Forniture - 402674-2022

25/07/2022    S141

Slovacchia-Zvolen: Gas naturale

2022/S 141-402674

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Mesto Zvolen
Numero di identificazione nazionale: 00320439
Indirizzo postale: Námestie slobody 22
Città: Zvolen
Codice NUTS: SK Slovensko
Codice postale: 96061
Paese: Slovacchia
Persona di contatto: PhDr. Anna Janáková
E-mail: ajanakova@zvolen.sk
Tel.: +421 455303213
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.zvolen.sk
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Mesto Zvolen
Città: Zvolen
Codice NUTS: SK Slovensko
Codice postale: 96001
Paese: Slovacchia
E-mail: ajanakova@zvolen.sk
Tel.: +421 455303213
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.zvolen.sk
I.2)Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/444975
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ezakazky.sk/zvolen/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=60302200&
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dodávka zemného plynu a prevzatie záruky za odchýlku 2023

Numero di riferimento: ID: 60302200
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Predmetom zákazky je dodávka 2 277 MWh zemného plynu za jeden rok a prevzatie záruky za odchýlky so všetkými nákladmi do odberných miest uvedených v prílohe súťažných podkladov od 01.01.2023 (00:00:00 hod.) do 31.12.2023 (23:59:59 hod.) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých odberných miestach a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.

Cenová ponuka musí obsahovať cenu silovej zložky vrátane ceny za odchýlku.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 317 432.30 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK Slovensko
Luogo principale di esecuzione:

územie mesta Zvolen

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom zákazky je dodávka 2 277 MWh zemného plynu za jeden rok a prevzatie záruky za odchýlky so všetkými nákladmi do odberných miest uvedených v prílohe súťažných podkladov od 01.01.2023 (00:00:00 hod.) do 31.12.2023 (23:59:59 hod.) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa vo všetkých odberných miestach a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS.

Cenová ponuka musí obsahovať cenu silovej zložky vrátane ceny za odchýlku.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 317 432.30 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

§ 32 ods. 1 písm. a) - Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitých predpisov. Právnická osoba predloží výpisy z registra trestov právnických osôb, výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa.

§ 32 ods. 1 písm. b) - Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní (Union poisťovňa a.s., VŠZP a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.) nie staršie ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. c) - Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. d) - Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace.

§ 32 ods. 1 písm. e) - Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

§ 32 ods. 1 písm. f) - Uchádzač predloží čestné vyhlásenie.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Požaduje sa predloženie kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o VO. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle Prílohy VII. súťažných podkladov.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Predmetom úpravy cien v aukcii bude cena za celý predmet zákazky so všetkými nákladmi vrátane spotrebnej dane bez DPH. Cenu bude uchádzač znižovať za celý predmet zákazky bez DPH. Minimálny rozdiel zmeny celkovej ceny za zákazku v Eur bez DPH je stanovený na 1 000 €.

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/08/2022
Ora locale: 15:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Slovacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 30/06/2023
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/08/2022
Ora locale: 15:09
Luogo:

On line otváranie ponúk s elektronickou aukciou

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a zápisnicu z otvárania ponúk neposiela.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Città: Bratislava
Codice postale: 82005
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Città: Bratislava
Codice postale: 82005
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2022