertei declarate câștigătoare, la încheierea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere. Formularele se depun doar în situația în care la nivelul ofertei există asociați

Declarație pe proprie raspundere

a) Persoane juridice/fizice româneOfertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere prin care se va angaja că va obține licența necesară prestării serviciilor în aria delegată, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare, potrivit prevederilor OUG nr. 58/2016b) Pentru persoane juridice /fizice străine: Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere prin care se va angaja că va obține licența necesară prestării serviciilor în aria delegată, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare, potrivit prevederilor OUG nr. 58/2016

Informații necesare: - Dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau alte documente echivalente, care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței, spre exemplu, proceduri/manual de calitate, activitate procedurată, etc. similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări ISO 9001, în copii lizibile cu mențiunea “conform cu originalul”. Atenție! În cazul în care oferta este depusă de o asociere, cerințele privind asigurarea unui nivel corespunzator al calității trebuie să fie îdeplinite de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizează.Atenție! În cazul ofertanților (persoane fizice sau juridice) de altă naționalitate decât cea română, documentele menționate vor fi transmise în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română. Se va prezenta: Certificat ISO 9001 sau alte documente echivalente, care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței, spre exemplu, proceduri/manual de calitate, activitate procedurată, etc. similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificari ISO 9001

. Informatii necesare: - Dovada implementării unui sistem de management al mediului în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau alte documente echivalente, care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței, spre exemplu, proceduri/manual de calitate, activitate procedurată, etc. similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificari ISO 14.001, în copii lizibile cu mențiunea “conform cu originalul”. Atentie! În cazul în care oferta este depusă de o asociere, cerințele privind asigurarea unui nivel corespunzător al protectiei mediului trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizează.Atentie! În cazul ofertanților (persoane fizice sau juridice) de altă naționalitate decât cea română, documentele menționate vor fi transmise în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.Se va prezenta: Certificat ISO 14.001 sau alte documente echivalente, care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței, spre exemplu, proceduri/manual de calitate, activitate procedurată, etc. similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificari ISO 14.001.

Sezione IV: Procedura

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 23/08/2022
Ora locale: 16:00
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Rumeno

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

In cazul in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc, avand punctaje egale, modalitatea de departajare va fi punctajul aferent tarifului (suma punctajelor aferente tarifelor). Daca si punctajele aferente tarifului sunt egale, atunci AC va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, care va fi transmis la sediul AC in termen de 3 zile de la solicitare.

Reofertarea se va face pentru urmatoarele elemente:

- tarif pers. fizice mediul urban

- tarif pers fizice mediu rural

- tarif ag ec si institutii publice

Departajarea, în cazul reofertării, se va face prin aplicarea următorului punctaj elementelor reofertate :

1. punctaj pentru cel mai mic Tarif pers. fizice mediul urban 55 pct

2. punctajul pentru cel mai mic Tarif persoane fizice mediul rural 35 pct

3. punctaj pentru cel mai mic Tarif ag ec si instit publice 10 pct

Punctajul acordat elementelor reofertate este distinct de punctajul acordat conform sectiunii IV.2.1. Punctajul, in cazul reofertarii, reprezinta modalitatea prin care comisia de evaluare a ofertelor va putea departaja, in cazul reofertarii, ofertele clasate pe primul loc, cu punctaje egale si care au si suma punctajelor aferente tarifelor egale.

Docum. întocmite de ofertant se vor prezenta în original. Pt.celelalte doc., pt.persoanele fizice/juridice române se va permite depunerea în original/copie legalizata/copie lizibila cu ment.„cf cu originalul” iar pt. persoanele fizice/ juridice straine se vor prezenta în original/copie legalizata/copie lizibila cu ment. „cf cu originalul” însotite de traducerea autorizata in limba româna.

AC recomanda vizitarea amplasamentelor:

Data vizitarii: de la data publicarii in SEAP pana la data limita de solicitare de clarificari;

Persoana de contact: .................. telefon: ......................; fax ....................; email ........................................

Locul: ..............................., Judetul ..................................................

Vizitarea amplasamentului este recomandata, iar autoritatea contractanta va emite un Certificat de vizitare a amplasamentului care va fi depus impreuna cu documentele solicitate la „Propunerea tehnica”.

Ofertantul este responsabil de eventualele inadvertente intre oferta si situatia existenta in cazul in care nu participa la vizitarea amplasamentului.

Informatiile obtinute la vizita in amplasament au caracter de clarificare si nu inlocuiesc informatiile din documentatia de atribuire.

Orice solicitare de clarificare care poate rezulta in urma vizitarii amplasamentului se face in scris.

Orice operator economic care încearca sa stabileasca întâlniri individuale cu autoritatea contractanta în legatura cu acest contract pe perioada procedurii de atribuire poate fi exclus din procedura. Cei care au neclaritati si întrebari cu privire la documentatia de atribuire, sunt rugati sa solicite clarificari , la adresele de contact menționate în cadrul documentației.

Delegatul va constitui, pe propriul său cost şi va menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanţia de Bună Execuţie în favoarea ADI Intercom Deșeuri Caraș Severin, în cuantum este de 5% din valoarea contractului.

Garanţia de Bună Execuţie se constituie pe toată Durata Contractului printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din Romania sau alt stat membru sau de o societate de asigurări. Garanţia de bună execuţie este irevocabilă.

Garanţia de Buna Execuţie poate fi executată oricând de către ADI Intercom Deșeuri Caraș Severin, în limita prejudiciului creat, numai după notificarea Delegatului în acest sens, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi termenul care a fost acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu achită prejudiciul în termenul acordat, ADI Intercom Deșeuri Caraș Severin va executa Garanţia de Buna Execuţie, fără nici o altă notificare. în situaţia executării garanţiei de bună execuţie parţial sau total, Delegatul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG nr.395/2016.

In cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilitatii, din orice motiv, a Garanţiei de Buna Execuţie, Delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanţie de Bună Execuţie, cu cel puţin 15 (cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau încetare a valabilităţii şi pentru o perioada cel puţin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare. In cazul executării totale sau parţiale a Garanţiei de Bună Execuţie, Delegatul va fi obligat sa refacă Garanţia de Bună Execuţie sau să constituie o altă Garanţie de Bună Execuţie, în termen de 15 (cincisprezece) Zile de la data executării şi pentru o perioada cel puţin egala cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Buna Execuţie anterioare.

Garanţia de Bună Execuţie va fi returnată Operatorului în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data semnării procesului- verbal de predare-primire a Bunurilor de Retur care sunt restituite Delegatarului odată cu încetarea Contractului, dacă ADI Intercom Deșeuri Caraș Severin nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii contractuale.

Va recomandam sa includeti in sectiunea ”VI.3 Informatii suplimentare” urmatorul text: ”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Indirizzo postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Città: Bucuresti
Codice postale: 030084
Paese: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Indirizzo Internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Potrivit Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. In conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2022