Forniture - 397464-2022

22/07/2022    S140

Polonia-Jelcz-Laskowice: Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia

2022/S 140-397464

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Jelcz-Laskowice
Numero di identificazione nazionale: REGON 931934880
Città: Jelcz-Laskowice
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Codice postale: 55-220
Paese: Polonia
Persona di contatto: Ilona Wróblewska
E-mail: um.zamowienia2@jelcz-laskowice.pl
Tel.: +48 713817148
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Jelcz Laskowice oraz jednostek podległych

Numero di riferimento: RI.271.22.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów gminnych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jelcz Laskowice zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm). 2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rzecz nw. podmiotów: 1) ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY W JELCZU-LASKOWICACH Ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 2) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ul. Świętochowskiego 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 3) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 AL .Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 4) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 ul. Prusa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice 5) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁOSZYCACH ul. Główna 24, 55-220 Miłoszyce 6) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MINKOWICACH OŁAWSKICH ul. Kościelna 20, 55-220 Minkowice Oławskie 7) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WÓJCICACH, ul. Główna 87, Wójcice, 55-220 Jelcz-Laskowice 8) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1, Al. Wolności 42, 55-220 Jelcz-Laskowice, 9) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2, ul. Liliowa 3, 55-220 Jelcz-Laskowice 10) PŁYWALNIA MIEJSKA ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice 3. Wielkość dostawy 1) Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 1 743 863 kWh 2) Łącznie moc umowna: 2 510 KW 3) Dostawa codzienna - całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400V o częstotliwości 50 Hz. 4) Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V i IV grupy przyłączeniowej. 5) Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 6) Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 4. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załącznikach nr 2a oraz 2b do SWZ (Wykaz punktów poboru).

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 362 553.14 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL518 Wrocławski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Jelcz-Laskowice

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i obiektów gminnych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jelcz Laskowice zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm). 2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rzecz nw. podmiotów: 1) ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY W JELCZU-LASKOWICACH Ul. Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice 2) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ul. Świętochowskiego 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 3) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 AL .Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice 4) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 ul. Prusa 2, 55-220 Jelcz-Laskowice 5) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁOSZYCACH ul. Główna 24, 55-220 Miłoszyce 6) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MINKOWICACH OŁAWSKICH ul. Kościelna 20, 55-220 Minkowice Oławskie 7) PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WÓJCICACH, ul. Główna 87, Wójcice, 55-220 Jelcz-Laskowice 8) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1, Al. Wolności 42, 55-220 Jelcz-Laskowice, 9) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2, ul. Liliowa 3, 55-220 Jelcz-Laskowice 10) PŁYWALNIA MIEJSKA ul. Basenowa 5, 55-220 Jelcz-Laskowice 3. Wielkość dostawy 1) Szacunkowa ilość dostarczanej energii: 1 743 863 kWh 2) Łącznie moc umowna: 2 510 KW 3) Dostawa codzienna - całodobowa energii elektrycznej o napięciu znamionowym sieci 230/400V o częstotliwości 50 Hz. 4) Obiekty przeznaczone do zasilania należą do V i IV grupy przyłączeniowej. 5) Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 6) Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty. 4. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załącznikach nr 2a oraz 2b do SWZ (Wykaz punktów poboru).

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 362 553.14 PLN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) wykaże, że posiada aktualną na okres realizacji przedmiotu zamówienia koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2021.716 z późn. zm.);

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia warunków realizacji umowy oraz projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z tym Zamawiający informuje, że warunki realizacji umowy oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania wskazanej przez Zamawiającego. W związku z tym, wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 23/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/08/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

I. Wróblewska. Otwarcie ofert następuje po odszyfrowaniu ofert na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie podanym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) ustawy oraz wykluczeniach na podstawie innych przepisów prawnych, wykaz podmiotowych środków dowodowych, warunki udziału w postępowaniu, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych itp. - zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawca, który IX ustawy wraz z określeniem sposobu ich wnoszenia. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1). 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2022