Da oggi 2.11.2022 il sito TED accoglie i formulari elettronici (eForms). La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata

Forniture - 388296-2022

18/07/2022    S136

Polska-Kutno: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2022/S 136-388296

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Lotnicza 1
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Spikowska
E-mail: g.spikowska@gos.kutno.pl
Tel.: +48 24/2510140
Faks: +48 24/2510142
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/goskutno
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/goskutno
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/goskutno
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

Numer referencyjny: 5/ZP/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do

GPZ Sklęczki pole nr 46 sekcja D oraz pole nr 26 sekcja B.

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

Pobór energii prognozuje się w wysokości łącznej około 7 000 MWh w okresie realizacji zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65310000 Przesył energii elektrycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SP. Z O.O., 99-300 KUTNO, UL. LOTNICZA 1

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej do

GPZ Sklęczki pole nr 46 sekcja D oraz pole nr 26 sekcja B.

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

Pobór energii prognozuje się w wysokości łącznej około 7 000 MWh w okresie realizacji zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

WZNOWIENIE NA ROK 2024.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, ze:

- posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne;

- posiada aktualnie obowiązującą koncesję lub umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły [spełnia - nie spełnia] w oparciu o informację zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do ofert i przedłożonych na wezwanie Zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

ZAMIESZCZONO W SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2022
Czas lokalny: 11:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

LIPIEC 2023 ROKU

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587010
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Adres pocztowy: UL.POSTĘPU 17A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587010
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 505 i n. ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Adres pocztowy: UL.POSTĘPU 17A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587010
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2022