Forniture - 397542-2022

Submission deadline has been amended by:  442338-2022
22/07/2022    S140

Polonia-Dąbrowice: Moduli fotovoltaici solari

2022/S 140-397542

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Dąbrowice
Numero di identificazione nazionale: NIP:7752406079
Indirizzo postale: ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice
Città: Dąbrowice
Codice NUTS: PL712 Łódzki
Codice postale: 99-352
Paese: Polonia
Persona di contatto: Ilona Kruszyńska
E-mail: nieruchomosci@dabrowice.pl
Tel.: +48 242522583
Fax: +48 242522587
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://bip.dabrowice.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://bip.dabrowice.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://bip.dabrowice.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej

Numero di riferimento: ZP.271.02.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09331200 Moduli fotovoltaici solari
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowice, wykonanie w formule "Zaprojektuj i wybuduj". W ramach projektu i wykonawstwa należy ująć zakres prac obejmujących 9 instalacji o mocy i parametrach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09332000 Impianto solare
31434000 Accumulatori al litio
44112410 Ossature per tetti
45231000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
45261215 Lavori di copertura di tetti con pannelli solari
45300000 Lavori di installazione di impianti in edifici
45310000 Lavori di installazione di cablaggi
45315700 Lavori di installazione di stazioni di sezionamento
71314100 Servizi elettrici
71320000 Servizi di ideazione tecnica
71323100 Servizi di progettazione di sistemi elettrici
71334000 Servizi di ingegneria meccanica ed elettrica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL712 Łódzki
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Dąbrowice.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Szczegółowy zakres prac obejmuje, m.in.:

a) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej (po 3 egz.) dla każdej lokalizacji i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz opinii (w tym opinie i uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej) niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji technicznej.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji technicznej zobowiązany jest do przeprowadzenia audytu technicznego dla każdej lokalizacji.

b) przekazanie Zamawiającemu po 2 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej dokumentacji technicznej,

c) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

d) dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

e) dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfiguracja projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

f) dostawę i montaż w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną zestawów instalacji fotowoltaicznych, wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

g) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

h) montaż kompletnego okablowania,

i) montaż zabezpieczeń przepięciowych,

j) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

k) przeprowadzenie pomiarów kontrolnych, prób wydajności instalacji, uruchomienie technologiczne i regulacja instalacji,

l) zastosowanie optymalizatorów mocy,

m) wykonanie instalacji odgromowej (IO) zabezpieczającą wykonane instalacje fotowoltaiczne przed negatywnymi skutkami wyładowań atmosferycznych (jeśli jest możliwość, należy w tym celu rozbudować instalację odgromową),

n) sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w 2 egz.)

o) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi,

p) przekazanie użytkownikowi 1 egzemplarza dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją obsługi i kompletem kart gwarancyjnych,

q) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej ENERGA- OPERATOR S.A. na podstawie wytycznych dostępnych na stronie internetowej zakładu,

r) monitorowanie statusu złożonego zgłoszenia co najmniej do momentu przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie potrzeby – opracowanie poprawek dla złożonych dokumentów zgłoszeniowych),

s) konfiguracja aplikacji systemu nadzoru i monitorowania umożliwiającego zdalny odczyt danych obejmujących, m.in.: ilość wyprodukowanej energii.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Gwarancja na dostawę i montaż zestawów paneli fotowoltaicznych wraz z pełnym osprzętem / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Gwarancja na wady ukryte modułów fotowoltaicznych / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Gwarancja liniowa modułów fotowoltaicznych / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 8
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Wymagania dotyczące wadium zostały szczegółowo opisane w Rozdziale XIII SWZ.

2. Szczegółowy opis kryterium oceny ofert został opisany w Rozdziale XVIII SWZ.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Kopię opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed podpisaniem umowy (polisa potwierdzająca ubezpieczenie może obejmować cały okres realizacji zamówienia lub krótszy, pod warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na który zostanie zawarta umowa).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – wykonał należycie dostawę wraz z montażem co najmniej 7 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej lub maksymalnie dwóch umów, z tym że przynajmniej 3 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznej powinny stanowić zestawy instalacji fotowoltaicznych hybrydowych (tzn. z systemami magazynowania energii). Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 5 do SWZ) polegających na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji fotowoltaicznych wykonanych, w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przed podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:

a) kierownika robót branży konstrukcyjno–budowlanych - min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami w zakresie przedmiotu zamówienia,

b) kierownika budowy branży elektrycznej - min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych lub ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – w zakresie wystarczającym do kierowania robotami dla ww. przedmiotu zamówienia.

c) Instalatora OZE - min. jedną osobę posiadającą certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2022 poz. 1378) lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy PZP oraz postanowień projektu umowy. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/08/2022
Ora locale: 09:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 90 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/08/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 24.08.2022 r. godz. 10:30, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Zamawiające, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto (z podatkiem VAT) wskazanej w ofercie.

2. W rozdziale XXIV SWZ Zamawiający zawarł informacje dotyczące RODO.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o którym mowa w art. 108 ustawy PZP (przesłanki obligatoryjne), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP oraz Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy PZP (przesłanki fakultatywne). Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożonego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD) (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16);

2) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP.

4. Na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;

3) zaświadczenia lub innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem;

5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania;

6) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych art. 108 ust. 1, 2 i 4 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześnie niż 6 m-cy przed jej złożeniem.

5. Zamawiający przewiduje unieważnienie przedmiotowego postępowania w przypadku o którym mowa w art. 257 ustawy PZP.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej określone przepisami działu IX ustawy PZP przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. W niniejszym postępowaniu, odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o której mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2022