Forniture - 401542-2022

22/07/2022    S140

Bulgaria-Sliven: Elettricità

2022/S 140-401542

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: VODOSNABDYaVANE I KANALIZATsIYa - SLIVEN OOD
Numero di identificazione nazionale: 829053806
Indirizzo postale: ul. 6-TI SEPTEMVRI No..27
Città: gr. Sliven
Codice NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Codice postale: 8800
Paese: Bulgaria
Persona di contatto: Boryana Stoyanova Valcheva
E-mail: bori_valcheva@abv.bg
Tel.: +359 44623465
Fax: +359 44623413
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://vik.sliven.net/
Indirizzo del profilo di committente: https://app.eop.bg/buyer/31248
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.eop.bg/today/222271
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.eop.bg/today/222271
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен

II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Доставка чрез покупка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, за период от 12 месеца.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 747 841.00 BGN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Luogo principale di esecuzione:

Обекти на територията на Област Сливен

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Доставка чрез покупка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, подробно описани в Техническата спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, за период от 12 месеца.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 747 841.00 BGN
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Всеки участник трябва да притежава права за търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката /ЗЕ/.

За доказване на съответствието по т. 1 на съответното място в Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ участниците следва да представят информация за притежавана лицензия с обхват "Търговия с електрическа енергия", с включени в същата права и задължения, свързани с дейността "координатор на балансираща група", издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

2. Участникът да е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус "активен", а за чуждестранните лица - в аналогични регистри, съобразно законодателството на държавата, в която са установени.

Съответствието по т. 2 участникът декларира, попълвайки Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 1 на ЕЕДОП. Ако доказателствата се съдържат в публичен безплатен регистър, в ЕЕДОП следва да се посочи препратка към същия.

На етап сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи:

- заверено копие на валиден лиценз за дейността "търговия с електрическа енергия", включително за дейността "координатор на стандартна балансираща група" в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от КЕВР.

- актуална информация относно регистрацията си в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус "активен", за чуждестранни лица - актуална информация относно съответната регистрация.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Не се изисква.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. Участникът да има изпълнени дейности с предмет и обем - сходни или идентични с предмета на настоящата поръчка, за последните три календарни години, считано от датата на подаване на офертата (чл. 63, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП). Като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка Възложителят приема изпълнението на дейности за доставка на нетна активна електрическа енергия.

2. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

1. "Изпълнена" е тази дейност, която е извършена в рамките на заложения от Възложителя период, независимо от датата на възлагането.

За доказване на съответствието по т. 1 участниците следва да представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка. Доставките следва да са изпълнени през последните три календарни години, считано от датата на подаване на офертата.

Под обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.

2. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Участникът декларира съответствието с критерия за подбор в част IV, буква Г от ЕЕДОП.

При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва с копие на валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001 в актуална версия или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката (търговия се електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група), издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за оригуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че прилаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Документите по чл. 64, ал. 1 от ЗОП се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а се декларират в ЕЕДОП - на етап подаване на оферта.

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяка българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), ППЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществена поръчка. За участниците да не са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и приложимите към настоящата процедура основания по чл. 107 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗОП, в уверение на това, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Участникът, избран за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от прогнозната стойност на обществената поръчка в лева без ДДС, в една от следните форми:

1. Парична сума;

2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение се представя преди сключване на договора.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Финансиране на поръчката - със собствени средства. Възложителят заплаща действително изразходваната активна електрическа енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки, по цена предложена от Участника, ежемесечно, в лева, по банков път, по сметка на Изпълнителя, в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на получаване на издадена оригинална фактура от Изпълнителя.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2022
Ora locale: 23:59
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Bulgaro
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/08/2022
Ora locale: 14:00
Luogo:

В системата

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Продължение на Раздел III.1.4: Отстранява се от участие участник, който не е попълнил Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, по Образец.

Декларацията се представя при подаване на офертите от всеки един от участниците в процедурата и преди сключване на договор - от избрания за изпълнител участник.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Комисия за защита на конкуренцията
Indirizzo postale: бул. Витоша № 18
Città: София
Codice postale: 1000
Paese: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Tel.: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Indirizzo Internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022