Siamo lieti di annunciare che la nuova versione del portale TED sarà pubblicata il 29.1.2024 (data indicativa - da confermare!). Ti interessa scoprire quali saranno le nuove funzionalità, i miglioramenti e l'impatto sugli utenti? Leggi il nostro articolo per saperne di più sulle principali novità e nuove funzionalità.

Si stanno verificando alcuni bug che incidono sul modo in cui sono visualizzati gli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, è possibile consultare la nostra pagina dedicata per maggiori informazioni e orientamenti.

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del nostro seminario per riutilizzatori di dati TED, che si terrà il 14 dicembre 2023

Servizi - 394197-2021

03/08/2021    S148

Polonia-Czerwińsk nad Wisłą: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

2021/S 148-394197

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą
Indirizzo postale: ul. Władysława Jagiełły 16
Città: Czerwińsk nad Wisłą
Codice NUTS: PL922 Ciechanowski
Codice postale: 09-150
Paese: Polonia
Persona di contatto: Andrzej Krzemiński
E-mail: zp@czerwinsk.pl
Tel.: +48 242315869
Fax: +48 242315199
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.czerwinsk.pl/
Indirizzo del profilo di committente: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://czerwinsk.bipgmina.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Administracja samorządowa
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

Numero di riferimento: UMiG.II.271.3.AK.2021
II.1.2)Codice CPV principale
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Miasta Gminy Czerwińsk nad Wisłą w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Szczegółowy opis zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwany: „OPZ”, stanowiący integralną część SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL922 Ciechanowski
Luogo principale di esecuzione:

Obszar Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz rekreacyjno - wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie Miasta Gminy Czerwińsk nad Wisłą w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r..

Szczegółowy opis zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwany:„OPZ”, stanowiący integralną część SWZ

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2022
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b, art. 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888);

b. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy w zakresie transportu odpadów;

c. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779), prowadzonego przez właściwego miejscowo Marszałka Województwa, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

d. zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779), w tym w szczególności art. 232 – w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zbierać odpady komunalne, prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi, w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi, prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie, wynikające z obowiązujących przepisów prawa;

e. umowę/-y z instalacją/-ami komunalną/-ymi na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a. wykonał usługę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych wykonaną w sposób ciągły, przez okres minimum 6 miesięcy o łącznej masie minimum 100 Mg,

b. dysponuje bazą magazynowo–transportową spełniającą wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),

c. dysponuje pojazdami do odbierania odpadów komunalnych, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, tj.:

— co najmniej 2 szt. (dwie sztuki) pojazdów do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 szt. (dwie sztuki) pojazdów dostosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej – min. 1 szt. (jedna sztuka).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy i warunki zmiany umowy zawarto w SWZ

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/10/2021
Ora locale: 09:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 27/01/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/10/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:

Urząd Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
29/07/2021