Forniture - 401550-2022

22/07/2022    S140

Ungheria-Budapest: Gas naturale

2022/S 140-401550

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: 10898824244
Indirizzo postale: Váci Út 182.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU Magyarország
Codice postale: 1138
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Korossy Emese
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Tel.: +36 14652572
Fax: +36 14652945
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.vizmuvek.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.vizmuvek.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001023772022/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001023772022/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Földgáz energia beszerzése 2022-23 gázévre

Numero di riferimento: EKR001023772022
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Földgáz energia teljes ellátás alapú beszerzése 2022-23 gázévre

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként teljes ellátás alapú szerződés keretében történő földgáz energia adásvételére, a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti telephelyek részére, 2022. október 01-től 2023. október 1-ig terjedő időszakra kíván szerződést kötni.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09123000 Gas naturale
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU120 Pest
Luogo principale di esecuzione:

A Fővárosi Vízművek Zrt. Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglalt telephelyei.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként teljes ellátás alapú szerződés keretében történő földgáz energia adásvételére, a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti telephelyek részére, 2022. október 01-től 2023. október 1-ig terjedő időszakra kíván szerződést kötni.

A szerződött földgáz energia alapmennyisége 1 évre: 1 106 731 m3

A Szerződött Földgáz Mennyiség megengedett (pótdíjmentes) eltérése: + 30 %.

A Fővárosi Vízművek Zrt. fogyasztási helyeinek száma összesen: 6 db.

További részletezés a KD részét képező Műszaki leírásban.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/10/2022
Fine: 01/10/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

A Szerződött Földgáz Mennyiség megengedett (pótdíjmentes) eltérése: + 30 %.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Kizáró okok:

K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

K/1-K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.

A Kbt. 62. § (1) bek. c), h) és j) pontjai szerinti kizáró okok tekintetében AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. § (1a), (1b) bek.-eiben foglaltakra.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ajánlatkérő egyik részben sem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Igazolási mód:

AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben, valamint a Kbt. 65. § (6) és (11) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.

AT-k a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.

Amennyiben az AT - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel az AT a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a jelen közbeszerzés tárgyában (teljes ellátás alapú földgáz energia értékesítése) teljesített szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1a) bek. alapján AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.

Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);

- referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;

- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);

- a szerződést teljesítő fél megjelölése ((cég)név, székhely);

- a referencia tárgyának (a szállított áru: teljes ellátás alapú földgáz energia értékesítése) ismertetése;

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év - hónap - napban megadva);

- a teljes ellátás alapú földgáz energia értékesítésének mennyisége (m3/év mértékegységben kifejezve);

- arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt.

Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, AK Kbt. 69. § (4), illetve (6) bek. szerinti felhívására a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.

Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szállításokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szállításra vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M.1. Alkalmas az AT (közös AT-k), amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen legalább 1 db, legalább 750 000 m3/év mennyiségű, a közbeszerzés tárgya szerinti áru (teljes ellátás alapú földgáz energia értékesítése) szállításáról szóló, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciamunkával.

Az ajánlati felhívás feladásának időpontja tekintetében a TED-en megjelent felhívás VI.5) pontjában rögzített időpont az irányadó.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Késedelmi és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

AK előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. Elszámolás módja: minden hónapban az ÁFA törvény 58. § szerinti időszakos elszámolású számla kibocsátásával. Elszámolások havi részszámlázása: havi egy elszámoló számlában történik. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláit AK a számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK-k az árubeszerzés ellenértékét saját forrásból teljesítik. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (5) - (6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR rendelet 8/A. §-a értelmében közös ajánlattétel esetén a nyertes AT-k kötelesek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában tájékoztatni az AK-t a szerződéses ellenszolgáltatásból történő részesedésük tervezett értékéről.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/08/2022
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/08/2022
Ora locale: 14:00
Luogo:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bek., valamint - üzemzavar esetén - 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellegét és gazdaságilag és szakmailag észszerűtlennek ítéli meg a beszerzés tárgyának keretében beszerzendő áruk elválasztását egymástól.

1. Rövidítések:

AK-ajánlatkérő

AT-ajánlattevő

AV-alvállalkozó

KD-Közbeszerzési Dokumentumok

ref-referencia

KH- Közbeszerzési Hatóság

EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

Kbt. - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

Ptk. - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/).

4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

5. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.

6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.

8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.

9. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

10. Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5) bek., 74. § (3) bek. és 307/2015.(X.27.) Kr. 5. §

11. A III.1.3) M.1. pontok szerinti feltétel és az előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

12. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.

13. Értékelési szempont: a legalacsonyabb ár (Kbt. 76. § (2) bek. a) pont), amelynek indoka: AK-k igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

AK az ajánlatokat a felolvasólapon megadott, a szerződött mennyiségre vonatkozó egyösszegű ajánlati ár (Összesített ajánlati ár (HUF)) alapján értékeli. Az ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) - a KD-ban rögzítetteknek megfelelően - nettó értékben kell megadni és értelmezni. Az egyösszegű ajánlati ár az AK által megadott mennyiség és az AT által meghatározott egységár szorzata.

14. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy AT csatolja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott - az ajánlattétel időpontjában hatályos - földgáz energia kereskedelemre vonatkozó engedélyének másolatát.

15. AK a Kbt.75. § (6) bek.-re tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

16. AK felhívja a figyelmet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendeletben (2022. április 8.) és különösen a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltakra. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

17. A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap - a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban - 30 napként értendő.

18. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) - jogszabályban rögzített esetek kivételével - nincsen lehetőség, és az így benyújtott ajánlat - a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján - érvénytelen!

19. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.

20. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.

21. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Dr. Korossy Emese, 00084

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/07/2022