Servizi - 398553-2019

23/08/2019    S162

Polonia-Świnna: Servizi di raccolta di rifiuti

2019/S 162-398553

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Świnna
Indirizzo postale: ul. Wspólna 13
Città: Świnna
Codice NUTS: PL225 Bielski
Codice postale: 34-331
Paese: Polonia
Persona di contatto: Kinga Sałamun
E-mail: zamowienia@swinna.pl
Tel.: +48 338638023
Fax: +48 338638532
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.bip.swinna.pl
Indirizzo del profilo di committente: www.swinna.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.bip.swinna.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Świnna w roku 2020 r.

Numero di riferimento: GK.2711.5.2019
II.1.2)Codice CPV principale
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Świnna ich transport oraz zagospodarowanie tych odpadów w roku 2020. Usługi obejmują odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Świnna, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także ich transport do instalacji regionalnej lub instalacji zastępczej do obsługi regionu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SIWZ.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90511300 Servizi di raccolta dell'immondizia
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
34928480 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL225 Bielski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Świnna

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

1) Odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świnna następujących rodzajów odpadów:

a) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

b) papier i tektura,

c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,

d) odpady organiczne: zielone i kuchenne (odbiór tylko z pojemników dostosowanych do mechanicznego odbioru o poj. 120 l), dodatkowo trawy będą odbierane wyłącznie z pojemnika o poj. max do 240 l – będących własnością właściciela nieruchomości, w terminach odpadów organicznych,

e) żużle i popioły z kotłów c.o. (odbierane w kodzie ex 20 01 99),

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (balast),

g) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Częstotliwość odbioru odpadów:

a. segregowane surowce wtórne i zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

b. żużel (popioły) – 1 raz w miesiącu,

c. odpady organiczne: zielone i kuchenne – 1 raz w miesiącu w okresie zimowym, w okresie letnim - 2 razy w miesiącu począwszy od miesiąca maja do miesiąca września,

d. meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, lampy żarowe, halogenowe i świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych, gospodarstwach domowych,

Zużyte opony (max 4 z 1 nieruchomości z samochodów osobowych), 2 razy w roku (w miesiącu kwietniu i październiku),

e. Wywóz w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia kontenerów i pojemników z istniejących cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Świnna.

Miejsce odbioru - odpady odbierane będą spod bram (wyjazdów) wszystkich posesji zamieszkałych i niezamieszkałych. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świnna będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem wywozu odpadów stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Dostęp do niektórych nieruchomości może być utrudniony z uwagi na: niewystarczającą szerokość niektórych dróg dojazdowych do nieruchomości, rodzaj nawierzchni niektórych dróg dojazdowych, ukształtowanie terenu oraz znaczne nachylenie niektórych ulic, dróg dojazdowych. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych, które będzie trzeba odebrać i zagospodarować szacuje się na około 2 600 Mg.

2) Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (domki letniskowe) w pojemnik min. 120 l na odpady biodegradowalne w kolorze brązowym w ilości 1 szt. / nieruchomość. W przypadku, gdy na nieruchomości dokonany jest podział nieruchomości na części i złożone są dwie lub więcej deklaracji na odbiór odpadów, traktuje się je jako oddzielne nieruchomości.

3) Utrzymanie w czystości przystanków MZK, PKS (32 szt) we wszystkich sołectwach na terenie gminy Świnna – 1 raz w tygodniu (piątek) i opróżnianie wszystkich koszy – 32 szt. Jeżeli w czasie wykonywania umowy w piątek będzie dzień wolny od pracy, to usługę należy wykonać dzień wcześniej - w czwartek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:

a) cena - 60 %

b) termin płatności faktury - 20 %

c) aspekty środowiskowe - parametry techniczne sprzętu - 20 %

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; W tym zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada:

— wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Świnna w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w art. 9b-9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia – dokument wymagany przed

Podpisaniem umowy,

— Wykonawca musi być zarejestrowany w BDO tj. bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie transportu odpadów określonych w zamówieniu z 24.1.2018 roku, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24.1.2018 r. – Dz.U. RP z 2019 r., poz. 701). Adres strony internetowej BDO: www.bdo.mos.gov.pl

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN,

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub co najmniej 500 000,00 PLN.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:

a) wykaże, iż w okresie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę lub usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 2 300 Mg. Podane wartości muszą być zrealizowane w jednej usłudze (załącznik nr 4 do SIWZ)

b) Wykonawca składający ofertę w prowadzonym postępowaniu musi wykazać się posiadaniem narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj.:

— co najmniej 2 pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności 12-25m3,

— co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z podnośnikiem bramowym lub hakowym - do odbioru odpadów w kontenerach,

— co najmniej 1 samochód do jazdy w trudnym terenie lub ciągnik z odpowiednią przyczepą, z napędem na 2 osie.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści dokumentów musi wynikać, jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach oraz w jakim okresie, w jaki sposób te zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, zaś w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – z treści dokumentów musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

— w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia brutto, wynikającą z ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/10/2019
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/10/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4,

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

a) Otwarcie nastąpi na zasadach określonych w art. 86 ustawy Pzp.

b) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

III kwartał 2020 r.

VI.3)Informazioni complementari:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca

Zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

1.nie podlegają wykluczeniu

2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu rozdział V punkt 1.2

Podstawy wykluczenia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę /ów w przypadkach, o których mowa w art 24 ust. 1 punkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne)

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach -wybranych przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 punkt 1, 2, 4, 8 Ustawy.

Zamawiający przewidział zastosowanie tzw. procedury odwróconej (art 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp).

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci:

Formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 2 od niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Elektroniczna wersja dokumentu została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.bip.swinna.pl, w zakładce zamówienia publiczne, dotyczącej przedmiotowego zamówienia.Na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia znajduje się instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD. Ponadto Zamawiający informuje, iż formularz JEDZ stanowi załącznik do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówień.

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie tego zamówienia publicznego znajduje się w rozdziale XXII SIWZ.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Karjowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Prezes Karjowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Pzp - Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g ustawy).

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Karjowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/08/2019