Forniture - 401596-2022

22/07/2022    S140

Ungheria-Baja: Elettricità

2022/S 140-401596

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság
Numero di identificazione nazionale: 11028093203
Indirizzo postale: Mártonszállási Út 81 2335/2
Città: Baja
Codice NUTS: HU331 Bács-Kiskun
Codice postale: 6500
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Derekas László Péter
E-mail: igazgato@bajaviz.hu
Tel.: +36 79426991
Fax: +36 79426991
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bajaviz.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001045822022/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001045822022/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Villamos energia beszerzése 2023-2025

Numero di riferimento: EKR001045822022
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Villamos energia beszerzése 2023.01.01.-2025.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU331 Bács-Kiskun
Luogo principale di esecuzione:

Baja, Ajánatkérő a műszaki leírásban megjelölt fogyasztási helyei

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Bajavíz Kft. részére villamos energia szállítása 2023.01.01. - 2025.12.31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú villamosenergia kereskedelmi szerződés keretében.

Éves szerződött mennyiség: 6 150 641 kWh

Szerződött mennyiség a teljes időszakra: 18 451 922 kWh

Az ajánlatkérő a fentiekben megadott mennyiségen felül jogosult az alapmennyiség 15 %-ának megfelelő mennyiségű villamos energiát opciós tételként pótdíjmentesen lehívni a felhívás II.2.11. pontjával összhangban.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartama alatt a II.2.4. pontban meghatározott 18 451 922 kWh alapmennyiségen felül

legfeljebb az alapmennyiség 15 %-át kitevő mennyiséggel (2 767 788 kWh) többet fogyasztani (opciós mennyiség). Ezen opciós mennyiség lehívásához nincs szükség Ajánlatkérő kifejezett nyilatkozatára, azt az alapmennyiségen felüli villamos energia elfogyasztásával megrendeltnek kell tekinteni.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Ajánlattevők a felolvasólapon a műszaki leírás 4. pontjában meghatározott Spread mértékét kötelesek megajánlani, nettó EUR/MWh egységárként.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) EKR-ben történő benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá (321/2015. (X. 30.) Korm.Rendelet. 1-16.§). Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16 § szakaszaiban foglaltak megfelelően irányadóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételt.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD IV. részében ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (alfa pont). Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell mutatnia. Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak bemutatása azzal, hogy ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történte.

(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (1) bek. a) pontja és a 22. § (1) és (2) bekezdései szerint)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban legalább 1 db, összesen

legalább 10 000 000 kWh mennyiségű villamos energia értékesítésére vonatkozó szerződéses referenciával.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Ajánlatkérő meghiúsulási és hibás teljesítési kötbért kíván érvényesíteni a szerződéstervezetben meghatározott feltételek alapján.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Ajánlatkérő az áramdíjat havonta, a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően kiállított teljesítési igazolás alapján nyertes ajánlattevő által benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 135.§ (1) és (5) bekezdésében foglaltakra. A számlázás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Az Útmutató I.16. pontjában foglaltak szerint.

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/08/2022
Ora locale: 12:00
Luogo:

EKR

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1) Ajánlattevők az ajánlatot a Kbt. 40.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) köteles benyújtani, amelyben valamennyi eljárási cselekmény előzetes regisztrációhoz kötött. Az EKR rendszer címe: www.ekr.gov.hu.

2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell

- a közbeszerzésnek azon részeiről, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókról. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.

- a Kbt. 66. § (2) szerint az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, amelyen fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét,valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatokat (ajánlati árat).

3) Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, valamint az ahhoz csatolt minden igazolást, dokumentumot és okiratot magyar nyelvű, ajánlattevő által elkészített fordítással együtt kell benyújtani.

4) Amennyiben ajánlattevő papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás során, köteles az EKRbe feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldány vagy aláírásmintáját is.

5) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a konzorciumi együttműködési megállapodást, amelyek tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást.

6. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat.

7) Ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8) Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg.

9) Ajánlatkérő azért kívánja alkalmazni a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert az igényeinek kizárólag a műszaki leírásban megjelölt minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru (villamos energia) felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

10) Ajánlattevők az ajánlati árat a műszaki leírás 4. pontja alapján kötelesek meghatározni.

11) Az ajánlathoz ajánlattevők kötelesek csatolni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott villamos energia kereskedelemre vonatkozó érvényes engedély egyszerű másolatát.

12) A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

13) Az eljárásban részt vevő FAKSZ: Dr Dull Attila (00292)

14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

15) Az 1 hónapos ajánlattételi kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.

16) Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé projekttársaság létrehozását jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésének érdekében.

17) A Kbt. 133.§ (1) bekezdéséhez kapcsolódóan Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés időtartamát az alábbi körülményekre tekintettel határozta meg: a közbeszerzés megvalósítása során alkalmazott elszámolási konstrukció célja a költséghatékonyság és az optimális energiabeszerzés megvalósítása, amelynek érdekében Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározott árképzési módszer szerint a Spread mértékére kér ajánlatot, és ezáltal az ajánlattevők nem a szerződés teljes időtartamára vállalnak egy fix, rögzített árat. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tekintetében során a tőzsdei kitettség a legfőbb költségtényező, így a jelen eljárás tekintetében alkalmazni kívánt 36 hónapos szerződéses időtartam alatt Ajánlatkérőnek lehetősége nyílik az optimális időzítés alkalmazására a villamos energia egységárának rögzítése tekintetében. Rövidebb távú szerződések esetén nem tud megfelelően érvényesülni az árfixálásban rejlő megtakarítási potenciál, ezért gazdaságilag ésszerű és indokolt a II.2.7. pontban megjelölt szerződéses időtartam alkalmazása.

18) Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy kedvezőbb árszintet remél a magasabb villamos energia mennyiség megrendelésével.

19) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a 833/2014/EU tanácsi rendeletre vonatkozóan a Miniszterelnökség által kiadott nyilatkozatot az ukrajnai helyzettel kapcsolatban cégszerűen aláírva.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2022