Forniture - 393681-2022

20/07/2022    S138

Polonia-Krosno Odrzańskie: Carbone fossile

2022/S 138-393681

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: 44WOG
Indirizzo postale: ul.Słubicka 10
Città: Krosno Odrzańskie
Codice NUTS: PL432 Zielonogórski
Codice postale: 66-600
Paese: Polonia
E-mail: 44wog.zam.publ@ron.mil.pl
Tel.: +48 261672427
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.44wog.wp.mil.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portal.smartpzp.pl/44wog
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA
I.5)Principali settori di attività
Difesa

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa węgla kamiennego - miału oraz koksu opałowego

II.1.2)Codice CPV principale
09111210 Carbone fossile
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego – miału oraz koksu opałowego sortymentach, parametrach jakościowych i ilościach określonych w tabelach nr 1 i 2

Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części:

1) Część I zamówienia

Dostawa węgla kamiennego – miał, do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10

2) Część II zamówienia

Dostawa koksu przemysłowo – opałowego do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10

3) Część III zamówienia

Dostawa koksu przemysłowo – opałowego do 44 WOG Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Słubicka 10

4) Część IV zamówienia

Dostawa koksu przemysłowo – opałowego do Składu Nowogród Bobrzański

5) Część V zamówienia

Dostawa koksu przemysłowo – opałowego do Szklarka – Skład Radnica

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 621 000.00 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa węgla kamiennego - miału do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09111210 Carbone fossile
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL432 Zielonogórski
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa węgla kamiennego – miał, do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 1

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 405 000.00 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 06/09/2022
Fine: 22/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09113000 Coke
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL432 Zielonogórski
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego, do JW 1517 Czerwieńsk ul. Składowa 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 152 000.00 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 06/09/2022
Fine: 22/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do 44 WOG Krosno Odrzańskie 66-600, ul. Słubicka 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
09113000 Coke
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL432 Zielonogórski
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego, do 44 WOG Krosno Odrzańskie 66-600 ul. Słubicka 10 o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 488 300.00 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 06/09/2022
Fine: 22/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do Składu Nowogród Bobrzański o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
09113000 Coke
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL432 Zielonogórski
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego, do Składu Nowogród Bobrzański

o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 480 700.00 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 06/09/2022
Fine: 22/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do Szklarka – Skład Radnica o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2

Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari
09113000 Coke
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL432 Zielonogórski
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa koksu przemysłowo-opałowego, do Szklarka – Skład Radnica

o parametrach jakościowych i ilości określonych w tabeli nr 2

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 95 000.00 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 06/09/2022
Fine: 22/11/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże wykonanie dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw opału w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej dostawy o wartości brutto co najmniej:

1. 245 000 zł dla części I zamówienia

2. 100 000 zł dla części II zamówienia

3. 200 000 zł dla części III zamówienia

4. 325 000 zł dla części IV zamówienia

5. 35 000 zł dla części V zamówienia

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jednorazowa dostawa jest rozumiana jako dostawa dostarczona jednemu odbiorcy lub jako suma dostaw opału wykonanych w ramach jednego zamówienia temu samemu odbiorcy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 11:30
Luogo:

Siedziba Zamawiającego ul. Słubicka 10; 66-600 Krosno Odrzańskie – Sala Przetargowa w łączniku budynku nr 1

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Città: Warszawa
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2022