Forniture - 388520-2022

18/07/2022    S136

Polonia-Varsavia: Gas naturale

2022/S 136-388520

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Numero di identificazione nazionale: Regon: 000173516
Indirizzo postale: ul. Domaniewska 40
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Codice postale: 02-672
Paese: Polonia
Persona di contatto: Piotr Strzelecki
E-mail: logistyka@mazowsze.straz.pl
Tel.: +48 225595261
Fax: +48 225595203
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa
Indirizzo del profilo di committente: https://kwpsp.eb2b.com.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://kwpsp.eb2b.com.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://kwpsp.eb2b.com.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa gazu ziemnego do obiektów KW PSP w Warszawie.

Numero di riferimento: WL.2370.9.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego w planowanej ilości około 1 530 000 kWh dla 4 Punktów poboru gazu ziemnego na potrzeby zasilania lokali i budynków w okresie wskazanym w załącznikach do SWZ.

Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 524 765.70 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
65200000 Erogazione di gas e servizi connessi
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Luogo principale di esecuzione:

Woj. mazowieckie

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego w planowanej ilości około 1 530 000 kWh dla 4 Punktów poboru gazu ziemnego na potrzeby zasilania lokali i budynków w okresie wskazanym w załącznikach do SWZ.

Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów dostawy paliwa gazowego ujęto w zestawieniu stanowiącym załącznik do SWZ.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykona m.in. następujące czynności w odniesieniu do punktów poboru gazu, do których odnosi się zamówienie:

a) Zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji;

b) Składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązujących umów kompleksowych sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji;

c) Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego oraz zawarciem z Wykonawcą kompleksowej umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji.

Zamawiający w tym celu udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej SWZ. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej (plik w formacie excel) informacje niezbędne do przeprowadzenia procedur zmian sprzedawcy gazu, a w szczególności okres obowiązywania aktualnych umów oraz okres wypowiedzenia aktualnych umów sprzedaży gazu.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 524 765.70 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2022
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Ad. do pkt.II.2.7): Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2022 r. - jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy lub rozwiązania aktualnych umów. - do 31.12.2023 r.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ:

W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga posiadania:

a) Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną na dzień składania ofert, jak też w okresie obowiązywania umowy;

b) Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., ważną na dzień składania ofert, jak też w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ).

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie:

- art. 108 ust. 1,

- art. 109 ust. 1 pkt 4, tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału

w postępowaniu Wykonawca przekazuje aktualne na dzień składania ofert oświadczenie -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, dalej zwany: „JEDZ”, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ (wzór) wg wytycznych wskazanych w rozdziale XVI przedmiotowej specyfikacji oraz załącznik nr 6 do SWZ.

2. Pozostałe niżej wymienione oświadczenia i dokumenty są składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 ustawy Pzp do złożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków.

W ramach uzupełnienia punktu powyżej:

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

3) Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy wydania dokumentów zgodnie z zapisami ust. 3 pkt 3.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-4.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków.

Ponadto:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie wstępne w formie JEDZ, o którym mowa w części XI SWZ oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do złożenia dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni.

3. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2020 r. poz. 2415).

4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w SWZ.

Ponadto Wykonawcy mogą ubiegać się o zamówienie wspólnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie na formularzu JEDZ, oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do SWZ, o których mowa w pkt XI.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców powyższe wykazuje. Każdy podmiot składa odrębny formularz oraz oświadczenia podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każdy JEDZ oraz oświadczenia należy złożyć w postaci osobnego pliku.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Zamawiający nie wymaga szczególnych warunków.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Umowa w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Realizacja umowy zostanie przeprowadzona na zasadach określonych we wzorze. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w SWZ, w tym w szczególności w załączniku nr 2 do SWZ (wzór umowy).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
Ora locale: 09:45
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 20/10/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/08/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Logistycznym KW PSP w Warszawie. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Pełne informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zostały zawarte w SWZ i załącznikach.

Dokładny sposób przygotowania oferty został opisany w SWZ, w tym w szczególności w rozdziale XVI.

Zamawiający przewiduje zastosowanie odwróconej kolejności oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony platformazakupowa.pl pod adresem: https://kwpsp.eb2b.com.pl.

Oferta powinna być:

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

b) złożona przy użyciu komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem https://kwpsp.eb2b.com.pl

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł, zaznaczając cel wpłaty (wymagania zawarte w SWZ w tym w szczególności w rozdziale XXIII).

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej" oraz poniższe Rozporządzenia:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz. 2453);

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. poz. 2437);

c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2022