Da oggi 2.11.2022 il sito TED accoglie i formulari elettronici (eForms). La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata

Forniture - 388529-2022

Submission deadline has been amended by:  403497-2022
18/07/2022    S136

България-Пловдив: Електрическа енергия

2022/S 136-388529

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ
Национален регистрационен номер: 000455440
Пощенски адрес: бул. МАРИЦА №.26
Град: гр.Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Анатоли Васков Великов
Електронна поща: a_velikov@uft-plovdiv.bg
Телефон: +359 887338833
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://uft-plovdiv.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16063
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/221414
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/221414
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на Университет по хранителни технологии

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Дейностите, предмет  на  възлагане,  се  изразяват  в  доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар за обекти-сгради собственост на УХТ находящи се в гр. Пловдив и една в землището на язовир „Батак“, местност „Дъното“. Предметът на обществена поръчка е доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 690 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив,

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния

пазар за обекти-сгради собственост на УХТ находящи се в гр. Пловдив и една в землището на язовир „Батак“,

местност „Дъното“. Предметът на обществена поръчка е доставка на приблизително 1380 MWh електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 690 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възложителят предвижда подновяване на договора, включващо повторение на доставките за същия срок, обем и

прогнозна стойност, във връзка с което на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП прогнозната стойност на обществената

поръчка, с включено предвиденото подновяване, е в размер на 1 380 000,00 (един милион триста и осемдесет хиляди) лева без ДДС.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

- Участникът да притежава валидна лицензия, издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издадена от КЕВР, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от Закона за енергетиката, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Документи за доказване:

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (В Част ІV, Раздел А се попълва следната информация: титуляр, № и срок на лицензията)

За доказване изпълнението на поставеното изискване, преди сключване на договор или при изискване от страна на възложителя в хода на процедурата, се представя копие на валидни лицензи за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „Kоординатор на стандартна балансираща група“, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълването на ЕЕДОП.

- Участникът да е регистриран в регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи на интернет страницата на ЕСО ЕАД със статус „активен“.

Документи за доказване:

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (В Част ІV, Раздел А се попълва следната информация: идентификационен номер/EIC код)

За доказване изпълнението на поставеното изискване, преди сключване на договор или при изискване от страна на възложителя в хода на процедурата, се представя документ, удостоверяващ изисканата регистрация, доказваща правото за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълването на ЕЕДОП.

Посочените по-горе документи, с които се доказва годността за упражняване на професионална дейност на участника, определен за изпълнител, както и удостоверение от съответните мрежови оператори за сключен договор по смисъла на чл. 11, т. 13 и чл. 23 от ПТЕЕ се представят преди сключване на договора за обществената поръчка.

Ако определеният изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително валиден/и лиценз/и, издаден/и от КЕВР и ЕСО ЕАД, доказващи правото за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група или аналогичен/ни документ/и от друг компетентен орган, във връзка с разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ и чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални възможности.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно

разписани в проекта на договора.

Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на

3% (три на сто) от стойността на му без ДДС.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/08/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/08/2022
Местно време: 17:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Три месеца преди датата на изтичане срока на договора, сключен по настоящата обществена поръчка.

VI.3)Допълнителна информация:

1. Основания за отстраняване:

1.1. Прилагат се основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 - 5 от ЗОП възникнали преди

или по време на процедурата, както и съобразно чл. 57 от ЗОП.

1.2. Прилагат се специфични национални основания за отстраняване, които са подробно описани в Условия и

указания към документацията за обществената поръчка и включват:

- Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен

режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС

- Ограничения след освобождаване от висша публична длъжност по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ

- Нарушения в областта на трудовото право по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ и/или чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63,

ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от КТ, или аналогични нарушения, установени с акт на компетентен орган, съгласно

законодателството на държавата, в която участникът е установен

- Престъпления против финансовата и данъчната системи, собствеността и стопанството по чл. 194 – 208, чл. 213 а –

217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 255а, чл. 256 - 260 от НК или за аналогични престъпления, извършени в друга държава

членка или трета страна

- Свързаност между участници по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на ЗППЦК

1.3. От процедурата ще бъде отстранен всеки стопански субект, за когото се установи наличие на едно или повече

от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

2. Деклариране и доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор:

При подаване на документите за участие в процедурата липсата на основания за отстраняване и съответствието с

критериите за подбор се декларира чрез ЕЕДОП. Документи за доказване се предоставят преди сключване на

договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП т.е. при изискване от страна на

възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Няма да бъдат изисквани

документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат

осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

При разглеждане на офертите ще се прилага чл. 104 ал. 2 от ЗОП. Действията на комисията при разглеждане на

офертите са съгласно Глава пета, Раздел VІІІ, и чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/07/2022