Forniture - 402739-2022

Submission deadline has been amended by:  473797-2022
25/07/2022    S141

Slovacchia-Bratislava: Gas naturale

2022/S 141-402739

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Numero di identificazione nazionale: 00166197
Indirizzo postale: Lamačská cesta 3/C
Città: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Codice NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Codice postale: 84005
Paese: Slovacchia
Persona di contatto: Ing. Pavol Kvarda
E-mail: verejne.obstaravanie@statistics.sk
Tel.: +421 250236223
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://slovak.statistisc.sk
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445000
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/445000
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu

Numero di riferimento: 10420-3009/2022
II.1.2)Codice CPV principale
09123000 Gas naturale
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Predmetom zákazky je Zabezpečenie dodávky a distribúcie plynu. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo zväzku 3 Opis predmetu zákazky a vo zväzku 2 Obchodné podmienky súťažných podkladov.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 689 308.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
66132000 Servizi di intermediazione merci
65210000 Erogazione di gas
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: SK Slovensko
Luogo principale di esecuzione:

Odberné miesta verejného obstarávateľa v týchto mestách: Trnava, Senica, Nitra, Tenčín, Prievidza, Žilina, Čadca, Banská Bystrica, Lučenec, Michalovce, Bardejov a Poprad

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa

v obdobiach:

-od 00:00 hod. dňa 1.1.2023 do 24:00 hod. 31.12.2023 (ďalej len rok 2023)

-od 00:00 hod. dňa 1.1.2024 do 24:00 hod. 31.12.2024 (ďalej len rok 2024)

a zabezpečenie distribučných služieb prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej siete.

Miestom dodania predmetu zákazky sú odberné miesta verejného obstarávateľa uvedené v tabuľkách č. 1 a 2 zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v ktorých je uvedené aj predpokladané množstvo odberu plynu za jednotlivé požadované obdobia.

Predpokladané množstvo odberu plynu za všetky požadované obdobia je pre odberné miesta spolu 3 572 MWh, z toho 1 786 MWh pre rok 2023 a 1 786 MWh pre rok 2024.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompletné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch, v časti 1.4 Podmienky účasti.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

neuplatňuje sa

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

neuplatňuje sa

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompletné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch, v časti 1.4 Podmienky účasti.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Slovacco, Ceco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 1 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/08/2022
Ora locale: 10:15
Luogo:

online - verejný obstarávateľ zrealizuje otváranie ponúk prostredníctvom funkcionality systému EVO, t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk určeným spôsobom komunikácie prostredníctvom funkcionality systému EVO.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Celá komunikácia, výmena informácií a predkladanie ponúk sa v tomto verejnom obstarávaní uskutočňuje v súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického prostriedku EVO.

Za komunikáciu prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa nepovažuje e-mailová komunikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia hodnota multiplikátora (M), vyjadrená v % k základnej cene za 1 MWh plynu na burze v EUR bez DPH, bez distribučných poplatkov a bez spotrebnej dane pre forwardový nákup pre odberné miesta verejného obstarávateľa (bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch).

Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky na zabezpečenie ponuky uchádzačov.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie

zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Città: Bratislava
Codice postale: 82005
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Úrad pre verejné obstarávanie
Indirizzo postale: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Città: Bratislava
Codice postale: 82005
Paese: Slovacchia
Tel.: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Indirizzo Internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2022