Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata

Servizi - 389343-2022

18/07/2022    S136

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

2022/S 136-389343

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 35
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Zajda
E-mail: zamowienia@tcz.com.pl
Tel.: +48 447257230
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitalwtomaszowie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szpitalwtomaszowie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Jana Pawła II 35
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Zajda
Tel.: +44 7257230
E-mail: zamowienia@tcz.com.pl
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitalwtomaszowie.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Numer referencyjny: ZP/44/Sp./2022
II.1.2)Główny kod CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 A do SWZ – Formularz Asortymentowo – Cenowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90524200 Usługi usuwania odpadów szpitalnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

II.2.4)Opis zamówienia:

Miejsce realizacji:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 35,

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Niska 14 (docelowo),

Podstacja Pogotowia Ratunkowego – Koluszki,

Podstacja Pogotowia Ratunkowego – Tuszyn,

Podstacja Pogotowia Ratunkowego – Kurowice

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej polegające na posiadaniu:

a) w zakresie prowadzenia przetwarzania odpadów medycznych – zezwolenia na przetwarzanie odpadów

wydane, w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania odpadów;

b) w zakresie transportu odpadów medycznych – dokumentu potwierdzającego posiadanie numeru

rejestrowego w rejestrze BDO podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i

gospodarujących odpadami;

c) w zakresie utylizacji odpadów medycznych – zezwolenia na prowadzenie instalacji do termicznego

przekształcania odpadów medycznych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w

postępowaniu

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował instalacją do unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa łódzkiego, bądź na obszarze innego województwa, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż

odległość do miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze tego samego województwa. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

TCZ sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Graniczna 63, pok. 44. Otwarcie ofert następuje poprzez

odszyfrowanie złożonych ofert, przy udziale miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 108 ust. 1 uPzp. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu JEDZ, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy).

Wraz z ofertą wykonawca składa:

formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2 i 2A do SWZ), sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,

JEDZ jako własne oświadczenie wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej,

JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej o ile ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – jeśli dotyczy,

pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwego rejestru, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Na wezwanie zamawiającego wykonawca złoży:

zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dokument potwierdzający posiadanie numeru rejestrowego w rejestrze BDO,

zezwolenie na prowadzenie instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych,

oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej,

informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. W zakresie składanych dokumentów w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w formacie danych: pdf,.doc, .docx,. Szczegóły składania dokumentów oraz ich

forma zawiera SWZ. Administratorem danych osobowych jest TCZ, (iod@tcz@com.pl)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). Odwołanie wnosi się:

1)

w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2)

w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a)

5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1)

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2)

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1)

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2)

5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1)

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2)

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)

nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b)

opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3)

miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)

nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b)

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2022