Forniture - 397419-2022

22/07/2022    S140

Polonia-Środa Wielkopolska: Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

2022/S 140-397419

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Środa Wielkopolska
Numero di identificazione nazionale: 7861636737
Indirizzo postale: ul. Daszyńskiego 5
Città: Środa Wielkopolska
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 63-000
Paese: Polonia
Persona di contatto: Dominika Błażejak
E-mail: przetargi@enmedia.org.pl
Tel.: +48 616247468
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023”

Numero di riferimento: IiZ.271.12.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi: 2 312 650 kWh (zamówienie planowane).

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Środa Wielkopolska

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi: 2 312 650 kWh (zamówienie planowane).

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 1 do SWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest: Enea S.A.

5. Wymagania (obowiązki) stawiane wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

6. Obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą PGE Obrót S.A. energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 SWZ zawarta jest na czas określony do 31.12.2022 i nie wymaga wypowiedzenia.

7. W Załączniku nr 1 SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.

8. W toku realizacji umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej w zakresie: zwiększenia do 10%, zmniejszenia do 10% w wysokości 231 265 kWh, względem zużycia energii elektrycznej wskazanej w 1 powyżej. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy. Zakres i zasady dokonania tych zmian został określony w pkt 4.8 SWZ

9. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do SWZ) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w umowie następować będą na pisemne zgłoszenie zamawiającego do wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.

10. Zamawiający przekaże wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

11. Zamawiający zawrze jedną umowę na sprzedaż energii elektrycznej w wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający stawia minimalne warunki jakie winien spełnić wykonawca, do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakościowym:

wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiada wiedzę i doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej dwóch dostaw energii elektrycznej u dwóch różnych odbiorców/zamawiających, gdzie wielkość roczna każdej z nich nie była niższa niż: 600 000 kWh w okresie 12 miesięcy.

Wykazana przez wykonawcę dostawa może być świadczeniem okresowym lub ciągłym, która spełnia powyższy warunek, a dostawa wykonywana jest nadal. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełnić wymogi określone przez zamawiającego w warunku w pkt 6.1.4 SWZ.

Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Warunki realizacji umowy zostały zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ.

2. Zmiany postanowień zawartej umowy zawarte zostały w § 8 projektowanych postanowień umowy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/08/2022
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 23/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/08/2022
Ora locale: 11:15
Luogo:

Otwarcie nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/sroda_wlkp

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Komisja przetargowa powołana Zamawiającego. Otwarcie nastąpi po uprzednim odszyfrowaniu ofert złożonych za pośrednictwem platformy zakupowej. Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

II-III kwartał 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1.W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8-10) ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza sie wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

2.Zamawiający zgodnie z art. 139 Pzp, przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3 .Informacja o wykonawcach, podwykonawcach i udostępnianiu zasobów znajduje się w rozdziale 8 SWZ

4. Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych, innych dokumentach, dokumentach, jakie należy złożyć wraz z ofertą znajduje się w rozdziale 9 SWZ. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków. Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Informacja o dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne znajduje się w rozdziale 9 ust. 9.2 SWZ

6. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacja o wymaganiach technicznych oraz organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej – szczegółowy opis zawarty jest w rozdziale 10 SWZ.

7.Wykonawca, dołącza do oferty oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, na formularzu JEDZ oraz oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k rozporządzenia nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zaleca się, aby skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 4, 4A i 4B do SWZ. Oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp sporządza odrębnie:

7.1. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

7.2. podwykonawcy wskazani przez wykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,

- przedmiotowe oświadczenie składa wykonawca wraz z ofertą. Informacja dotycząca wypełnienia oświadczenia JEDZ znajduje się w rozdziale 13 Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz

8. Informacja o ochronie danych osobowych zawarta jest w rozdziale 35 SWZ.

9.W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.UE. Te same zasady zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

3.1. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu,

3.2. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy,

4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 5.1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6. wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Pełna treść środków ochrony prawnej zawarta jest w SWZ w Rozdziale 33 oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2022