Servizi - 389343-2022

18/07/2022    S136

Polonia-Tomaszów Mazowiecki: Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi

2022/S 136-389343

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Jana Pawła II 35
Città: Tomaszów Mazowiecki
Codice NUTS: PL Polska
Codice postale: 97-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: Monika Zajda
E-mail: zamowienia@tcz.com.pl
Tel.: +48 447257230
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://szpitalwtomaszowie.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://szpitalwtomaszowie.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Indirizzo postale: Jana Pawła II 35
Città: Tomaszów Mazowiecki
Codice postale: 97-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: Monika Zajda
Tel.: +44 7257230
E-mail: zamowienia@tcz.com.pl
Codice NUTS: PL712 Łódzki
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://szpitalwtomaszowie.pl
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
I.5)Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Numero di riferimento: ZP/44/Sp./2022
II.1.2)Codice CPV principale
90520000 Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 A do SWZ – Formularz Asortymentowo – Cenowy.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90524200 Servizi di smaltimento di rifiuti ospedalieri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Luogo principale di esecuzione:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Miejsce realizacji:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35,

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Niska 14 (docelowo),

Podstacja Pogotowia Ratunkowego – Koluszki,

Podstacja Pogotowia Ratunkowego – Tuszyn,

Podstacja Pogotowia Ratunkowego – Kurowice

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej polegające na posiadaniu:

a) w zakresie prowadzenia przetwarzania odpadów medycznych – zezwolenia na przetwarzanie odpadów

wydane, w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów;

b) w zakresie transportu odpadów medycznych – dokumentu potwierdzającego posiadanie numeru

rejestrowego w rejestrze BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i

gospodarujących odpadami;

c) w zakresie utylizacji odpadów medycznych – zezwolenia na prowadzenie instalacji do termicznego

przekształcania odpadów medycznych.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w

postępowaniu

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował instalacją do unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa łódzkiego, bądź na obszarze innego województwa, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż

odległość do miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze tego samego województwa. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

TCZ sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Graniczna 63, pok. 44. Otwarcie ofert następuje poprzez

odszyfrowanie złożonych ofert, przy udziale miniPortalu.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 108 ust. 1 uPzp. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu JEDZ, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy).

Wraz z ofertą wykonawca składa:

formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2 i 2A do SWZ), sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,

JEDZ jako własne oświadczenie wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,

JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej o ile ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – jeśli dotyczy,

pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawca złoży:

zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dokument potwierdzający posiadanie numeru rejestrowego w rejestrze BDO,

zezwolenie na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych,

oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej,

informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. W zakresie składanych dokumentów w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w formacie danych: pdf,.doc, .docx,. Szczegóły składania dokumentów oraz ich

forma zawiera SWZ. Administratorem danych osobowych jest TCZ, (iod@tcz@com.pl)

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: UL. POSTĘPU 17A
Città: WARSZAWA
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). Odwołanie wnosi się:

1)

w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2)

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a)

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1)

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2)

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1)

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2)

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2)

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)

nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b)

opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3)

miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)

nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b)

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postepu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2022