Forniture - 397220-2022

22/07/2022    S140

Polonia-Varsavia: Cherosene avio

2022/S 140-397220

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Komenda Główna Straży Granicznej
Numero di identificazione nazionale: 5212921032
Indirizzo postale: ul. Podchorążych 38
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Codice postale: 00-463
Paese: Polonia
Persona di contatto: Komenda Główna Straży Granicznej - Biuro Finansów
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004375
Fax: +48 225005337
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.strazgraniczna.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa paliwa lotniczego do turbinowych silników lotniczych

Numero di riferimento: 45/BF/BL/22
II.1.2)Codice CPV principale
09131000 Cherosene avio
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliwa lotniczego do turbinowych silników lotniczych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, w tym:

− w ramach zamówienia podstawowego 120 m3,

− w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 120 m3.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL214 Krakowski
Luogo principale di esecuzione:

8 Baza Lotnictwa Transportowego, ul. kpt. M. Medweckiego 10, 32-083 Balice - autocysterna.

lub

Stacja kolejowej Kraków-Mydlniki, bocznica 307 - cysterna kolejowa.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę paliwa lotniczego do turbinowych silników lotniczych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, w tym:

− w ramach zamówienia podstawowego 120 m3,

− w ramach zamówienia objętego prawem opcji do 120 m3.

Paliwo musi pochodzić z bieżącej produkcji (tj. z roku realizacji umowy) oraz nie może zawierać komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych, a także nie może zawierać dodatku zapobiegającego krystalizacji wody w paliwie. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe nr 3, wydanie 1 z dnia 21.10.2021 r., podpisane przez Szefa Szefostwa Służby MPS Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w tym m. in. wymagania ogólne zawarte w punkcie 2.1. oraz wymagania szczegółowe określone w tablicy 1 normy obronnej NO-91-A258-2:2018 ”Paliwo do turbinowych silników lotniczych kod NATO F-34” z uwzględnieniem zmiany do Normy Obronnej NO-91-A258-2:2018/A1:2021 lub równoważne. Wymagana jest również „Deklaracja zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa” - tryb I, zgodna z przepisami wykonawczymi wynikającymi z ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 114 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia wówczas Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców (o ile są już znani) (art. 462 ust. 2 ustawy Pzp). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie umożliwiającym realizację dostawy paliwa stanowiącej przedmiot zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.):

− na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi - jeżeli Wykonawca nie jest producentem (wytwórcą) paliw ciekłych,

lub

− na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych albo obrotu paliwami ciekłymi - jeżeli Wykonawca jest producentem (wytwórcą) paliw ciekłych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi (muszą) spełniać Ten (Ci) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który (którzy) będą realizować część zamówienia wymagającą posiadania ww. uprawnień. Ocena spełnienia powyższych wymagań zostanie dokonana zgodnie z formułą

spełnia/nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/12/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na zasadach określonych w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 20.000,00 zł.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie umożliwiającym realizację dostawy paliwa stanowiącej przedmiot zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.):

− na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi - jeżeli Wykonawca nie jest producentem (wytwórcą) paliw ciekłych,

lub

− na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych albo obrotu paliwami ciekłymi - jeżeli Wykonawca jest producentem (wytwórcą) paliw ciekłych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi (muszą) spełniać Ten (Ci) z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który (którzy) będą realizować część zamówienia wymagającą posiadania ww. uprawnień. Ocena spełnienia powyższych wymagań zostanie dokonana zgodnie z formułą

spełnia/nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 16/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Polska, Warszawa, ul. Podchorążych 38. Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na Platformie SmartPZP - http://portal.smartpzp.pl/kgsg.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że: 1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, takich jak: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VIII pkt 1 SWZ, tj. koncesji wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) - na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi - jeżeli Wykonawca nie jest producentem (wytwórcą) paliw ciekłych lub na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych albo obrotu paliwami ciekłymi - jeżeli Wykonawca jest producentem (wytwórcą) paliw ciekłych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP wówczas składa dokumenty zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. Forma składanych przez Wykonawcę dokumentów musi być zgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1);

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022