Un bug sta incidendo sulla visualizzazione degli URL negli avvisi dei formulari elettronici. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Nel frattempo, suggeriamo di eliminare la virgola (o qualsiasi altro carattere speciale) che compare alla fine dell'URL. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Forniture - 397464-2022

22/07/2022    S140

Polonia-Jelcz-Laskowice: Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

2022/S 140-397464

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Jelcz-Laskowice
Numero di identificazione nazionale: REGON 931934880
Città: Jelcz-Laskowice
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 55-220
Paese: Polonia
Persona di contatto: Ilona Wróblewska
E-mail: um.zamowienia2@jelcz-laskowice.pl
Tel.: +48 713817148
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Jelcz Laskowice oraz jednostek podległych

Numero di riferimento: RI.271.22.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów gminnych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jelcz Laskowice zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm). 2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rzecz nw. podmiotów: 1) ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY W JELCZU-LASKOWICACH Ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 2) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ul. Świętochowskiego 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 3) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 AL .Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 4) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 ul. Prusa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice 5) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁOSZYCACH ul. Główna 24, 55-220 Miłoszyce 6) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MINKOWICACH OŁAWSKICH ul. Kościelna 20, 55-220 Minkowice Oławskie 7) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WÓJCICACH, ul. Główna 87, Wójcice, 55-220 Jelcz-Laskowice 8) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1, Al. Wolności 42, 55-220 Jelcz-Laskowice, 9) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2, ul. Liliowa 3, 55-220 Jelcz-Laskowice 10) PŁYWALNIA MIEJSKA ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice 3. Wielkość dostawy 1) Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 1 743 863 kWh 2) Łącznie moc umowna: 2 510 KW 3) Dostawa codzienna - całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400V o częstotliwości 50 Hz. 4) Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V i IV grupy przyłączeniowej. 5) Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 6) Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 4. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załącznikach nr 2a oraz 2b do SWZ (Wykaz punktów poboru).

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 362 553.14 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Jelcz-Laskowice

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów gminnych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jelcz Laskowice zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm). 2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rzecz nw. podmiotów: 1) ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY W JELCZU-LASKOWICACH Ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 2) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ul. Świętochowskiego 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 3) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 AL .Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 4) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 ul. Prusa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice 5) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁOSZYCACH ul. Główna 24, 55-220 Miłoszyce 6) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MINKOWICACH OŁAWSKICH ul. Kościelna 20, 55-220 Minkowice Oławskie 7) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WÓJCICACH, ul. Główna 87, Wójcice, 55-220 Jelcz-Laskowice 8) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1, Al. Wolności 42, 55-220 Jelcz-Laskowice, 9) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2, ul. Liliowa 3, 55-220 Jelcz-Laskowice 10) PŁYWALNIA MIEJSKA ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice 3. Wielkość dostawy 1) Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 1 743 863 kWh 2) Łącznie moc umowna: 2 510 KW 3) Dostawa codzienna - całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400V o częstotliwości 50 Hz. 4) Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V i IV grupy przyłączeniowej. 5) Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 6) Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 4. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załącznikach nr 2a oraz 2b do SWZ (Wykaz punktów poboru).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 362 553.14 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) wykaże, że posiada aktualną na okres realizacji przedmiotu zamówienia koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2021.716 z późn. zm.);

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia warunków realizacji umowy oraz projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z tym Zamawiający informuje, że warunki realizacji umowy oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania wskazanej przez Zamawiającego. W związku z tym, wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 23/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/08/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

I. Wróblewska. Otwarcie ofert następuje po odszyfrowaniu ofert na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie podanym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) ustawy oraz wykluczeniach na podstawie innych przepisów prawnych, wykaz podmiotowych środków dowodowych, warunki udziału w postępowaniu, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych itp. - zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawca, który IX ustawy wraz z określeniem sposobu ich wnoszenia. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1). 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2022