Servizi - 39699-2021

26/01/2021    S17

Cechia-Praga: Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

2021/S 017-039699

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ČR - Technologická agentura České republiky
Numero di identificazione nazionale: 72050365
Indirizzo postale: Evropská 1692/37
Città: Praha 6
Codice NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Codice postale: 160 00
Paese: Cechia
Persona di contatto: Ivana Kohoutová
E-mail: dodatecne.informace.beta@tacr.cz
Tel.: +420 234611111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.tacr.cz
Indirizzo del profilo di committente: http://www.tacr.cz
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Poskytování podpory projektům aplikovaného výzkumu a inovací

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR

II.1.2)Codice CPV principale
73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDMZV930 s názvem „Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 22 977 500.00 CZK
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Hlavní cíle projektu

Cílem projektu je získat kvalifikované podklady pro strategické rozhodování státní správy v oblasti zahraniční politiky státu a pro aktualizaci koncepčních dokumentů s využitím společného konceptuálního rámce. Cílem realizace projektu je skupina výstupů z jednotlivých dílčích minitendrů, zaměřených na kvalitativní výzkum zahraniční politiky ČR v souladu s Koncepcí výzkumu MZV (2017 - 2021) ve dvou rovinách: 1.Vzhledem k směrům, cílům, rámcovým tématům a dalším otázkám reflektujícím kontext, podobu a zaměření vztahů s jednotlivými státy nebo regiony, popřípadě zájmy ČR v multilaterálních uskupeních a fórech, které vůči těmto zemím a regionům formulují společné postoje a politiky. 2. Vzhledem k prioritním průřezovým oblastem, které kontext, podobu a zaměření bilaterálních a multilaterálních relací ovlivňují a které jsou určující pro formulaci zahraničněpolitických zájmů ČR. Projekt by měl mít globální záběr s ambicí zahrnout relevantní teritoria a průřezové oblasti podle Koncepce zahraniční politiky ČR a Koncepce výzkumu MZV. Hlavním výstupem projektu bude výzkumná zpráva, která promítne výsledky teritoriálně a věcně zaměřených dílčích projektů (minitendrů) do společného konceptuálního rámce.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 019-041925
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/10/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Vysoká škola ekonomická v Praze
Numero di identificazione nazionale: 61384399
Indirizzo postale: Náměstí Winstona Churchilla 1938/4
Città: Praha 3
Codice NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Codice postale: 130 00
Paese: Cechia
E-mail: info@vse.cz
Tel.: +420 224095111
Indirizzo Internet: https://www.vse.cz/
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 22 977 500.00 CZK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 278 550.00 CZK
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 2
Denominazione:

Německo a Střední Evropa v české zahraniční politice: nové výzvy po pandemii

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
02/10/2020
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.
Numero di identificazione nazionale: 65999533
Indirizzo postale: Žitná 608/27
Città: Praha 1
Codice NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Codice postale: 110 00
Paese: Cechia
E-mail: info@amo.cz
Tel.: +420 224813460
Indirizzo Internet: http://www.amo.cz/
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 22 977 500.00 CZK
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 181 752.00 CZK
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

U této veřejné zakázky je vyplácena dotace dle zákona č. 130/2002 Sb., zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel uveřejňuje výši skutečně uhrazené dotace v informačním systému CEDR III - Centrálním registru dotací a neuveřejňuje duplicitně dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto výši na svém profilu zadavatele.

Poskytovatel v této veřejné zakázce hradí pouze způsobilé náklady dle zákona č. 130/2002 Sb., formou dotace dle zákona č. 218/2000 Sb.

Z tohoto důvodu jsou údaje v tomto formuláři, které se vztahují k hodnotě DPH, nepodstatné. DPH není pro plátce DPH způsobilým nákladem.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Indirizzo postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Città: Brno
Codice postale: 604 55
Paese: Cechia
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Indirizzo Internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
21/01/2021