Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Servizi - 399978-2018

13/09/2018    S176

Ungheria-Szeged: Servizi di progettazione di sistemi elettrici

2018/S 176-399978

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: NKM Áramhálózati Kft.
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_92590780
Indirizzo postale: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Città: Szeged
Codice NUTS: HU333 Csongrád
Codice postale: 6724
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Dr. Mikle-Baráth Miklós
E-mail: mikle-barath.miklos@nkm.energy
Tel.: +36 62565565
Fax: +36 62568000
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.nkmaramhalozat.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.nkmaramhalozat.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000618852018/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000618852018/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Önálló tervezési munkák

Numero di riferimento: EKR000618852018
II.1.2)Codice CPV principale
71323100 Servizi di progettazione di sistemi elettrici
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Keretmegállapodás az NKM Áramhálózati Kft. tulajdonában lévő közép- és kisfeszültségű villamos energia elosztóhálózataival kapcsolatos önálló tervezési munkák tárgyában

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 600 000 000.00 HUF
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
71323100 Servizi di progettazione di sistemi elettrici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU33 Dél-Alföld
Luogo principale di esecuzione:

Ajánlatkérő szolgáltatási területe

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Villamos közcélú 20 kV-os szabadvezeték építés, KÖF földkábel létesítés, transzformátorállomás létesítés, 0,4 kV-os szabadvezeték építés, KIF (kisfeszültségű) földkábel és a hozzá tartozó elosztószekrények létesítése, csatlakozó és mérőhely létesítéshez kapcsolódó kiviteli tervezési és engedélyezési feladatok elvégzése.

Üzemeltetési beadványterv készítés és egyéb hálózat felméréssel kapcsolatos tervezési tevékenység.

20 kV-os szabadvezeték és oszloptranszformátor állomás építés bontás tervezése:

Szabadvezeték építés: 300 km

Szabadvezeték bontás: 150 km

OTR (oszloptranszformátor) állomás építés: 650 db

Minimum 1 TMOK (távműködtethető oszlopkapcsoló) létesítés, áthelyezés vagy bontás tervezése, minimum 1 OK létesítés, áthelyezés vagy bontás: 500 db

Vezeték terítést és beszabályozást igénylő tervezési munka: 600 db

Lehetőség szerint KÖF (középfeszültség) FAM-mal (feszültség alatti munka) megvalósítható tervezési munkák: 400 db

10, 20 kV- os kábel hálózat:

— Transzformátor állomásokat összekötő kábel létesítés, bontás tervezése

KÖF kábel létesítése: 150 km

KÖF kábel bontása: 100 km

BHTR (betonházas transzformátor), ÉHTR (épített házas transzformátor):

— 1 vagy ennél több állomás létesítése, bontása: 250 db

KIF szabadvezeték és kábel:

KIF kábel létesítése: 150 km

KIF szabadvezeték létesítése: 500 km

KIF bontás: 100 km

— Kapcsolódik a KÖF munkához vagy Önálló KIF munkákhoz

Fogyasztói csatlakozó: 2500 db

Az itt felsorolt mennyiségek tájékoztató jellegűek a fogyasztói igények függvényében változhatnak.

A keretmegállapodás keretösszege 2 600 000 000,- HUF, amely keretében a várhatóan egyidejűleg végzett egyedi munkák becsült értéke: 7 000 000 Ft.

Részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5) Értékelési szempontok folytatása a karakterkorlátra tekintettel:

2.1. értékelési részszempont vonatkozásában szerkesztő: Közcélú villamosenergia-elosztó hálózatok kiviteli terveinek készítésében (releváns kivititeli tervek: KÖF szabadvezeték, KÖF kábel, oszlopos vagy házas szerkezetű KÖF/KIF transzformátorállomás, KIF szabadvezeték, KIF kábel) legalább két év szerkesztői gyakorlattal kell rendelkeznie, és legalább 5 db kiviteli terv elkészítésében szerkesztőként részt kellett vennie.

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és egyidejűleg 4 db közbeszerzési eljárást indít a különböző típusú tervezési és kivitelezési munkák megvalósítása és keretmegállapodás megkötése céljából. Az egy típusú munkák további részekre osztása gazdaságilag nem lenne észszerű, mivel a jelen elj. egynemű munkákra vonatkozik, amelyek szoros egységet képeznek, adott munkák körében egymástól komplexitásuk okán nem elválasztható, így a részekre bontásnak a 2.részben lesz jelentősége, ahol konkrét munkák elvégzése merül fel.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 2. Szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek / Ponderazione: 50
Criterio di qualità - Nome: 2.1. szerkesztők száma (min. 0 - max. 2 fő) / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: 2.2. M.2. pont szerinti alkalmassági követelményen felüli M.2. pont szerinti követelménynek megfelelő tervezők száma (min. 0 - max. 1 fő) / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 50
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 600 000 000.00 HUF
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

A) Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2), 63. § (1) bek.-eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Kbt. 74. § (1) bek.a) és b)pontjai irányadók.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt.67. § (1) bek. alapján AT - vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.)II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.

Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7.§ alapján kell kitölteni.

Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek., EKR rendelet 10. § (3) bek. irányadó.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt.67.§(4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2), 63. § (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT a Kr.8-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó.

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bek.re, 13. §-ra.

NY.1.)

AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is irányadók.

NY.1) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik(Kbt.65.§(1)bek.c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§(1)bek).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bek.re, 13. §-ra.

P.1) A Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló vmennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.

„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti

Ajánlatkérő a megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.

P.2) A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő (közös AT esetén bármelyik közös AT) csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az Ajánlattevő a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közép- és kisfeszültségű villamos energia elosztóhálózattal kapcsolatos tervezési munka) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri v meghaladja az 5 000 000,- Ft-ot.

P.3) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re, a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. (11) bek-ben foglaltakra.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (közép- és kisfeszültségű villamos energia elosztóhálózattal kapcsolatos tervezési munka) szerinti nettó árbevétele az 5 000 000,- Ft-ot.

A P.3) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1) és P.2) alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 12. § (2) bek.re, 13. §-ra.

M.1) A Kr.21.(3) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciák (továbbiakban: ref) ismertetését.

A ref.-át a Kr. 22. § (1)-(2), (5) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

— szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),

— szolgáltatás megrendelés tárgya (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),

— teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont)

— az ellenszolgáltatás összege

— valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2.) A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével, (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);

b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül, év/hónap pontossággal, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben a c) pont szerinti iratot nem kell csatolni. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.

A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

M.3) A Kr. 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez a rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását. A leírásban ajánlattevő jelölje meg az eszköz rendelkezésre állásának módját (tulajdon, bérlet, lízing, stb.) és csatolja a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot (eszköznyilvántartó lap, számla, bérleti szerződés, stb.).

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

III.1.3) igazolási mód folyt.:

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett összesen min. nettó 5 M HUF értékű közép- és kisfeszültségű villamos energia elosztóhálózattal kapcsolatos tervezési munka tárgyú referenciával

AK a Kr. 22. § (3a) bek. alapján jár el, mivel a mennyiségi meghatározással korlátozná a versenyt.

A referenciamunka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a referenciamunka átadás-átvétellel történő lezárására a felhívás feladását megelőző 36 hónapon belül sor került.

M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik min. 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. fejezet 2. rész 22. pontja szerinti (EN-VI) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;

M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel:

M.3.1. min. 1 db min. A/1 plotterrel

M.3.2. min. 1 db tervező, vagy EOV koordinátakezelő szoftverrel (jogtiszta licence-szel), amely képes DXF formátumot előállítani

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Késedelmi/hibás teljesítési/meghiúsulási kötbér, jótállás, szavatosság: szerződés szerint

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1),(5)-(6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., AK előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF

A részletek a közbesz. dok.-ban.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 40
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/10/2018
Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/10/2018
Ora locale: 16:00
Luogo:

Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módszere: 1. - ár: fordított arányosítás, 2. pontozás 2.1 0 szerkesztő 0 pont, 1 szerkesztő 5 pont, 2 vagy a feletti szerkesztő 10 pont., 2.2 0 tervező 0 pont, 1 vagy a feletti tervező 10 pont. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni,

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás másolati példánya

— ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő nyil,

— Az ajánlattevőknek az EKR Rendelet 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról,

— Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)

— nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is)

— értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyíl,

— közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat,

— adatkezelési nyilatkozat.

3. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

4. A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

5. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. évi 15 millió Ft/év és min. 3 millió Ft/káresemény mértékű tervezési fel.biz-i szerződés meglétét írja elő.

6. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.

7. FAKSZT: dr. Pete Judit (lajstromszám: 00353), Dr. Pál Attila (lajstromszám: 00089).

8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontját.

9. Jelen eljárás a Kbt. 105. § (2) bek. c) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul a 307/2015. (X.27.) Korm. rend. 18. § szabályainak alkalmazása mellett

10. Az ajánlatkérő az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumot jelöli meg.

11. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése].

12. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKR Rendelet 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.

13. Az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása az EKR Rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet.

14. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKR Rendelet 13. §-a alapján vizsgálja.

15. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. Ajánlatkérő e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR Rendelet alkalmazására.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
11/09/2018